Uit een ander vaatje getapt Uit een ander vaatje getapt is een rubriek met korte berichten uit binnen- en buitenland over de ontwikkelingen in de bier-, gedistilleerd- en frisdrankenmarkt. Van de telex gescheurd, uit de kranten en tijdschriften geknipt en op deze pagina bijeengebracht. Oproep Coors Brandstof uit bierafval Japans bier voor V.S. Bier per postorder Teruqwinnen van bier Meer Duits alcoholvrij Exclusief bier Coca-Cola's plannen Nieuwe voorzitter L'Europe a table Hobbymes als beloning Café wordt sportcentrum (De inhoud van de artikelen in deze rubriek valt buiten de verantwoording van de redactie) Peter Coors, president van de op twee na grootste brouwerij in de V.S., heeft de Amerikaanse brouwindustrie opgeroepen een wet te ondersteunen, waarin is vastgelegd dat het materiaal van alle verpakkingen minstens voor 50% voor hergebruik geschikt moet zijn. Volgens Coors zou 84% van de Amerikanen 5% meer willen betalen indien een milieuvriendelijke verpakking wordt gebruikt. (Uit Brauwelt nr. 46) Anheuser Busch heeft een voor ziening in gebruik genomen waar restafval van ondermeer gist, hop en gerst uit de New Yorkse brouwerij kan worden omgezet in methaangas. Met dit gas zullen de brouwerijketels van energie worden voorzien. De verwachting is dat de vesti ging dit jaar dagelijks de hoe veelheid methaangas zal produ ceren die overeenkomt met circa zestig vaten olie. (Uit: Modern Brewery Age) Kirin U.S.A. heeft Cipango Lager op de markt gebracht. Het is het eerste bier dat in Japan wordt gebrouwen, speciaal gericht op de Amerikaanse smaak. Cipan go is een oud Europees woord voor Japan. (Uit: Food Drink Daily 178) In Engeland is een echtpaar een postorderbedrijf in bier begon nen. De catalogus vermeldt 143 bieren uit 35 landen. Daaronder Braziliaans Brahma en Pilsner Urquell uit Tsjecho-Slowakije. Het postorderbedrijf The Beer Cellar is dag en nacht bereik baar. (Uit: Drankendetail nr. 11) Westfalia, leverancier van bier centrifuges, heeft een nieuw sys teem ontwikkeld voor het terug winnen van bier uit gist/lager- tanks en helder biertanks. Het te ruggewonnen bier kan weer aan de hoofdstroom worden toege voegd of worden gebruikt voor de produktie van bijvoorbeeld al coholarm of alcoholvrij bier. (Uit: Voedings Middelen Tech nologie nr. 24) Steeds meer Duitse brouwerijen brengen light- of alcoholvrije bie ren op de markt. Zo introduceert Bitburger Brauerei in februari Bit burger Light en Bitburger Drive Alcohol-Free. (Uit: International Brewery Moni torvan 18 december) In Chicago, Denver en enkele andere geselecteerde markten is Miller Reserve verkrijgbaar: een premium bier uit 100% gerst voor de smaak onderscheidende bierdrinker. Voor Miller Reserve wordt gebruik gemaakt van een exclusief filtratieproces. Het be drijf heeft meer dan 150 miljoen dollars geïnvesteerd om haar brouwerijen met dit exclusieve systeem uit te rusten. (Uit: The Brewers Bulletin nr. 97) Coca-Cola heeft zijn Europese promotiecampagne onthuld. Daarin zijn sport-, culturele- en amusementsevenementen op genomen. Coca-Cola zal in 1992 onder meer de Olympische Win terspelen in Albertville spon soren, de Olympische Zomer spelen in Barcelona, de Europese Voetbalkampioen schappen (EK) in Zweden en de opening van Euro Disneyland in Frankrijk. (Uit: International Brewery Moni tor nr. 16) Voormalig voorzitter Gerard van der Veen van het inmiddels op geheven Horecaf is met over grote meerderheid aan stemmen gekozen tot voorzitter van Ko ninklijke Horeca Nederland, de nieuwe ondernemersorganisatie in de horeca, waarin Horecaf en Horeca Nederland zijn opge gaan. (Uit: Missets Horeca nr. 2 1992) Als aanloop naar het Europese jaar '93 doen enkele honderden Nederlandse restaurants en eet cafés mee aan de landelijke ho- reca-campagne L'Europe a ta ble. Alle deelnemende restau rants presenteren maandelijks een viergangenmenu, ontleend aan de nationale keuken van één van de twaalf lidstaten van de Europese Gemeenschap. Be halve de menu's, presenteert L'Europe a table ook specifieke aperitieven en digestieven uit de betreffende landen. Het Bloe menbureau Holland geeft bo vendien maandelijks een sug gestie voor een passend bloemenarrangement. L'Europe a table is een initiatief van Nico de Rooij, algemeen secretaris van de World Trade Center Am sterdam Association en direc teur van Trans Europe Promo tions. Koninklijke Horeca Nederland ondersteunt de natio nale campagne met raad en daad. (Uit: Het Bierblad van december '91/januari '92) De gemeentepolitie van het Noordhollandse Huizen is met een ludieke actie gestart, waarbij verkeersdeelnemers die geen alcohol hebben gebruikt, worden beloond. Buiten de normale con troles wordt er eenmaal per week 's avonds en 's nachts ex tra gecontroleerd. Automobilis ten en motorrijders die bij deze controles brandschoon blijken te zijn, krijgen van oom agent een hobbymesje aangeboden met de inscriptie: "met alcohol op snijd je jezelf in de vingers". (Uit de Telegraaf van 22 januari) Cafés zullen de sportcentra van de toekomst worden. Dat zei M. Koussen, voorzitter van de Stich ting Sport Promotie, 21 januari tij dens de presentatie van de beurs MECC-Actief in Maast richt. Koussen verwacht dat de zogeheten horeca-sporten zoals biljarten, darts, tafelvoetbal en bowlen steeds meer mensen naar de cafés zullen lokken. "De ze sporten kunnen zelfs de be langrijkste bron van inkomsten voor veel cafés vormen, mits de eigenaar zorgt voor voldoende mogelijkheden." Koussen voor spelde dat het cafébezoek in Ne derland zal toenemen, maar dat het alcoholgebruik in de cafés minder zal worden. "De doe- cafés worden steeds populairder dan de praat-cafés. De mensen worden zich ervan bewust dat zij voor de sport naar het café gaan en niet voor de alcohol. Zij hou den het dan toch meestal bij fris." Niettemin wil de Stichting Sport Promotie in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland een actie starten om café-sporters, die toch te diep in het glaasje hebben gekeken, achter het stuur vandaan te houden. (Uitde Telegraaf van 22januari)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 11