PC-beveiliging blijft noodzaak Sinds de personal computer zijn intrede deed, is het belangrijk om gegevens op harde schijf of flop te beschermen tegen verlies van gegevens. Maar hoe doe je dat? Hier volgen wat tips. Iedereen die een pc gebruikt, is zelf verantwoordelijk voor het bewaren en beveiligen van zijn gegevens. Daar ben je niet al leen persoonlijk bij gebaat, maar ook ons bedrijf. Het zou immers een ramp zijn als ge gevens van bijvoorbeeld drie jaar onderzoek bij een stroom storing verloren zouden gaan, omdat de gebruiker ze alleen op de c-schijf bewaarde. Daarom is het belangrijk regel matig gegevens van de c- of har de schijf te bewaren op een dis kette (a-schijfje). Regelmatig zo'n kopie maken, betekent je gegevens veilig stellen. Een ko pie kan gemaakt worden met behulp van de kopieercom mando's copy, xcopy, diskcopy en backup van het DOS-pro- gramma. Geen eeuwig leven Ook diskettes hebben geen eeuwig leven. Onderzoeken hiernaar wijzen uit dat de ge gevens op zo'n a-schijfje al na één jaar voor een groot deel onleesbaar zijn. Dus is het be langrijk ook van tijd tot tijd de diskettes te vernieuwen. Wie belangrijke gegevens tegen brand wil beschermen, kan de diskettes in brandvrije kluisjes opslaan. Het Informatie Cen trum (IC) is in het bezit van zo'n brandvrij kluisje. Die kluis is voor algemeen gebruik. Er zijn ook enkele afdelingen bij Hei- neken die voor eigen medewer kers over een brandvrij kluisje beschikken. Dit kluisje is be stemd voor kopieën van maand- backups van belangrijke pro gramma's en informatie die moeilijk te vervangen zijn. Computervirus Ook computervirussen kun nen de gegevens op een pc laten verdwijnen. Het computervi rus is een programma met twee bijzondere eigenschappen. Het virus wordt meestal op een van te voren bepaald tijdstip actief. Bijvoorbeeld op een speciale datum of als de harde schijf van de pc x procent vol is. Sommige virussen laten zich dan meteen van hun slechtste kant zien en formateren de harde schijf van de pc. Op dat moment zijn alle gegevens daarop voorgoed ver loren. Andere virussen beper ken zich tot wat spelletjes: ze laten een balletje over het scherm heen en weer stuiteren of wisselen tekens om. Een andere nare eigenschap van het computervirus is dat het bij gebruik van een besmet programma op zoek gaat naar gezonde programma's en die eveneens besmet. Die zieke programma's zullen op hun beurt weer andere programma's besmetten, enzovoort. En met een zieke pc valt niet meer te werken. Daar moet een dokter bij komen. Geen last Gelukkig heeft Heinelcen tot nu toe geen last gekregen van computervirussen. Dat wil ove rigens niet zeggen dat dat in de toekomst niet zou kunnen ge beuren. Voorkomen is ook in dit geval beter dan genezen. Daar kan de pc-gebruiker zelf wat voor doen. Virussen kun nen namelijk alleen via een ander besmet programma bin nenkomen. Een pc waarop pro gramma's worden gebruikt die niet besmet zijn, kan zelf ook niet besmet raken. Vandaar dat het belangrijk is om alleen met bestaande programma's te wer ken en niet met kopieën van derden. Hoe weet je nu dat de pc be smet is? Dat merk je als de pc om onverklaarbare redenen steeds langzamer gaat werken, als programma's langzamer van start gaan, als schijven om on verklaarbare redenen steeds voller raken en als gekke tekens of springende balletjes op het scherm verschijnen. Neem in dat geval meteen contact op met het Informatie Centrum (IC) van de vestiging waar u werkt. De 'computerdokters' van het IC kunnen dan tijdig het virus stoppen. Voor meer informatie over gegevensbeveiliging, kunt u terecht bij het IC van uw vestiging.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 26