- m Dankbetuigingen Overleden In memorian H. Kiewel In Memoriam J. Brand Papoea Nieuw Guinea De heer J.W. Kroonen is terugge keerd van zijn uitzending naar South Pacific Breweries. Hij is nu werkzaam als Chef Verpakken in Den Bosch. Langs deze weg wil ik, ook namens mijn vrouw en kinderen, iedereen hartelijk bedanken voor de vele ca deaus, bloemen, attenties en geluk wensen. Door de aanwezigheid van dierbare familie, vrienden en colle ga's maar ook door reacties van hen die er helaas niet bij konden zijn, is 31 januari 1992 een onvergetelijke dag geworden. Nogmaals bedankt. Heineken, het ga u goed. R.A. Sweeb Mede namens mijn vrouw en kinde ren wil ik iedereen, die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen om de dag van mijn afscheid tot een on vergetelijke te maken, heel hartelijk bedanken. A.A.H. Fleuren Op 17 januari 1992 afscheidsrecep tie. Daar kijk je naar uit, maar ook tegenaan. Dan ineens is het zover. Na het min of meer officiële gedeel te is het 15.00 uur. En daar zijn ze dan in 'De Hooiberg' de mensen uit Zoeterwoude, de 'Amsterdammers' en zelfs mensen die al 'uit beeld' waren, zoals dat heet. Dan wordt zo'n receptie een feest. Iedereen heeft door zijn aanwezigheid, voor ons deze dag tot een topper ge maakt. Allen zeer hartelijk bedankt. H. Bander Hierbij wil ik, mede namens mijn vrouw, de directie, horecagebied Hoofddorp en H.T.D. personeel har telijk bedanken voor hun toespra ken en cadeaus die ik bij mijn af scheid mocht ontvangen. Els bedankt voor de wijze waarop je voor de bloemen hebt gezorgd, kan- tinepersoneel: geweldig gedaan. Het was een prima receptie. Collega's bedankt voor de fijne jaren. Het gaat jullie goed, ik zal jullie missen. An en foop van Beem Langs deze weg willen mijn vrouw en ik iedereen die eraan meege werkt heeft het afscheid van Heine ken op een hartverwarmende ma nier te laten verlopen, heel erg bedanken. De toespraken, receptie en de totale opvang waren van dien aard dat we er nog vaak aan temg zullen denken. f.W.f. van Vugt Op 14 februari is overleden de heer T. Diekema (91). De heer Diekema was in dienst bij de vestiging Rotter dam. Hij trad daar op 1 december 1936 in dienst. Per 1 januari 1966 is de heer Diekema met pensioen ge gaan. De heer L. Luysterburg (79) is over leden op 23 februari. De heer Luys terburg was werkzaam bij Vmmona te Bunnik. Hij is daar in dienst ge treden op 8 juni 1970. Op 1 maart 1977 is hij met pensioen gegaan. Op 23 februari is de heer H. Lont (70) overleden. De heer Lont is in dienst getreden op 25 april 1963. Hij is op 1 oktober 1986 met pensioen gegaan. De heer C.B. Spork (65) is op 24 fe bruari overleden. Hij is bij Heine ken in dienst getreden op 21 maart 1960. Sinds 1 augustus 1991 was de heer Spork met pensioen. Op 25 februari overleed de heer H.J. van Burink (78). Hij trad 12 novem ber 1946 in dienst bij Heineken en ging 2 november 1978 met pen sioen. De heer P. Stupers (68) is 7 maart overleden. Hij trad 4 november 1968 in dienst bij Heineken in Den Bosch en ging 1 september 1988 met pensioen. A I Op 26 januari overleed de heer H. Kiewel in de leeftijd van zestig jaar. Harrie was reeds enige jaren ziek, maar ondanks zijn ziekte zag je hem regelmatig op recepties verschijnen. Zijn betrokkenheid met de brouwe rij was, ook toen hij niet meer actief was, erg groot. Zijn belangstelling voor andere mensen tekende het ka rakter van Harrie Kiewel. Hij trad op 9 december 1968 in dienst van Heineken in Den Bosch. Op een kort uitstapje naar de afdeling In- tem Transport na, heeft hij steeds op de afdeling Verpakken gewerkt. Zijn laatste functie was Aflosser. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe bij dit verlies. Moge Harrie msten in vrede. Op 24 februari is plotseling onze collega Jan Brand op 32-jarige leef tijd overleden. Jan was vanaf 1979 werkzaam bij Vmmona. Zijn laatste functie was medewerker Interne Dienst. Jan was een rustig mens, iemand die zich zelden op de voorgrond plaatste. Maar hij was wel iemand die over vele zaken een uitgespro ken mening had. En je moest van goede huize komen om hem van die mening af te brengen. Jan was ook iemand met een behoorlijk gevoel voor humor. Hij had de gave om met slechts een enkele rake opmer king, de lachers op zijn hand te krij gen. In de jaren dat wij Jan gekend hebben, gaf hij blijk van een duide lijke betrokkenheid bij het bedrijf en de samenleving. Sociale recht vaardigheid was een onderwerp dat bij Jan hoog in het vaandel stond. Een onderwerp waar hij met felheid over kon praten. Zijn plotselinge overlijden heeft ons allen in grote verslagenheid en met een gevoel van onmacht achtergela ten. Het is ook niet te bevatten; 32 jaar jong, het ene moment vol le venslust, het andere moment mw uit dat leven weggerukt. Wij zullen ons blijven herinneren wat Jan, door zijn persoonlijkheid, voor eenieder van ons heeft mogen betekenen. Zijn vrouw, ouders en overige naaste familieleden wensen wij veel sterkte en wijsheid toe om dit verlies te verwerken.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 23