L2 6 Bingo! A De opnames vooi de Op 2 april gaat een nieuwe nationale Amstel promotie actie van start: Amstel Bingo. Daarbij zijn 550 geldprijzen te winnen. In de prijzenpot zit maar liefst 250.000 gulden bijbehorende Amstel Bingo commercial in volle gang Voor velen is het spelen van bingo al jaren een geliefde be zigheid. Nederlanders houden wel van een spelletje. Amstel speelt daarop in. In april en mei zijn negen weken lang alle kroonkurken van de 30 cl en 50 cl-flesjes Amstel bier voorzien van een nummer. Een bingo nummer. De consument hoeft niet meer op de wekelijkse uit zending van het televisiepro gramma Hitbingo te wachten om mee te kunnen spelen. Zo dra er een flesje Amstel wordt ontkurkt, kan de bingokaart te voorschijn worden gehaald. Uit een vooronderzoek is ge bleken dat de bereidheid van de consumenten om deel te ne men aan de Amstel bingo-actie nog groter is dan bij de Amstel voorjaarspromotie van vorig jaar. Tevens kwam in dit on derzoek naar voren dat consu menten de actie uitstekend bij het Amstel merk vinden pas sen. De marketing afdeling heeft dan ook hoge verwach tingen van de actie. JL émmj \J J voorzien van een kroonkurk met een zwart nummer. Daar na volgen drie weken lang rode nummers. Kroonkurken met blauwe nummers kunnen de laatste drie weken worden ge spaard. Verder zijn er nog kroonkurken met het woord 'Amstel' in groene letters. Die kunnen voor elk willekeurig cijfer worden gebruikt. Met een volle rij van vier cijfers heeft de consument al bingo. Daarmee is 250 gulden te winnen. Wie een hele bingokaart vol heeft, maakt kans op een prijs van 1000 gulden. Dan moet nog wel antwoord worden gegeven op de vraag 'Wat gaat u doen met de poen?'. Een deskundige jury zal de inzendingen beoordelen. Bijzonder is ook het achtereti ket. Tijdens de promotie zal dit voorzien zijn van informatie over de Amstel Bingo. Met z'n allen Een nationale promotie is een actie waarbij vele afdelingen betrokken zijn. "Zoals produk- tie, magazijn, inkoop, logistiek, distributie, telefonische ver koop, brands design, het ver koopapparaat, marketing, pu blic relations, financiële af delingen", noemt Arian van der Linden een aantal afdelingen op. "Met z'n allen werken we eraan om zo'n actie tot een suc ces te maken. Dat is vorig jaar gebleken. En dat zal ongetwij feld nu weer zo zijn. Het wordt een mooie actie", zegt ze vol vertrouwen. "Daarnaast wordt ook de trou we Amsteldrinker met deze aantrekkelijke promotie in zijn merkkeuze bevestigd. De actie zal flink in de media onder de aandacht worden gebracht. In de maanden april en mei wor den speciale Amstel-bingo tele visie- en radiocommercials uit gezonden. Rond de grote winkelcentra worden bill boards geplaatst en op de win kelvloer zal volop promotie materiaal aanwezig zijn." Kansen voor iedereen Vanaf 2 april staan de kratten Amstel met de speciale crate- covers in de winkel. Daarop treft de consument alle spelre gels aan en natuurlijk de bingo kaart met de getallen 1 tot en met 16. De bingonummers zit ten onder de kroonkurken. Tij dens de eerste drie weken van de actie zijn de flessen Amstel Aandachttrekkend "In de biermarkt worden we geconfronteerd met afnemen de consumententrouw. Steeds meer bierdrinkers wisselen weieens van merk. De historie van nationale (voorjaars-)pro- moties laat zien dat Amstel een merk is dat 'gevoelig is' voor promoties, mits een juiste com binatie van factoren wordt ge selecteerd. Resultaat: een kans in de markt. Daar spelen we met deze Amstel-actie actief op in," vertelt Arian van der Lin den, junior product-manager Thuisverbruik Amstel bier.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 12