Uit een ander vaatje getapt Uit een ander vaatje getapt is een rubriek met korte berichten uit binnen- en buitenland over de ontwikkelingen in de bier^, gedistilleerd- en frisdrankenmarkt. Van de telex gescheurd, uit kranten en tijdschriften geknipt en op deze pagina bijeengebracht. Punten op verpakking Belgisch bier geen trend Beaujolais Primeur vooral naar Duitsland Premium populair Vrij van PVC Smaak telt Nieuwe EG- verplichtingen Stijging bierconsumptie Nederland (De inhoud van de artikelen in deze rubriek valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie) De Franse verpakkingsindustrie moet voor eenmalige verpakkin gen een milieuheffing betalen. Die heffing wordt voor de consu ment zichtbaar door een blauwe stip op de verpakking. Ontbreekt die stip, dan is geen heffing be taald en is de fabrikant verplicht de gebruikte verpakking weer in te nemen. (Uit het Rotterdams Dagblad van 9 januari) "We hebben veel aan de Am sterdamse terrasjes te danken," grapt Hans H. Meerloo, Executi ve Vice President Beers EC van Interbrew b.v. over Hoegaarden. "Een mogelijke oorzaak voor het succes is dat het door 'yuppies' is opgepikt. Misschien dat uit die tijd het schijfje citroen stamt, je ziet dat alleen in Nederland." Het witbier is vooral in Nederland en België populair. "Er bestaat zelfs een reëel gevaar, dat het een soortnaam wordt. Dat men een Hoegaarden bestelt, maar bij voorbeeld een Wieckse Witte krijgt." Behalve snelle jongens zijn ook vrouwen zich gaan inte resseren voor bier, mede dank zij de 'sweetsour-taste' van Hoe- gaarden en het zoete Kriek, een kersenbier dat ook succesvol is. "Niet dat wit- of kersenbier de tra ditionele pils zal vervangen, maar het zal wel een stuk inte resse opwekken", zo voorspelt Meerloo. Sommige pilsbrouwers meesmuilen dat het 'bolleke Bel gisch bier' ten onrechte zoveel aandacht krijgt. "Daar ben ik het niet mee eens, het is zeker geen mode verschijnsel," verdedigt Meerloo zijn stiel, "het is een duurzame trend. Als je zo'n ab dijbier drinkt, doe je dat rustig. Je zou bijvoorbeeld witbier veel meer als een aperitief kunnen positioneren," geeft hij een ge- dachtengang prijs. (Food Management, februari 1992) Duitsland is met een afname van 70.000 hectoliter de grootste bui tenlandse afnemer van Beaujo lais Primeur, ook wel aangeduid als Beaujolais Nouveau. Groot- Brittannië en Japan komen met elk 30.000 hectoliter op de ge deelde tweede plaats. De VS ko men met 25.000 hectoliter op de vierde plaats. Nederland zal naar verwachting circa 15.000 hectoli ter importeren. Daarmee neemt ons land met België, Luxemburg en Zwitserland de gedeelde vijf de plaats in. De totale produktie aan Beaujolais Primeur kwam in 1991 naar schatting op 60 mil joen flessen uit. Uit Voedingsmiddelentechnolo gie, nummer 1) Voor de grote Britse brouwers staat de ontwikkeling van premi um pils bovenaan het prioritei ten-lijstje. Op die manier willen ze een dam opwerpen tegen de groeiende stroom import-bieren, die het aanzienlijk beter doen dan de bestaande buik-merken. De totale bierverkoop daalde vo rig jaar in Engeland met 1% in waarde. De omzet in de stan daard merken ging echter met 3% omlaag, terwijl de afzet van duurdere import-bieren met 3% toenam. Aangenomen wordt, dat de bui tenlandse merken tegen het eind van dit jaar ongeveer 10% van de totale Britse pilsmarkt voor hun rekening zullen nemen. (Uit Food press van 13 maart) De Consumentenbond laat zich in het jongste nummer van de Consumentengids positief uit over de verpakkingen. Volgens de bond verdient de levensmid delensector een extra pluim op de hoed. Supermarkten en leve ranciers hebben, aldus de Con sumentenbond, daadwerkelijk moeite gedaan om verbeterin gen door te voeren. In 1989 con stateerde de Consumentenbond bij een onderzoek nog dat 115 van de 130 artikelen waren ver pakt in materiaal dat PVC bevat te. Thans zijn de meeste verpak kingen in de levensmiddel ensector vrij van PVC en ver vangen door minder milieubelas tende materialen. De Consu mentenbond constateerde met name bij een aantal buitenland se biermerken nog PVC aan de binnenkant van de dopjes op de flessen. Nederlandse merken als Amstel Light, Brand en Dom- melsch zijn inmiddels vrij van PVC. (Uit de Levensmiddelenkrant van 29 februari) Niet het imago maar de smaak is doorslaggevend bij de keuze voor een premium bier. Dat blijkt uit een onderzoek op de Engel se markt in opdracht van de Ca nadese Molson Breweries. De Britse bierliefhebbers noemden verder kwaliteit, alcoholpercen tage en prijs als belangrijk voor hun keuze. (Uit Whitbread News van febru ari) Als gevolg van het EG-streven naar volledig harmonisatie van etiketteringsrichtlijnen wordt de voedingsmiddelen-industrie op korte termijn geconfronteerd met een aantal nieuwe verplichtin gen. Het gaat dan onder andere om een kwantitatieve aandui ding van de belangrijkste ingre diënten en een harmonisering van voedingswaardebewerin gen. Ook etiketgegevens over de gehanteerde verpakking en het al dan niet doorstraald zijn van een produkt liggen in het ver schiet. Enkele vooruitziende be drijven werken al aan een ge standaardiseerd informatieka der op het etiket. (Uit Food Management van februari) De consumptie van bier in Ne derland voor het jaar 1991 be droeg 90,5 liter per hoofd van de bevolking, waarvan de alcoho larme en -vrije bieren 6,9 liter uit maakten. In 1990 bedroegen de ze cijfers respectievelijk 90,0 en circa 5 liter. Dit betekent een con sumptiestijging van 0,5 liter ten opzichte van 1990 (0,5%). De consumptie van pilsener bier vertoonde in 1991 een geringe daling. (Uit persbericht Centraal Brou werij Kantoor van 11 maart)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 11