Afscheid C. Schreuder Afscheid A. van 't Hof Afscheid J.J. Velderman Zoeterwoude In een volle Van Swietenzaal van het Ont vangstgebouw in Zoeterwoude, nam C. Schreuder vrijdag 29 fe bruari afscheid van 'zijn' Hei- neken. De receptie werd niet al leen bezocht door vele collega's maar ook door mensen van de Leidse voetbalclub UVS (Uit Vriendschap Saam). In zijn toe spraak memoreerde hoofd Mar keting Onderzoek en Public Af fairs, Wim van Rossum, dat Cor van de 33 dienstjaren er slechts vier op zijn afdeling werkte. Daarvoor was hij actief als horeca-vertegenwoordiger. Cor toonde veel inzet en en thousiasme voor zijn nieuwe afdeling. "Het was alsof je net aan je loopbaan begón in plaats van dat je met de VUT zou gaan. Dat vond ik nou echt klasse Cor, eigenlijk Hoofd klasse", aldus Van Rossum over de afgelopen maanden. Na het dankwoord van de af scheidnemer volgde een gezel lige receptie. Zoeterwoude Na 25 jaar te hebben gewerkt als Hoofd Cen trale Kwaliteitscontrole, nam A. van 't Hof op 3 maart jongst leden afscheid van Heineken. Dat gebeurde tijdens een fees telijke receptie in Ontvangstge bouw 'De Hooiberg' in Zoe terwoude. Zijn chef Rob van den Berg (department manager Research Development HTS) stelde in zijn toespraak een beoordeling op aan de hand van de veranderingsthema's. Van 't Hof scoorde op alle on derdelen hoog. Met name waar het ging om kostenleiderschap: hij begon 25 jaar geleden al met automatiseren. Alle aanwezi gen zongen een afscheidslied, waarin de treffende regels: "Z'n Amsterdam De heer J.J. Vel derman van de Technische Dienst Amsterdam nam 2 maart jongstleden afscheid van Heineken. Ter gelegenheid daarvan werd een receptie ge houden in 'De Proeverij' van het Heineken Ontvangstcen trum aan de Stadhouderskade. Velderman werd toegesproken door de heren Olivier, Meyer en Stuivenberg. Alle sprekers be dankten hem voor zijn grote in zet en collegialiteit. Van de ve le aanwezigen kreeg hij diverse cadeaus, waaronder twee grote zakken echte Engelse drop en een 85 jaar oud boek over de ver handeling, werking en bouw van een stoomlocomotief, in clusief een gedetailleerde werk tekening. Na het dankwoord van J.J. Velderman volgde een zeer gezellige receptie. broek en z'n strop, daar stond Heineken op, anders kon hij echt niet functioneren." In zijn afscheidswoord dankte hij de achttien bazen onder wie hij werkte en al zijn medewerk- (st)ers voor de prettige samen werking.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 28