"Ik wil ooit eens de Amstel Gold Race voor amateurs rijden" "PZ is misschien wel te belangrijk om alleen aan Personeelszaken over te laten" "Het succes van de onderneming wordt nu eenmaal bepaald door de mensen" te in Parijs. Waarom koos hij voor de ze studie? "Omdat ik het een leuke studie vond", is het vlotte antwoord. "Bovendien dacht ik bij de universi teit te blijven. Uiteindelijk koos ik daar toch niet voor en besloot ik bij diverse grote bedrijven te sollicite ren. Probleem was natuurlijk mijn ongebruikelijke achtergrond. Van daar dat ik in mijn sollicitatiebrief stelde: 'U zoekt een goede econoom, maar die kan verder nog helemaal niets. Ik ben een goede filosoof en ik heb eveneens verder geen gerichte werkervaring. Waarom zou u het dan niet met mij proberen?' Bij Heineken werd ik voor een gesprek uitgenodigd en kon ik in 1981 aan de slag als ma- nagementtrainee." Zijn eerste werkgever beviel hem kennelijk goed, want Frans Versteeg bleef bij ons concern. Als manage- menttrainee snuffelde hij aan diverse functies binnen Heineken, waarna hij bij Thuisverbruik terecht kwam. In 1989 werd hij door zijn functie bij de afdeling Verkoop Thuisverbruik lid van het management-team van Heineken Nederland. Een jaar later vertrok hij naar het buitenland als General Manager Commonwealth Brewery Ltd. in Nassau op de Baha mas. Vanwaar deze stap? "Ik had al tijd al de wens geuit om internatio nale ervaring op te doen. Bovendien waren onze twee dochters nog jong. Dat betekende dat hèt moment was aangebroken om de stap te wagen." Niettemin keerde Versteeg binnen twee jaar al weer temg naar Neder land in de functie van directeur Per soneelszaken HNB voor een nieuwe uitdaging in zijn Heineken-loopbaan. "Ja, die periode had best wat langer mogen duren", merkt hij op. "Niet al leen voor mij, maar ook voor ons ge zin. Ik had graag nog wat tijd gehad om te oogsten, in plaats van alleen te zaaien. Zo heb ik in die periode mee gewerkt aan de export van het lokale bier Kalik naar Engeland. Met één voet op de vliegtuigtrap naar Neder land heb ik nog de eerste verscheping van Kalik bier naar Engeland kunnen meemaken. Dat was natuurlijk leuk." Leeswerk Ondanks de overstap van een com merciële functie naar een totaal nieuw vakgebied, bestaat de indruk dat Versteeg zich in korte tijd goed wist in te werken. Veel mensen ver baasden zich hierover. "Ik lees me dan ook absoluut suf", vertelt hij hierover. "Verder heb ik veel ge sprekken gevoerd met mijn voorgan ger en spreek ik ook veel vakgenoten uit andere bedrijven door mijn be stuursfunctie in de AWV (Algemene Werkgevers Vereniging). En natuur lijk heb ik veel steun ondervonden van mijn eigen stafdienst. Ook heb ik een speciale pz-cursus gevolgd aan de Amerikaanse universiteit Cornell. Dat was een erg goede cursus op het gebied van personeelszaken, hoewel het wel erg Amerikaans georiënteerd was." Hij vindt het overigens een goede zaak als mensen uit andere discipli nes het pz-werk gaan doen en omge keerd. "De rol van de pz-functionaris is heel duidelijk gedefinieerd bij Hei neken. De pz-man of vrouw adviseert en begeleidt, het lijnmanagement heeft de eindverantwoordelijkheid. Dat is een goed beginsel. Men zegt wel eens dat marketing te belangrijk is om alleen aan marketing-mensen over te laten. Zo zou je ook kunnen stellen dat pz-werk misschien wel te belangrijk is om alleen aan Perso neelszaken over te laten. Vandaar dat ik het in zijn algemeenheid ook een goede gedachte vind dat je mensen tussen pz en de lijnfuncties laat rou leren. Niet als gevolg van het 'carriè re-maken', maar juist om de 'feeling' met het personeel te houden. Het succes van de onderneming wordt nu eenmaal in grote mate bepaald door de mensen die er werken. Daar moet niet alleen personeelszaken zich van bewust zijn, maar iedereen die hier werkt." Overleg COR Sinds kort voert Versteeg als be stuurder namens Heineken Neder lands Beheer het overleg met de COR. Hij is tevens overlegpartner van de commissie Sociaal Beleid van de COR. Hoe ervaart hij het contact met de (C)OR? "Zeer positief", ant woordt hij. "Ik sta in zijn algemeen heid positief tegenover het OR-werk. De hamvraag daarbij is natuurlijk of je daadwerkelijk gelooft dat door me dezeggenschap de kwaliteit van be slissingen wordt vergroot. Ik geloof dat en denk zelfs dat dit niet genoeg benadrukt kan worden. Ik wil zelfs zo Frans Versteeg A ver gaan te stellen dat het mij een goe de zaak lijkt als jonge, ambitieuze medewerkers één of twee termijnen in de (C)OR zitting nemen. Dat zal hen in hun latere werk alleen maar ten goede komen." Volgens Versteegs voorganger Schop kan het arbeidsvoorwaarden-beleid van Heineken zeker de toets der kri tiek doorstaan. Dat was volgens hem ook altijd goed merkbaar in de CAO- onderhandelingen. Hoe ziet Versteeg dit? "Ons beleid is nog steeds goed. Tijdens de CAO-onderhandelingen worden de arbeidsvoorwaarden van Heineken besproken. De hoofdtoon daarbij is het eigen beleid naar de ei gen medewerkers zo goed mogelijk in te vullen. Het kan echter zijn dat vakbonden en bedrijf tijdens de CAO- onderhandelingen over het arbeids voorwaardenpakket op punten met elkaar van mening verschillen. Die punten worden dan ook in de onder handelingen naar voren gebracht, waarbij de vakbonden uiteraard kri tische noten plaatsen. Daarbij zoek je naar aanvaardbare oplossingen. Naar mijn gevoel is er dit jaar voor alle par tijen een goed principe-akkoord be reikt." Het waren voor Versteeg overigens de eerste CAO-onderhandelingen. Was hij niet zenuwachtig? "Natuur lijk ben je gespannen. Een gezonde spanning hoort erbij. En zeker in de eerste ronde ben je als nieuwkomer wat aftastender dan anderen. Maar ook hier geldt dat de ergste spanning er toch vanaf gaat als je goed je huis werk hebt gedaan."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 5