Het management-team met van links naar rechts: Evert Penning, Marinus van Dorst, Joost van Roon, Piet van der Veen, Vincent Sturkenboom, secretaresse Karin Kolodziej, pz-medewerker Ton van der Vlugt, Joop van den Berg en Boudewijn Zwegers de Groningse drankenhandel (24 medewerkers). Ook deze drankenhandel bestrijkt een groot gebied. "Wij leveren aan Noord-Drenthe, de provincie en de stad Groningen", vertelt hij hierover. Daarbij is een goe de invulling van de physieke distributie van belang. "We moeten regelmatig afwegen wat er per dag wordt vervoerd en of dat ook tegen lagere kos ten kan door bijvoorbeeld een bepaalde klant slechts eens per twee weken te beleveren. Dat geldt eigenlijk voor iedere dran kenhandel. Wat de grootte van ons gebied betreft: ik vind het rayon eigenlijk te groot voor twee vertegenwoordigers en te klein voor drie. Vandaar dat ik de komende jaren een aantal klanten zelf ga bezoeken." Vechtgebied In Zwegers' gebied zijn nogal wat grotere zaken, vooral in de stad Groningen. Een echte stu dentenstad, waar Heineken qua grootte na concurrent Oranjeboom de tweede plaats inneemt. "Ons gebied is duide lijk een vechtgebied. Het is één van de weinige plekken in Ne derland waar Heineken de tweede plaats inneemt. Dat be tekent dat we de markt moeten bewerken. Niet op een agressie ve manier, maar juist door het opbouwen van een goede naam, het onderhouden van goede contacten in de horeca en het actief benaderen van de markt via de middellange ter- mijn-planning." Evert Penning, Hoofd Planning en Control van het horecage- bied, vindt de tegenstelling Groningen-Friesland pure flau wekul. "Ik werk er alleen aan mee in de humoristische sfeer", vertelt de rasechte Groninger, die al weer tien jaar in het Friese Grou woont. Penning begon destijds in 1971 bij de Gro ningse drankenhandel en kwam eind 1979 in Grou te recht. Daar is hij verantwoorde lijk voor het bewaken van alle uitgaven van het horecagebied. Zijn afdeling bestaat uit vijftien medewerkers, van wie er vier bij de zogenoemde Fabrikan tenadministratie c.q. Verkoop Binnendienst in Grou werken, één bij de Interne Dienst van Grou, zes bij Hergarden B.V. en vier bij Groningen B.V. "In dit horecagebied hebben we dui delijk vooral te maken met veel kleinere afnemers. Dat bete kent vaak dat de investeringen per verkooppunt relatief hoger liggen dan in andere horecage- bieden", meent hij. Marktaandeel Joop van den Berg is oud Am- stel-man en heeft er inmiddels dertig dienstjaren op zitten. Als verkoopleider is hij verant woordelijk voor de Friese provincie, inclusief de wadden eilanden Vlieland en Terschel ling en een groot deel van de Noordoostpolder. "In dit ge bied hebben wij een vrij groot marktaandeel", vertelt hij. "Met Heineken en Amstel is dat zo'n 73 procent. Op de Waddenei landen ligt dat aandeel iets ho ger. Ik werk hier met vijf verte genwoordigers, die allen een gebied bestrijken dat in de buurt van hun woonplaats ligt. Het is niet per se noodzakelijk dat ze van oorsprong uit dit ge bied komen, maar natuurlijk wel een pré. Met name op het platteland kan dat in ons voor deel werken. Het is belangrijk dat je iemand in zijn eigen taal kunt aanspreken. Vergelijk het als je wilt met Limburg, waar een niet-Limburger toch ook een beetje uit de toon valt." Verkoopleider Horeca Groning en/Drenthe Joost van Roon is sinds 1 juli 1991 lid van het ma- nagement-team geworden. Als nieuwkomer in Noord-Neder land is hij verrast door de open en vriendelijke manier waarop in beide provincies mensen worden ontvangen. Aandachts punt in zijn gebied is de stad Groningen. Andere aandachts punten zijn het uitbreiden van de marktpositie in de provincie Groningen en het vasthouden van de positie in Drenthe. Team-building Vincent Sturkenboom is sinds 1 juli Hoofd van het horeca gebied. Hij kwam in 1984 in dienst van Heineken als ge westelijk jurist in Grou en Arnhem. Een tussenstap als jurist in Rotterdam en Breda bracht hem uiteindelijk weer terug op zijn oude plaats. Over zijn nieuwe functie zegt hij: "Naast de contacten met col lega's en de directie in Zoeter- woude ondersteun ik de con tacten naar klanten toe. Ik reis veel. Daardoor voorkom ik dat wij hier in het noorden op een soort eiland zitten. Je hoort wel eens zeggen 'Boven Zwolle houdt de wereld op'. In onze op tiek begint daar juist één van de mooiste gebieden van Neder land. In dit zeer uitgestrekte en toeristische gebied, hebben wij grote klanten zitten in plaatsen waar men in de rest van ons land nog nooit van gehoord heeft! We hebben vooral in Drenthe en Friesland een uitstekende marktpositie. In Groningen ligt dat wat moeilij ker." Eén van de belangrijkste aan dachtspunten voor Vincent Sturkenboom in de komende maanden is de 'team-building'. "We werken hier met een ver jongd management-team, dat nog aan elkaar moet wennen. Door het constant uitzetten van beleidsplannen en het zo nodig bijstellen van die plan nen, kunnen we ervoor zorgen dat het voor iedereen een uitda ging is om zo goed mogelijk sa men te werken. En als je met een goed team werkt, straalt dat ook naar de rest van je medewerkers uit. Dat is belang rijk, omdat je tenslotte samen de klus, het verkopen van onze produkten, moet klaren. Daar bij is iedere medewerker even belangrijk, van Hoofd Horeca gebied tot en met chauffeur. De belangrijkste taak bij dit al les is het verder uitbouwen van Heineken als beste brouwerij in Nederland. Want dat zijn we nog steeds!" Medewerkers van de drankenhandel in Groningen met op de achterste rij van links naar rechts: Gerlof Venema, Ed Weggemans, Willem Bronsema, Joost van Roon, Ard Ordelman, Henk Roelenga, PelJe Assman, Peter Notenbomer, Herman Elema, Annie Streurman en Boudewijn Zwegers. In de vrachtwagen: Roelof Kuiers. Eerste rij van links naar rechts: Jopie Geerts, Roelof Veenstra, Jannes Veenstra, Gerben Bootsma en Wieteke Hadderingh h noorden

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 21