Verpakking specialist Peter van Besouw Collega Peter van Besouw uit Den Bosch is verpakkingspecialist. Hij volgde daarvoor een driejarige cursus in Gouda. Een zware post-HBO-opleiding, die hij met goed resultaat wist te beëindigen. A De opleiding tot Verpakkings- kundige is niet branche-gebon den. De cursus leidt medewer kers van verschillende grote en kleine bedrijven op tot een all round verpakkingsmanager. Deze manager moet met be grip, kunde en inzicht in de ge hele verpakkingsketen mee kunnen beslissen over verpak kingen en verpakkingsmidde len. Wachtchef Algemene Za ken en Opleidingen Peter van Besouw begon deze studie in 1988 en rondde hem in juni 1991 af. Deze maand krijgt hij zijn diploma voor het B-gedeel te van de cursus. Verpakken is méér "De opleiding behandelde het verpakken van grondstof tot en met de afval-fase integraal", ver telt Peter over de cursus. "Je leerde dan ook al snel dat ver pakken méér is dan alleen bier in flesjes stoppen", grapt hij. "Verpakken heeft duidelijk meer functies dan je op het eer ste gezicht zou denken. Denk alleen maar aan de marketing- waarde van een verpakking." Na twee jaar volgde het A-exa men, gericht op de theorie. Het laatste jaar werd afgesloten met een scriptieopdracht. Daarin moest je laten zien of je het ge leerde in de praktijk kan toe passen." Peters afstudeerop dracht handelde over de war me maaltijdvoorzieningen aan thuiswonende bejaarden. "Ik moest een nieuw concept voor die maaltijden ontwikkelen", vertelt hij. De oplossing die hij daarvoor aandroeg, is inmid dels met succes in praktijk ge bracht. "Maar ook tussendoor kreeg je veel praktijkopdrach ten. Zo was er een opdracht om een nieuwe verpakking te vin den waarmee je cherry-toma- ten uit Zimbabwe naar Neder land vervoert zonder al te hoge kosten. Je gaat daarbij niet alleen aan het nut van een verpakking denken, maar ook aan de marketingoverweging- en, normen- en wetgevingen en kwaliteitsbeheersing. Bo vendien krijg je door zulk soort opdrachten inzicht in de logis tieke systemen en fysieke dis tributie." Praktijk Peter van Besouw volgde de op leiding in verband met zijn functie als Wachtchef Algeme ne Zaken en Opleidingen op de afdeling Verpakken, maar ook met het oog op de toekomst. Wat kan hij er nu precies mee doen: "Ik word nu geacht in zicht te hebben in het hele ver pakkingstraject. Een verpak kingsdeskundige moet immers weten wat er in elke schakel ge beurt. Nu zal ik die gehele ken nis (het ging om een algemene cursus) binnen Heineken niet zo snel kunnen toepassen. Hei neken is daar te groot voor. Bin nen ons bedrijf heb je in je werk vaak te maken met één of enke le schakels. In mijn geval de af deling Verpakken. Op dat ni veau heb ik al direct mijn opge dane kennis in praktijk kunnen brengen. Bijvoorbeeld bij oplei dingen. Zo worden de (interne) cursussen van de medewerkers van de afdeling Verpakken nu meer op hun werk en het ge hele verpakkingsproces afge stemd. Neem bijvoorbeeld een operator van een etiketteerma chine. Hij moet niet alleen we ten hoe zo'n machine werkt, maar ook hoe een etiket wordt gemaakt en wat voor invloed zijn werk op het verdere ver pakkingstraject heeft. Hij leert nu wat er verderop aan de lijn gebeurt als er bij zijn machine iets misgaat. Of wat er gebeurt als hij de verkeerde lijm ge bruikt." Bezinning Peter van Besouw: "Je moet je bij dit werlt altijd realiseren dat hoewel er binnen de verpak kingsindustrie veel verandert binnen de brouwerij wereld veranderingen op verpalckings- gebied niet zo snel gaan. Niette min doen we binnen Heineken ons best zo flexibel mogelijk te zijn. Waarbij we in Den Bosch letterlijk alle zeilen moeten bij zetten om de verpakkingspro- blematiek beheersbaar te hou den. Een van de oorzaken is dat we ordergebonden produceren. Als een klant zegt dat hij een speciale markering op zijn ver pakking wil hebben, doen we dat. Wat gemaakt moet worden, maken we. En ons uitgangs punt blijft: verschillende ver pakkingen moet. Maar tegelij kertijd moeten we ons bezinnen op de vraag of alles wat we doen wel functioneel is. Zonder uiteraard de marketing- waarde van een verpakking aan te tasten. Een stuk vereenvou diging betekent niet alleen minder hoge kosten en minder verlies van produktietijd omdat machines niet telkens omge bouwd hoeven te worden, maar ook minder foutkansen."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 18