Jaarcijfers Heineken N De netto winst van ons bedrijf over 1991 bedraagt f 409,7 miljoen vóór buitengewone bate. Dat heeft de Raad van Bestuur van Heineken N.V. donderdag 5 maart meegedeeld. Dit betekent een stijging van 12 procent ten opzichte van het resultaat van 1990 (f 365,7 miljoen). De netto buitengewone bate in 1991 bedroeg f 33,2 miljoen, waardoor de totale netto winst uitkwam op f 442,9 miljoen. De geconsolideerde netto om zet nam toe met 5,9 procent van f 8.210 miljoen in 1990 tot f 8.696 miljoen in 1991. Het be drijfsresultaat steeg van f 612,5 miljoen tot f 729,9 miljoen, een toename van 19,2 procent. Er werd een belangrijke verbe tering van de opbrengstprijzen gerealiseerd, mede dankzij gun stige verschuivingen in de sa menstelling van het verkoopas sortiment. De kostenstijgingen bleven beperkt. De verkopen in hectoliters lagen onder die van het voorgaande jaar. De ach terstand in de afzet ten opzich te van 1990, die in de eerste helft van 1991 werd opgelopen door slecht weer en de gevolgen van de Golfcrisis, kon in de rest van het jaar niet meer geheel worden goedgemaakt. De rentekosten namen enigs zins toe. De belastingen over het resultaat uit gewone be drijfsuitoefening lieten een aanzienlijke toename zien. Dit had tot gevolg dat de procentu ele stijging van de netto winst, voor buitengewone bate, min der was dan die van het be drijfsresultaat. Het aandeel van derden was opnieuw positief. In het volgende nummer van Vers van 't Vat besteden we aandacht aan het jaarverslag, dat vanaf 2 april beschikbaar is.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 3