Reorganisatie Centrale Training en Vorming De tijden verande ren en Heineken verandert dus mee. We werken aan nieuwe thema's zoals cost leader ship, onbetwist marktleider in het premium segment en een andere open bedrijfscultuur. Daarom wordt bijvoorbeeld Heineken Nederlands Beheer (HNB) gereorga niseerd. Bij de HNB-afdeling Centrale Training en Vorming (CTV) is de taart al opnieuw verdeeld. 10 CTV regelde opleidingen cen traal. Dat gebeurt nu decen traal. De opleidingen zullen voortaan veel meer door de werkmaatschappijen en de staf diensten (bijvoorbeeld Heine ken Technical Services en Hei neken Nederland) zelf worden georganiseerd. De opleidings functionarissen zitten nu dus veel dichter bij de bron. De commerciële, economische, fi nanciële en de informatise ringsopleidingen worden voort aan geregeld door de werk maatschappijen en daar onder de verschillende disciplines verdeeld. De produktietechni- sche opleidingen gaan voor een deel naar Heineken Technical Services. De algemene manage mentopleidingen worden nog wel via Heineken Nederlands Beheer verzorgd en zijn onder gebracht bij de nieuwe afdeling Management Training en Ont wikkeling. Leereffect Wiebe Buising heeft sinds kort de functie Projectleider Oplei dingen bij Personeelszaken Heineken Nederland. Een van zijn taken is de opleidingsfunc tionarissen bij hun werk te on dersteunen. Wiebe Buising hie- over: "We moeten bij Heineken steeds meer leren om te doen en aldoende leren. 99 procent van de dingen die je weet leer je niet op school, maar juist door te doen." Hij geeft een voorbeeld: "Ie mand die andere taken binnen Heineken wil vervullen, moet eerst een aantal cursussen doorlopen vóórdat hij of zij daadwerkelijk aan de slag kan gaan. Dat werkt niet altijd effi ciënt. Daarom zal het de ko mende jaren binnen Heineken vaak voorkomen dat gezegd wordt 'ga eerst eens aan de slag en kijk dan wat je nog aan op leiding mist om dat werk te kunnen doen'. Daarbij zal voor al het 'teamwork', het 'samen bespreken van het werk' en 'le ren van eikaars fouten', kortom het 'samen leren' een rol gaan spelen", vertelt Wiebe Buising. Wie waarvoor? Commercie telt nu drie oplei dingsmentoren, namelijk Leen van der Velden voor Thuisver- bruik, André Spierings voor de Horeca Verkoop en de voorma lige CTV-er Dave Voets voor de Drankenhandels. Bij Produktie blijven de opleidingsfunctiona rissen in de brouwerijen de vak gerichte opleidingen verzor gen. Bij EFI-Bier krijgt Carel Rietdijk de ondersteunende rol voor de economische, financië le en informatiseringsopleidin gen. De managementopleidingen en de brouwtechnische oplei dingen, die door CTV werden verzorgd, blijven gewoon be staan. De nieuwe afdeling Ma nagement Training en Ontwik keling gaat de management opleidingen verzorgen. Deze blijven dus bij Heineken Ne derlands Beheer en Sandra Gaarenstroom is ervoor verant woordelijk. Zij zorgt voor het contact met de werkmaat schappijen en concernstafdien sten over een bij-de-tijdse en De voormalige afdeling CTV A. bezig de taart te verdelen, met van links naar rechts: Cees Versluys (nu HTS), Wiebe Buising, Carel Rietdijk en Denise Straver (nu Heineken Nederland), Sandra Gaarenstroom en Renate Bruines (nu Management Training en Ontwikkeling). Op de foto ontbreekt Dave Voets aan de medewerker aangepaste cursusinhoud. Het opleidings aanbod bestaat ondermeer uit: Management Vaardigheden voor Groepsleiders (MVG), het Vogelvlucht-programma, Basis Management Leergang (BML), de Senior Manager Workshop (SMW) en binnenkort ook de begeleiding van de zogenoemde BOSNO-teams (de afkorting 'BOSNO' staat voor Bedrijfs- geïntegreerde Opleiding op ba sis van Samenwerking Neder landse Ondernemingen). De produktie-technische oplei dingen, die tot nu toe door CTV werden verzorgd, worden nu ondergebracht bij de afdeling Personnel and Management Services van Heineken Techni cal Services (HTS). Ze blijven onder verantwoordelijkheid van Cees Versluys, die nu bij deze afdeling werkt. Het betreft hier ondermeer de cursussen Algemene Brouwerijkennis (Al), Rondje Brouwerij en de Brouwcursus (B6). "Overigens kunnen medewer kers die behoefte hebben aan meer informatie over bijvoor beeld het organiseren of het aanvragen van een opleiding al tijd bij de eigen Personeels dienst terecht", aldus Wiebe Buising.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1992 | | pagina 10