J air komen" diger Peter van Ee hierover. "Kraakman is zelf ook erg ge steld op een goede uitstraling van zijn paviljoen. Hij is een on dernemer die een sjieke uit straling van zijn bedrijf wil zien. Elke kapotte stoel wordt onmiddellijk vervangen door een nieuwe. De tafels staan er altijd mooi gedekt bij. Boven dien heeft hij een bediend ter ras. En wat voor ons natuurlijk erg leuk is is dat hij zijn bier al leen maar tapt in merkglazen", vertelt Peter van Ee met een lach. De bewuste eigenaar is inmid dels al weer naar het bouwter rein verdwenen. Hij had voor ons gesprek slechts een half uur tijd. Peter van Ee: "Dit zijn erg hectische dagen voor de eige naren van de strandpaviljoens. Ze roepen in deze periode ook vaker onze hulp in dan tijdens het mooie zomerseizoen, wan neer voor het overgrote deel al leen maar orders worden door gebeld. Dat betekent voor ons in deze periode erg flexibel in spelen op vragen en veel je ge zicht laten zien. Over ander halve week bijvoorbeeld moet hier een biertapinstallatie staan. Dat hoorde ik vandaag. Normaal gesproken wordt zo'n aanvraag zes weken van te vo ren ingediend, maar het pavil joen wordt nu eerder opge bouwd. Als vertegenwoordiger is het mijn taak te zorgen dat de tapinstallatie er komt." Pleinenplan De Uitkijk was een van de eerste horecabedrijven die meedeed aan het zogenoem de Pleinenplan van Heineken, waarbij speciaal aangewezen Heineken-locaties een nieu we uitstraling krijgen. De Uit kijk werd hiervoor gekozen, omdat het paviljoen qua ligging direct op de boulevard aansluit. "Zijn paviljoen is ondermeer opnieuw aangekleed met para sols, terrasschotten en wind zakken", vertelt vertegenwoor- Maarten Kerbeit (links), Peter van Ee (midden) en Ed Kraakman in bespreking op het Egmondse strand Het strandpaviljoen in A wording mende voorjaarsseizoen. "Laat de Paasdrukte maar komen", zegt hij met een lach. De Uitkijk is één van de zes strandpaviljoens die in het werkgebied van vertegenwoor diger Maarten Kerbert staan. Maarten werkt sinds januari in het horecagebied Noord-Hol land en heeft als standplaats het Heineken-verkoopkantoor Alkmaar. De uit Rotterdam af komstige Kerbert is inmiddels al naar het Noordhollandse ver huisd, waar hij op het moment van het interview door zijn col lega-vertegenwoordiger Peter van Ee wordt ingewerkt. Hun verkoopleider is Jan Teeuwen. "Ik vind dit een leuk gebied om in te werken", is Maartens eer ste indruk. "Je hebt een grote variatie van klanten, waaron der de strandpaviljoen-eigena ren. Ik denk alleen dat ik wat Egmond aan Zee betreft meer tijd nodig zal hebben om me in te werken. Dit is van oorsprong een vissersdorp, dat uitgegroeid is tot een toeristencentrum. En dat kun je nog steeds merken aan de nuchtere opstelling van de mensen. Je moet eerst hun vertrouwen winnen." Op strand geboren Het vertrouwen van Ed Kraak man is al twintig jaar gewon nen, want zolang doet ons be drijf (hij verkoopt Heineken en nu ook Amstel Malt) al met hem zaken. De zakenman is sinds zijn achttiende werk zaam aan het strand. "Ik ben daardoor zo aan het strand ge hecht geraakt, dat ik op een of andere manier hier ook mijn beroep wilde uitoefenen", ver telt hij hierover. "Vandaar dat ik uiteindelijk een strandpavil joen ben begonnen. Dat idee is als het ware op het strand ge boren. Ik werk zo'n acht maan den aan het strand. De reste rende vier maanden heb ik nodig om het nodige onder houd te plegen, maar ik ben in die tijd natuurlijk ook veel vrij om me met mijn grote hobby schaatsen bezig te houden. Ver gelijk het maar met een zee man, die voor een korte perio de aan wal zit. Hoewel ik er nog steeds over denk om ook nog eens in de winter op het strand open te gaan. Maar dat zijn nog vage plannen." Dat Kraakman acht maanden op het strand vertoeft, wil nog niet zeggen dat hij na afloop goed bruin is. Dat is niet een ge volg van het aantal zonuren in Nederland, maar meer het ge volg van het vele binnenwerk van de hardwerkende zaken man. "Een strandpaviljoeneige naar staat als het goed is conti nu binnen", vertelt hij hierover. "Je werkt net zo hard als je per soneel. Bovendien komt daar nog bij, dat het paviljoen niet al leen een bar- maar ook een res taurantfunctie heeft. Deze ex tra functie maakt wel dat het bij ons altijd erg druk is. Op het menu staan zo'n twaalf ver schillende visgerechten. Ook serveer ik diverse vleesgerech ten. Uiteraard beschikt het pa viljoen over een terras, waar de bezoekers eveneens kunnen eten. In totaal heb ik zo'n twee honderd zitplaatsen beschik baar en die zijn gedurende de zomermaanden vaak continu bezet. Daarbij zie ik toch gere geld dezelfde mensen terugko men. Vooral dagjesrecreanten uit Noord-Holland of Duitsers die voor een weekeinde naar de Nederlandse kust gaan. Dat vind ik ook leuk. Maar het leukste vind ik toch dat het pu bliek zo gevarieerd is. Ik zou er niet aan moeten denken een café op het 'vaste land' te bezit ten, waar elke avond hetzelfde publiek komt. Dat lijkt mij saai. Hoewel het televisie-café 'Cheers' daar natuurlijk een uitzondering op is."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 17