Gezamenlijke afscheidsreceptie Gezamenlijke afscheidsreceptie J. Bedijn (medewerker Bewa king en Beveiliging, begonnen in 1974 in Zoeterwoude); J. Holleman (groepsleider Be waking en Beveiliging, begon nen in 1961 in Rotterdam), G.W.J. de Groot (wachtchef In terne Dienst, begonnen in 1960 in Rotterdam). In zijn toespraak noemde be drijfsleider De Goederen in het kort de veranderingen die allen in de loop der jaren hebben meegemaakt en waaraan ze hebben meegewerkt. Als blijk van waardering voor de steun van het thuisfront overhandig de hij alle echtgenotes een boe ket bloemen. Tenslotte dankte de bedrijfsleider allen voor hun inzet en wenste eenieder met hun familie nog vele goede en gezonde jaren toe. De afscheid nemers dankten vervolgens al le aanwezigen voor de komst en de goede wensen. De heer Holleman deed dat op de van hem bekende wijze: geheel op rijm. Hij bedankte met veel hu mor vele bekende personen en gaf terloops enkele zaken hel der en duidelijk mee aan de 'achterblijvers'. Zoeterwoude Na een uiterst sfeervolle voorontvangst na men 6 februari jongstleden zes collega's van de Interne Dienst Brouwerij Zoeterwoude af scheid in een bomvol ont vangstgebouw 'De Hooiberg'; K.M.G. v.d. Velde (medewerker Bewaking/Beveiliging, begon nen in 1966 in de Amstel Brou werij); P. Hogenbirk (medewerker Huishoudelijke Dienst, begon nen in 1964 in de Amstel Brou werij), R.A. Gomez (medewerker Huishoudelijke Dienst, begon nen in 1967 in de Amstel Brou werij), Zoeterwoude Tijdens een kleine bijeenkomst, die niet minder gezellig was dan de an dere collectieve afscheidsrecep ties, is op woensdag 26 februari jongstleden afscheid genomen van C. Casteleijn (Technische Dienst), L. Verheijen (eveneens Technische Dienst) en J.W. van Egmond (M.I.T.). Ze maken ge bruik van de vertrekregeling in het kader van de reorganisatie van Heineken Nederlands Be heer. Tijdens een gezamenlijke lunch werd door leidinggeven den ingegaan op het arbeidsver leden van de drie afscheidne1 mers. C. Casteleijn begon in 1974 in de Bottelarij in Zoeter woude als 'tapper in opleiding'. De laatste jaren was hij admi nistratief medewerker. L. Ver heijen begon in 1952 als mon teur in Amsterdam. Sinds januari '86 werkte hij als mon teur werktuigbouw op de On- derhoudsafdeling van Brou wen/Energie. J.W. van Egmond begon in 1972 bij de Amstel- brouwerij als heftruckchauf feur en werd in 1982 overge plaatst naar Zoeterwoude. Daar was hij heftruckchauffeur bij de afdeling MIT. Tijdens het officiële gedeelte van de daarna volgende recep tie, blikte bedrijfsleider Han de Goederen terug op het arbeids verleden binnen de brouwerij in Zoeterwoude. Na het offi ciële gedeelte werd de receptie op sfeervolle wijze voortgezet en werden veel herinneringen opgehaald. v.l.n.r.: R.A. Gomez, P. Hogenbirk, G.W.f. de Groot, J. Holleman, K.M.G. van de Velde, f. Bedijn C. Casteleijn, L. Verheijen, J.W. van Egmond

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 25