Mijn taak daarin is vooral hen te stimuleren en hen op hun re sultaten aan te spreken. Vier keer in het jaar krijgen ze een overzicht met daarin de resul taten die in hun gebied zijn be haald en dat werkt erg goed. Maar ik moet zeggen dat in het algemeen de inzet van alle me dewerkers erg goed is. Iedereen zet zich honderd procent in voor de zaak en dat is te mer ken in de stijging van de om zetcijfers." Zakelijke stad We verlaten het Zeeuwse voor een bezoek aan Havenstad, de grootste horecagroothandel in het horecagebied Rotterdam/ Zeeland, die sinds een half jaar onder leiding staat van Lex Bau er. Havenstad ligt op het indus trieterrein bij Schiedam, vlak bij vliegveld Zestienhoven en verzorgt de belevering van het centrum en het noordelijke ge deelte van de Maasstad, Vlaar- dingen en Schiedam. "Een za kelijke stad met grote evene menten en veel grote klanten", beschrijft Lex Bauer in het kort het Rotterdamse gedeelte. "We hebben net het filmfestival achter de mg. Een groots opge zet evenement, waardoor we in ons gebied in januari grotere omzetten hebben gemaakt dan in januari 1991. En verder ken nen we hier natuurlijk evene menten als het Theatro Fantas- tico, de Regatta en het Heineken Jazzfestival." Havenstad is onlangs overge gaan op het beleveren van de Bedrijfsleider Rob Mak van drankenhandel Andeweg- Renesse J om iets extra's te bestellen. Daarom bellen wij in januari zelf zo veel mogelijk afnemers om het contact te onderhou den. Dat is in de topmaanden wel anders, want dan stromen de orders binnen." Vakbeurs In febmari komen alle horeca bedrijven in Zeeland samen op de regionale horecavakbeurs in Goes. Deze beurs is voor de ver tegenwoordigers van dranken handel De Vlieger-Verdonk heel erg belangrijk omdat die in Zeeland hoger staat aange schreven dan de Horecava. Ed van Duijn: "In Goes zien we een groot deel van onze afne mers en worden veel zakelijke afspraken gemaakt. Daarnaast proberen onze vertegenwoordi gers uiteraard ook anderen te interesseren voor onze produk- ten." Daarna gaat het voorbe reidende werk voor het zomer seizoen pas echt beginnen en zoeken de vertegenwoordigers van de drankenhandel nog voor Pasen alle seizoensbedrijven op. Een belangrijke zaak, om dat er in de toeristische horeca nogal eens van eigenaar wordt veranderd. De eigen verantwoordelijkheid van de vertegenwoordiger speelt daarbij een grote rol. Ed van Duijn hierover: "Dat moet ook wel. In deze branche kun je niet wachten op een initiatief van de bedrijfsleider, maar zul je er zelf tegen aan moeten. Dat maakt volgens mij het werk ook een stuk plezieriger, omdat je zelf verantwoordelijk bent voor de bereikte resultaten. Daarbij moet je als vertegen woordiger niet risico-mijdend bezig zijn. Je hebt volgens mij alleen succes en groei als je met mensen werkt, die lef hebben. klanten met rolcontainers. Dit betekent dat bestellingen voor de klant in één keer kunnen worden klaargezet in één kar retje. De bestelling kan in één keer uit de vrachtwagen wor den gereden. "Het voordeel hiervan is dat je per auto twee ritten per dag kunt maken. Je besteltijd wordt korter en je kunt de klant sneller van dienst zijn. Voor de kleinere bestellin gen maken wij gebruik van een service-busje." Service is vol gens Lex Bauer erg belangrijk in de strijd met de concurrentie. "Alleen door een optimale ser vice naar de klant toe kun je ter rein winnen en de concurrentie voor zijn", meent hij. Plaatselijk bier Andeweg-Renesse in Dor drecht, de derde drankenhandel in dit horecagebied, staat onder leiding van Rob Mak. De dran kenhandel levert voornamelijk aan Dordrecht, Rotterdam- Zuid en de randgemeenten Al- blasserwaard en de Hoelcse- waard. In relatie tot de rest van het gebied is Dordrecht voor namelijk een Amstel-stad. "Dat is de kracht geweest van een van onze vroegere agenten", vertelt Rob Mak hierover. "Ook is het misschien aardig om te vermelden dat wij een 'tapbier tje van het seizoen' hebben geïntroduceerd", vertelt Rob Mak. "Elke drie maanden kan een afnemer van ons het fust bier van het seizoen krijgen. Dat is in deze periode het Bel gische Afflichem. De onderne mer koopt de fusten en krijgt van ons in bruikleen verkoop ondersteunende artikelen als een tapkop, vilt en glaswerk. En ik moet zeggen dat de meeste afnemers erg enthousiast zijn over dit initiatief." van Duijn: "Maar niet alleen. Ook de plaatselijke bevolking speelt een rol in dit succes, evenals de industrie in Zeeland en de ontsluiting van de eilan den, waardoor ook veel dagjes mensen deze kant opkomen. Je bent nu (als je geen file hebt) in een mum van tijd vanuit Rot terdam in Middelburg." In de periode dat wij Middel burg bezoeken is het erg rustig bij de drankenhandel. De tele foon gaat zelden over en het lijkt net alsof de horeca deze maand nog in een diepe win terslaap is. "De maanden janu ari en februari zijn altijd erg rus tig. Dat komt ondermeer door het sluiten van de seizoensho- reca", vertelt Ed van Duijn. "In deze periode wordt dan ook veel zelfstandig werk van onze verkooptelefonisten gevraagd, die de rustige periode gebrui ken om alle klanten af te bellen om toch nog zo veel mogelijk orders binnen te halen." Verkooptelefoniste Jeanine Muller vult hierbij aan: "Voor al de maand januari verloopt moeizaam. Dat komt onder meer doordat er dan geen 'Drankenjoumaal' uitkomt. Meestal is het Drankenjour naal aanleiding voor de klanten De vertegenwoordigers van A drankenhandel Havenstad, met van links naar rechts: Hans de Vries, Edu Noor- lander en Hennie Munter

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 9