Afscheid J.F. van Beem Afscheid J.V.M. van Lokven en J.H. Kolvenbach Afscheid C. Havekotte ga's een enveloppe met inhoud. De volgende spreker, de heer Van Dorst, memoreerde dat Jan Kolvenbach op 1 juli 1968 is ge start in drankenhandel Van Oij- en en Kolvenbach in Beneden Leeuwen. Na Nijmegen en Tiel kreeg hij Den Bosch als stand plaats. In deze periode heeft hij altijd gewerkt als Horeca- en Groothandelsvertegenwoordi ger in zijn 'oude' gebied. Hij was een echte goodwill-verte- genwoordiger, met kennis van en hart voor zijn afnemers. Ook hij kreeg een enveloppe met inhoud. Beide Jannen wer den vervolgens toegezongen door 'De Jantjes', gespeeld door de verkooptelefonisten van Van Dorst-Liebrand-Olderaan en toegespeeld door het orkest 'De Druppers' uit Beneden Leeuwen. de ware Joop 'Heineken' van Beem: consequent en recht door zee. Hiermee was tegelij kertijd de basis gelegd voor Joops slotwoord. Daarin ver werkte de heer Van Beem leuke anekdotes uit zijn goede Am sterdamse tijd en refereerde hij veelvuldig aan zijn uitstekende ervaringen met de cursus Pen sioen in Zicht. Hierna kregen alle aanwezigen de gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen van Joop van Beem. J. V.M. van Lokven A Rosmalen Op 10 januari vond in De Kèp de gezamenlij ke afscheidsreceptie plaats van de heren J.V.M. van Lokven en J.H. Kolvenbach. De heer Van Lokven trad op 23 mei 1960 in dienst van de toenmalige dran kenhandel Olderaan te Den Bosch, thans ondergebracht in onze drankenhandel Van Dorst-Liebrand-Olderaan B.V. Hier vervulde hij de functie van groepsleider Magazijn. In deze jaren hebben wij Jan leren ken nen als een man met een enor me inzet voor de drankenhan del, en altijd recht op de man af. De heer Van der Sterren stond hierbij stil in zijn toespraak, en overhandigde namens de colle- J.H. Kolvenbach Hoofddorp Na een dienst verband van 26 jaar nam de heer J.F. van Beem, H.T.D.- monteur bij het Regionaal Ser vice Centrum West- en Midden Nederland, afscheid van onze onderneming. De toespraken van respectievelijk de heren Pastunink en Van Loenen ga ven een genuanceerd beeld van Amsterdam Na een dienst verband van bijna 36 jaar nam de heer C. Havekotte, mede werker Centraal Horeca Tech nische Dienst, op 17 januari af scheid van onze onderneming. Tijdens de receptie in het ont vangstcentrum te Amsterdam, werden de heer Havekotte en zijn familie toegesproken door de heren Dijkstra en Straathof. Beiden gaven op humoristische wijze de loopbaan van de heer Havekotte weer en bedankten hem voor zijn grote inzet bin nen de afdeling. Na deze toe spraak kreeg de heer Havekotte een fotocamera als cadeau over handigd. Daarnaast mocht de heer Havekotte als aandenken aan de afdeling een minia tuur zwanehals in ontvangst

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 12