Ook Local Area Network Den Bosch "Zeg Jan, ik zie dat jij aangesloten bent op het Local Area Network. Maar waarom haal je nooit de hoes van je pc?" Sinds die opmerking haalt collega Jan 's morgens eerst de hoes van het apparaat en zet hem aan. Nog voor hij zijn jas heeft uitgetrokken. Het blijft hem echter vrij onduidelijk welke voordelen het netwerk hem biedt. Sinds kort heeft ook de Bossche vestiging een Local Area Net work (LAN). Eerder kregen Zoe- terwoude, Amsterdam (A/Wet en A/Mau) en Rotterdam Croos- wijk zo'n nieuw computernet werk dat alle afdelingen met el kaar verbindt. Ondanks dat op alle afdelingen van deze vesti gingen aansluitpunten zijn geïnstalleerd, zijn de pc's en ter minals niet overal aangesloten. Elke afdeling is vrij in die keuze. Wanneer een afdeling 'nee' zegt, kan onduidelijkheid over de mogelijkheden een reden zijn. We legden dit voor aan pro jectleider Ed Kroes. Besparend Hij legt uit dat het LAN een af deling kosten kan besparen. Via het netwerk kunnen alle pc's van de betreffende medewer kers worden aangesloten op een afdelingsserver (een soort kleine centrale computer). Het grote voordeel van zo'n ser ver is, dat als iedereen hetzelfde pakket gebruikt, bijvoorbeeld WordPerfect, je niet voor alle pc's dat pakket hoeft aan te schaffen. Je hebt slechts één versie nodig, die dan via de ser ver voor alle afdelingsmede- werkers beschikbaar is. Verder hoeft niet naast iedere pc ook een printer te staan. Via het LAN kun je de printers delen die zijn aangesloten op de ser ver. Dat werkt kostenbespa rend", aldus Ed Kroes. "Een an der voordeel is, dat je vanuit Zoeterwoude gebruik kunt ma ken van programma's die bij voorbeeld in Den Bosch op een computer staan. De netwerk beheerder in Den Bosch zal daar weliswaar toestemming voor moeten geven, maar het is mogelijk", vervolgt hij. Ontwikkelingen In 1987 kreeg de vestiging Zoe terwoude als eerste een Local Area Network. Toen ging het nog slechts om een proef. Ge zien de recente ontwikkelingen op informatiseringsgebied bij Heineken, is dit Local Area Network een belangrijke rol gaan spelen bij het electronisch communiceren. Meer vesti gingen kregen een LAN. Boven dien werden die vestigingen onderling via het zogenaamde Wide Area Network (WAN) met elkaar verbonden. Sindsdien is het ook mogelijk om bijvoor beeld met de personal compu ter in Zoeterwoude via het net werk een verbinding te krijgen met een (personal) computer in Amsterdam. Ook Den Bosch is aangesloten op het WAN. Alle aangesloten Heineken-mede- werkers kunnen via dit net werk met hun eigen pc electro nisch contact leggen met de verschillende computersyste men van diverse vestigingen. Bijvoorbeeld met een pc van een collega in Amsterdam; met een AS/400-computer in Zoe terwoude of met een server in Rotterdam Crooswijk. Toekomst Elke vestiging heeft het net werk in eigen beheer. Door het LAN kunnen communicatie- gegevens snel van de ene naar de andere pc worden overge seind. Hierdoor is ook electro nic mail (vrij vertaald: 'pc-post') mogelijk. Heineken Amster dam beschikt al over een elec tronic mail-programma. Naast het gewone postbakje moet daar ook het electronische postbakje in de pc in de gaten worden gehouden. Mogelijk zal ook electronisch postverkeer gaan plaatshebben tussen de diverse Heineken-vestigingen. Daarover is nog geen besluit ge nomen. Sommige vertegenwoordigers zijn er al enigszins mee ver trouwd. Maar ook andere Heineken-medewerkers zullen in de toekomst gebruik kunnen maken van een 'inbelsysteem'. Zij kunnen thuis of vanuit de auto het nummer van dat sys teem bij Heineken bellen. Ten behoeve van de beveiliging wordt deze verbinding pas tot stand gebracht nadat de beller door de computer is terugge beld. Via een telefoonmodem wordt de informatie van de bel ler vervolgens via het telefoon net naar Heineken gezonden. Ed Kroes: "In de toekomst zullen er nog meer Local Area Netwerken bijkomen, terwijl bestaande worden uitgebreid. Alle hoofdkantoren van de ho- recagebieden krijgen een Local Area Network en worden aan gesloten op het Wide Area Net work van Heineken. Datzelfde geldt voor kantoren, zoals die in Groningen, Breda en Rijs- sen."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 3