Eind jaren tachtig schoten ze als padde stoelen uit de grond: de grand cafés van Nederland. Inmiddels zijn het er ruim zeventig. Ze kenmerken zich door een ruim, luxe ingericht pand op een vooraanstaande locatie en een groot voedsel- en dranken pakket. Kenmerken die goed aansluiten bij het kwaliteits-imago van Heineken bier. Vandaar dat in een groot aantal van die grand cafés Heineken wordt geschonken. M Willem Hosang (links), Bert Vriens (midden) en vertegenwoordiger Mike Janssen van het horecagebied Amsterdam/Utrecht brengen een toost uit in De Kroon in Amsterdam In de Heineken-campagne 'Bier, zoals bier bedoeld is' staat Heineken bier voor kwaliteit, eerlijkheid en oorspronkelijk heid. Ook grand cafés, elk met een eigen uniek karakter, staan daarvoor. Bovendien is het pu bliek dat er komt meestal ou der dan 25 jaar. Ook de Heine ken-campagne is op deze doel groep afgestemd. Is dat de reden dat Heineken bier zich sterk op grand cafés richt? "Dat is een van vele redenen", reageert hoofd Horeca Willem Hosang. "Het grand café is ei genlijk een wedergeboorte van een in de jaren dertig zeer ge waardeerd horeca-idee, maar dan aangepast aan de eisen en wensen van de hedendaagse bezoekers. Daarbij komt ook het moderne horeca-onderne- merschap tot uiting. Een echt grand café kenmerkt zich aan de ene kant door grandeur, een sfeervolle omgeving, uitstra ling van hoogwaardige kwali teit en appellerend aan nostal gische gevoelens c.q. oor spronkelijkheid. Aan de andere kant hoor je er hedendaagse muziek op de achtergrond en zie je dat de eigenaar gebruik maakt van nieuwe automatise ringsmogelijkheden, zoals on ze Taptronics (moderne tap installaties, red.]." "Als je deze typering van het grand café in relatie brengt tot onze nieuwe Heineken-cam pagne, dan zie je heel veel over eenkomsten. Reden waarom wij van mening zijn dat Heine ken bier in een grand café thuis hoort. Het is een uitstekende manier om het 'premium quali- ty-karakter' van Heineken bier te bevestigen. Ik wil er gelijk tijdig geen enkel misverstand over laten bestaan dat hiermee tevens gezegd zou zijn dat er geen grand cafés met Amstel bier zijn of zullen komen. Inte gendeel. De horeca-onderne- mer heeft natuurlijk de belang rijkste stem in het geheel bij de keuze van zijn favoriete bier merk. Hiermee heb je rekening te houden, want het gaat er uit eindelijk om dat de horeca-on- dernemer voor de volle hon derd procent achter het merk staat dat wordt verkocht. Wil je eenzijdig de wet voorschrijven, dan heb je vandaag iets gereali seerd dat alle dagen daarna te gen je werkt. Denk in zo'n si tuatie vooral niet dat een dergelijke handelswijze tussen de klant en jou blijft, maar ga er maar vanuit dat zijn of haar klantenkring er deelgenoot van wordt. En dat komt uiteraard het imago van de brouwerij niet ten goede. Krijgen wij echter de kans om op een positieve ma nier bij de merkenkeuze te stu ren, dan zal in het geval van het grand café het Heineken-merk extra benadrukt worden", aldus Hosang. "Heineken past goed bi

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 4