ei Pensioen in Zicht ook voor 55 S{i Sinds kort kunnen collega's van 55 jaar en ouder, die gebruik maken van de ouderenregeling, meedoen aan de cursus 'Pensioen in Zicht'. Deze cursus is bedoeld om de deelnemers voor te bereiden op een nieuwe periode in hun leven. M p 'Pensioen in Zicht' richt zich op de specifieke situatie waar in de (oud-)collega's van Heine- ken zich bevinden. De vrije tijd betekent immers niet het begin van een lange vakantie, maar wel het begin van een lange pe riode waarin iets is weggeval len. Bovendien zijn ze nog lang niet toe aan hun pensioen. De cursus Pensioen in Zicht wil de deelnemers op deze periode voorbereiden en hen wijzen op de vele mogelijkheden die ze hebben om hun vrije tijd te be steden. Vaak gebeurt dat samen met andere mensen uit ver schillende bedrijven, maar het is ook mogelijk om alleen met Heineken-collega's aan de cur sus deel te nemen. De cursus wordt in een vor mingscentrum gehouden in de regio waar de deelnemer woont. De werkgever betaalt de kosten. De deelnemers ver blijven intern met hun partner in deze vormingscentra. Tij dens de cursus wordt gespro ken over de nieuwe periode voor de gepensioneerde in spé en zijn of haar eventuele part ner. Daarbij komen vragen aan bod als 'Wat laat je achter?', 'Welke plaats neem je straks in?', 'Wat kun je gaan doen?' en 'Hoe ga je om met zaken als ge zondheid, ontspanning en fi nanciën'. Behalve dat is er ook tijd voor excursies, films en an dere vormen van informeel sa menzijn. De groepen zijn vaak niet groter dan twintig perso nen. Vaak ontstaan er vriend schappen, die ook na de cursus blijven bestaan. Veel geleerd Inmiddels hebben de eerste col lega's van 55 jaar en ouder de cursus achter de rug. De mees ten zijn erg enthousiast over de cursus. Cees van Poelwijk is een van hen. Hij heeft samen met zijn vrouw van 20 tot en met 23 januari de cursus ge volgd. Per 1 april maakt hij ge bruik van de 57V2-jarigen rege ling. "Ik vind het eigenlijk jammer dat deze cursus niet veel eerder is gegeven, fe leert, doordat je alleen met collega's en oud-collega's de cursus volgt, elkaar heel goed ken nen." Ook mede-cursist Jan Be- dijn is erg enthousiast. "Het was in één woord fantastisch. Mijn vrouw en ik zagen er van te voren heel erg tegenop, maar na afloop zeiden we tegen el kaar: 'het had veel langer mo gen duren'. Dat ligt denk ik ook wel een beetje aan de groepslei der en de groep waarin je te recht komt." Jan heeft per 1 ja nuari gebruik gemaakt van de 57lll-]arigen regeling, maar is sinds 8 november thuis. "Ik heb al mijn vakantiedagen opge maakt", vertelt hij hierover. De toekomst zonder arbeid ziet hij rooskleurig tegemoet. "Ik ver veel me nog steeds geen mo ment. Bovendien heb ik nu vol op de tijd om van mijn hobby's als vissen en fotograferen te ge nieten en kan ik wat meer op stap met mijn kleinkinderen." Heineken-deelnemers aan de cursus 'Pensioen in Zicht' in kasteel Oudpoelgeest in Oegstgeest

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 7