"Ons Zeeuwen ben zuunig" is een welbekende kreet. Dit gaat echter niet helemaal op voor de Zeeuwse horeca in het horecagebied Rotterdam/Zeeland. Want juist in het Zeeuwse deel is de laatste vier jaar sprake van een omzetstijging. En dat komt niet alleen door het toerisme. A Medewerkers van drankenhandel De Vlieger-Verdonk in Middelburg grootste van de drie, heeft het overige deel van de Rotterdam als afzetgebied. En, last maar zeker niet least, in dit gebied is drankenhandel De Vlieger-Ver- donlt in Middelburg, die met haar twintig medewerkers het Zeeuwse deel van het horecage- bied voor haar rekening neemt. Deze laatste drankenhandel staat sinds vier jaar onder lei ding van bedrijfsleider/ver koopleider Ed van Duijn. Eer der werkte hij ondermeer bij de Centrale Inkoop van Heineken Technisch Beheer en was hij vertegenwoordiger in het Zeeuwse. De afgelopen jaren is het met de verkopen in dit ge bied erg goed gegaan en is er sprake van een omzetstijging op de eilanden Walcheren en Schouwen-Duiveland. Succes, mede tot stand gekomen door de grote inzet van alle mede werkers in dit gebied en de groei van het toerisme en de in dustrie in Zeeland. "In de provincie Zeeland begint het zomerseizoen eigenlijk al heel vroeg in maart", vertelt Ed van Duijn, tijdens ons bezoek aan het dan zeer mistige Mid delburg. "Maar dan is het uiter aard veel beter weer dan nu. Mei is een absoluut goede maand, maar de topmaanden zijn toch wel juli en augustus. In die maanden wordt door ons een groot deel van onze jaar omzet behaald", zegt hij niet zonder trots, terwijl hij een gra fiek aanwijst waarin die stij gende omzetten zijn te zien. Dat betekent eveneens een ex tra grote inzet in die maanden van alle medewerkers van dran kenhandel De Vlieger-Ver- donk. Ed van Duijn: "ATV- en vakantie-dagen zijn in die pe riode ondenkbaar. We huren deze twee maanden zelfs extra krachten in voor ondermeer het werk in het magazijn en het vrachtvervoer. Anders kunnen we het niet aan." Het horecagebied Rotter dam/Zeeland strekt zich uit van de Maasstad tot aan de grens van Zeeuws-Vlaanderen met België. Drie Heineken- drankenhandels verzorgen de afzet van onze produkten rich ting afnemers. Drankenhandel Andeweg-Renesse (33 vaste medewerkers) in Dordrecht doet dat voor het gebied Rot terdam-Zuid en de randge meenten tot aan de Hoekse- waard. Horecagroothandel Ha venstad (40 medewerkers), de Toerisme De goedlopende zomerperiode wordt voor een groot deel ver oorzaakt door het toerisme. Ed Groeigebied met vechter

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 8