HTS bouwt in Argentinië Cerveceria Chile geopend Zarate Nog voor de officiële opening van de nieuwe brou werij in Chili is projectma nager Michiel de Vreede van HTS al weer aan een volgend groot project begonnen: de bouw van een nieuwe brouwe rij in Zarate in Argentinië. In Argentinië is de afgelopen jaren het bierverbruik sterk toegeno men, namelijk van 19 tot 24 li ter per hoofd van de bevolking. In de zomer kent men een enor me piek. Zozeer zelfs dat de brouwerijen niet aan de vraag konden voldoen. Heineken en Quilmes International, die sinds enige jaren een samen werkingsverband hebben, wil len met de nieuwe brouwerij aan de grote zomerse vraag te gemoet komen. Zarate is een stad met circa 80.000 inwoners, ten noorden van Buenos Aires. Voor Zarate is gekozen vanwege haar gun stige ligging ten opzichte van de Argentijnse hoofdstad en van het gebied landinwaarts. In juli 1991 is met de bouw van Cerveceria Zarate begonnen. De bouw vordert inmiddels be hoorlijk. Eind februari worden de eerste tanks geplaatst. Als al les volgens planning verloopt, zal de brouwerij in november van dit jaar worden opgestart. De totale capaciteit zal 2,2 mil joen hectoliter per jaar bedra gen. In technisch opzicht zal de nieuwe brouwerij de meest ge avanceerde worden van de Quilmes-groep, met een volle dig geautomatiseerde brouw- huis/schroterij, helderbierfil- tratie en reinigingsinstallatie. Tevens krijgt de brouwerij een complete afvalwaterzuive ringsinstallatie. Na ingebmikname van de brou werij zal eerst Quilmes worden geproduceerd. Volgend jaar maart zal de introductie plaats vinden van Quilmes in een 33 cl-retourfles. In juli 1993 zal lo kaal Heineken worden gebrou wen. Dit zal op de markt wor den gebracht in de 33 cl-retour fles en in blik. Heineken bier is al sinds drie jaar op de Argentijnse markt verkrijgbaar. Evenals Amstel en Buckler wordt het geïmpor teerd door Quilmes. De verko pen ervan gaan boven verwach ting. Santiago Vorig jaar bericht ten we dat Heineken Technical Services (HTS) in Chili mee hielp bij de bouw van een nieu we brouwerij. Cerveceria Chile is nu klaar. De bouw ervan is in een recordtijd gerealiseerd. In mei 1990 begonnen de bouw kundige activiteiten, in sep tember 1991 was het eerste brouwsel al een feit. Op 28 ok tober verliet het eerste bier de poorten van de brouwerij. Toch hebben HTS en Quilmes Inter national, die een samenwer kingsverband hebben, wel met enige tegenslag te kampen ge had. Ongewoon veel sneeuw val in de Andes leidde er toe dat de weg tussen de Argentijnse stad Mendoza en Santiago we kenlang was geblokkeerd. Daardoor moesten ondermeer de klaringskuip en een aantal machines voor de bottelarij dui zend kilometer zuidelijker wor den versleept. Maar ook die la gere bergpas bleek net onbegaanbaar verklaard. Het gevolg was dat de apparatuur met een maand vertraging bij de brouwerij arriveerde. Van winterse taferelen was bij de officiële opening beslist geen sprake. Zo'n duizend genodig den woonden de opening onder tropische temperaturen bij. In De Cerveceiia Chile- brouwerij het gezelschap bevonden zich onder anderen de minister van industrie, het hoofd van de na tionale politie, de staatssecreta ris van algemene zaken en re gional technical manager ir. P.A.M. Heemskerk namens Heineken. Voorlopig brouwt Cerveceria Chile één merk bier, Becker ge naamd. Hubert Reiss, de lokale Heineken-brouwer, heeft dit speciaal voor de Chileense smaak ontworpen. Beclcer ver schijnt op de markt in flessen van 280 en 500 cl en 1 liter. De halve literfles is een noviteit op de Zuidamerikaanse markt. Volgend seizoen zal de brouwe rij mogelijk nog een tweede biermerk op de markt brengen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 15