Maximale beloning 30 Beloning Aanmoediging Den Bosch Frits Stolzenbach en Jan van Haren van de afdeling Ver pakken van Heineken-brouwerij in Den Bosch, hebben voor een geza menlijk ingeleverd idee de maxima le beloning (15.000 gulden) gekre gen van de Ideeënbus. Tijdens het afvullen van fusten in Den Bosch loopt de bierstroom van uit de helderbierkelder via een buffer tank naar de vullers. Door een on volkomenheid in de huidige bedrijfsvoering treedt bierverlies op bij de buffertank, wanneer de bieraf- gifte naar de vullers niet in even wicht is met de biertoevoer vanuit de kelder. "Nu is ons idee om het maximum ni veau van de buffertank te verhogen van 30 naar 40 of 50 hectoliter in houd. Ook kan de minimum inhoud van 10 hectoliter worden verlaagd naar 5 hectoliter," aldus de prijswin naars. Door uitvoering van hun idee kan een groot deel van het huidige bierverlies worden voorkomen. De kosten van de benodigde ingreep (het aanpassen van de niveauregeling van de buffertank) zijn nihil. De bespa ringen zijn groot. Een vermindering van het bierverlies met vijftig procent is direct te reali seren. Door verdere vervolmaking zijn nog hogere besparingen moge lijk. Het idee leidt tot een daling van de produktiekosten. Bovendien wordt de afvalwaterzuivering minder belast. Het idee is al in praktijk ge bracht: "Inmiddels is het maximum niveau verhoogd naar 60 hectoliter," aldus Jan van Haren. Zoeterwoude J. Robavs (Energie) P. Dijkhuizen (Kelders) C. Ouwersloot (Bewaking) K.M.G. v.d. Velde (Bewaking) W. Brandt (Bewaking) M.C. Willigers (Procestechniek) V. Morais (Verpakken) F.P.M. Walter (Verpakken) H.K.M. Arens (Audiovisuele dienst) Mw. W.E. Wansink (Res. Development) Den Bosch J.J.N. Kuipers (M.F.H.) H.A.C.M. Welts (Gistkelder) M.W. Mimpen/H.J.H.Th. Stuiver (M.F.H.) G. Yildirim (Gistkelder) L.W.J. Sterrenburg/F.G.M. Jonkers (Verpakken/T.D. Verpakken) W. Koopmans/W.A.J.C.M. v.d. Linden (Verpakken) G.H.F. Hendriks (Verpakken) Horecagebieden J. Geerts (Groningen/Friesland/Drenthe) J.J. Commandeur (Groningen/Friesland/Drenthe) 1.150,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 150,00 150,00 60,00 75,00 75,00 75,00 60,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 60,00 Frits Stolzenbach (links) en fan van Haren yy Bij de achterpagina: Een groepsfoto van de Heineken-chauffeurs in Rotterdam. De foto werd in mei 1950 gemaakt ter gelegenheid van het behalen van het E.V.O.-chauffeursdiploma. Bovendien waren de chauffeurs voor het eerst in uniform gekleed. Deze oude foto werd ons toegestuurd door de heer Anthonisse uit Rotterdam

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 30