Praktijk leuker dan studie Menno Antal studeerde zes jaar Elektrotechniek aan de TU te Delft. Desondanks voelde hij zich nog steeds geen 'techneut'. Nu, na acht maan den bij Heineken gewerkt te hebben als engineer proces automatisering in Zoeterwoude, begint dat gevoel eindelijk te komen. Hoewel zijn studie bij uitstek technisch was, heeft Antal een zwak voor minder technische functies. 'Na mijn studie in Delft voelde ik me nog steeds geen techneut. Iedereen dacht dan ook dat ik wel de commer ciële richting zou uitgaan. Maar ik wilde die zes jaar stu die niet zomaar weggooien door een marketingbaan te zoe ken. Daarom ben ik toch in de techniek terechtgekomen." Heineken was geen vreemde voor hem. "Na Delft ben ik af gestudeerd met als onderwerp de afvalwaterzuiveringsinstal latie in Zoeterwoude. Dat is me heel goed bevallen. Ik vond het wel leuk om te studeren, maar je houdt je uitsluitend bezig met theoretische vraagstuk ken. Je ontwerpt een systeem en je ziet niet daadwerkelijk wat er in de praktijk mee ge beurt. De praktijk is heel an ders, veel spannender. Als je fouten maakt, word je daarmee direct geconfronteerd. Want er is slechts één ding belangrijk: dat het proces goed verloopt." Niet zo simpel Samen met een aantal collega's werkt Menno Antal bij de Be- sturingsgroep van de afdeling Nieuwbouw in Zoeterwoude. Zij staan -met nog vele collega's van andere groepen van de af deling Nieuwbouw- voor de grote klus de bestaande proces systemen van de brouwerij te vervangen door een nieuw pro cesbesturingssysteem. "Het lijkt eenvoudig de ene bestu ring door de andere te vervan gen. Maar moderne systemen hebben veel meer mogelijkhe den dan de oude. Het is onze taak te zorgen dat die zoveel mogelijk worden benut." In de filtratiehoek in het Dienstgebouw zijn de proces sen een jaar geleden al aange past. De automatisering is daar in de afrondingsfase. Antal: "Op het moment zijn we bezig met de processen in de afdeling Energie. Er zijn ongeveer zes verschillende onderdelen zoals COj en koeling. Kortgeleden ben ik tevens begonnen aan een project voor de afvalwaterzui veringsinstallatie. Door mijn kennis opgedaan tijdens het af studeren, zal dat sneller zijn af gerond dan een ander project. Ik vind het overigens leuk dat ik me nu weer met afvalwaterzui vering bezig ga houden!" Geen spijt Aan het begin van een project praat Antal regelmatig met de operators van de desbetreffende afdeling. "Dat zijn de mensen die het proces beter kermen dan wie ook. Daar haal ik een ge deelte van mijn proceskennis vandaan. Na de gesprekken met de operators, maken de engineers Procesautomatise ring een ontwerp. We schrijven er een boekje over: de functio nele systeem specificatie. Is dat intern goedgekeurd, dan wordt de software aangemaakt door een extern bureau. Daar gaat een tijd overheen. In de tussen tijd zijn wij regelmatig bij dat bureau om alles te testen en te checken. Uiteindelijk zit het gehele systeem in kasten. Die hardware komt naar de brou werij, moet worden aangeslo ten, getest en dan komt het mo ment dat je het proces mag opstarten. Dat is best span nend, te zien of alles functio neert zoals het zou moeten... Als er fouten inzitten, krijg je die vanzelf om je oren. Je wordt er desnoods 's nachts voor uit je bed gebeld. Want de bottelarij blijft echt niet stilliggen totdat je de volgende dag weer komt. Als er iets hapert of verkeerd re ageert, moet dat zo snel moge lijk worden verholpen." Heeft hij ooit spijt gehad dat hij niet de commerciële kant is uit gegaan? "Nee. Dit werk bevalt me heel goed. Ik vind het zeer leerzaam. Je leert de processen goed kennen. Als je ziet dat er dan aan het einde van het pro ces bier uitkomt, dat is toch schitterend... Je leert ook hoe een werkmaatschappij in el kaar zit, hoe de verhoudingen organisatorisch liggen. Wat ik ook in de toekomst zal gaan doen, dit is een goede basis."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 18