Nieuw onderkomen voor Bouwbureau Veel Zoeterwoudse collega's vroegen zich het al af: wat gebeurt er met de grote lege compu terruimte op de be gane grond in onze vestiging? Die mimte wordt het nieuwe onder komen van het Heineken Bouw adviesbureau en de afdeling Horeca Bedri j f sadviezen. De bouwtekening en zijn, hoe kan het ook anders, afkoms tig van de medewer kers. Als alles vol gens plan verloopt, volgt eind maart de verhuizing. Ben Smith (rechts) en Cees A van Kasteel zoeken tapijt en gordijnen uit "Het voordeel van de vrijgeko men computerruimte en de daaromheen liggende kamers op de begane grond is dat we het naar onze eigen inzichten kun nen inrichten. We krijgen er, behalve een grote mimte voor alle tekentafels, bijvoorbeeld ook een modem aangeklede presentatiekamer. Daardoor kunnen we onze klanten uit de architecten-, aannemers- en ho- recawereld in alle rust ontvan gen en kunnen ook medewer kers van Commercie met hun klanten naar ons toekomen." Open dag Voor het zover is, moet er eerst nog heel wat worden ver bouwd. De airconditioning in de oude computerruimte, goed voor de toen aanwezige appara tuur, wordt weggehaald. Ook moet de verlichting en het aan wezige brandalarm aan de nieu we bewoners worden aange past. Daarnaast zal de grote mimte in een moderner, bij een Bouwadviesbureau passend, jasje worden gestoken. Dat alles valt te bewonderen tij dens de open dag in mei of juni. "Dan willen wij ons richting Heineken presenteren", vertelt Ben Smith hierover. "Met name richting Commercie. We wil len op de open dag laten zien waar we als Heineken Bouwad viesbureau voor staan. We zijn en blijven tenslotte voorname lijk werkzaam voor de com merciële afdelingen. Het is ook met name de bedoeling dat Commercie met haar klanten naar ons toekomt, zodat ook de afnemers kunnen zien wat wij kunnen en waar wij als Bouw adviesbureau voor staan." I eCL I X/T7- Centralisatie "Die mensen werkten al bij het Bouwadviesbureau gewerkt, maar waren vanwege hun werk vaak door de week over het he le land verspreid", vertelt Ben Smith. Daarom gaan wij nu, in tegenstelling tot de algemene decentralisatie bij Heineken, ons juist gedeeltelijk centrali seren. Dat past ook in de nieu we strategie van het Bouwad viesbureau. Wij zullen ons in de toekomst nog meer richting de klant profileren en meer afge ronde adviezen uitbrengen. Bo vendien zullen we vooral ini tiërend bezig zijn, dat wil zeggen dat we ons in ons beleid richten op de ontwikkelingen in de markt. Kortom, om in de zelfde termen als Van Schaik te spreken, we moeten scoren op de markt. Dat betekent dat wij onze werkwijze aanpassen door het verder verhogen van onze kwaliteit, het bundelen van kennis onder onze medewer kers en het instellen van werk besprekingen over uiteenlopen de onderwerpen, zoals grand cafés, luifels enzovoort. Van daar dat al onze adviseurs sinds kort elke dinsdag naar Zoeter- woude komen voor onderling overleg en voor algemene werk zaamheden." pige leiding, die uit Cees van Kasteel en Ben Smith bestaat. Daarnaast kent het Bouwad viesbureau twaalf adviseurs, één medewerker voor het ex portgedeelte en twee bouwkun dig specialisten, één specialist voor werktuigbouw, electra en grote keukens en enkele mede werkers voor het administra tieve gedeelte. De voormalige computerruimte wordt verbouwd hoofd van beide afdelingen staat Bert Vriens. Het Bouwad viesbureau heeft een tweekop Bij het Bouwadviesbureau en de Horeca Adviesdiensten wer ken 24 medewerkers. Aan het

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 19