Mobiliteit voor komt stagneren Directeur C. Scheltema (HTS) vroeg in september 1990 aan het BOSNO-team een onderzoek te doen naar de mobiliteit bij het (middle) management van Heineken Nederlands Beheer. Als onderdeel van het onder zoek ontvingen ruim 400 me dewerkers van Heineken Ne derlands Beheer begin dit jaar een enquête-formulier. Tachtig procent stuurde de vragenlijst ingevuld terug. Uit de enquête komen aanwijzingen naar vo ren die duiden op een verhoogd risico van stagneren. Met stag neren wordt niet zondermeer bedoeld de langere tijd dat me dewerkers in dezelfde functie zitten, maar wel wanneer dat tot gevolg heeft dat men min der goed gaat functioneren. De uitdaging in het werk neemt af, naarmate iemand langer in de zelfde functie zit. Dat is de me ning van de helft van de onder vraagden. Een meerderheid zegt dat de motivatie afneemt, naarmate je langer op dezelfde stoel zit. Voorkomen Heineken wil een flexibele en slagvaardige organisatie zijn. Volgens het BOSNO-team is stagneren onder medewerkers daarvoor een ernstige bedrei ging. Het kan beter voorkomen worden. Is dat wel mogelijk- Team-lid Chiel Veenendaal: "Dat kan als de mobiliteit van de medewerkers wordt ver groot. De belangrijkste maat regel die wij voorstellen is om mensen minimaal drie en maximaal zeven jaar op dezelf de functie te laten zitten, afhan kelijk van het soort functie. De bereidheid om meer horizon taal van functie te wisselen zal de mobiliteit eveneens bevor deren. In sommige gevallen kan ook demotie (verschuiving naar een lagere, passende baan) een oplossing bieden. Daarnaast zal meer gebruik gemaakt moeten worden van micro-mobiliteit, dat wil zeggen mogelijkheden om het werk binnen de be staande functie uitdagend en motiverend te houden. Bijvoor beeld door een ander aan dachtsgebied." Volgens het BOSNO-team zijn managers verantwoordelijk voor het stimuleren en mobiel houden van hun medewerkers. Het BOSNO-team met uiterst rechts Chiel Veenendaal. Naast hem opdrachtgever Scheltema Dat houdt niet in dat de mede werker geen initiatief moet to nen ten aanzien van zijn eigen mobiliteit. Voorts doet het team aanbevelingen voor het effectiever inzetten van midde len als beoordeling, potentieel- schatting, opleiding en trai ning, werving en selectie ten behoeve van mobiliteit. Aan opdrachtgever Scheltema de vraag of hij tevreden is met de BOSNO-rapportage: "Ik ben er content mee. Dat tachtig procent op de enquête heeft ge reageerd, toont aan dat er iets leeft. Het team had met name de opdracht, oplossingen te vinden die stagneren kunnen voorkomen. Daarin is het ge slaagd. Het is nu zaak dat de aangedragen oplossingen in de praktijk worden toegepast." Aan dat laatste wordt gewerkt. De Raad van Bestuur heeft de heer B. Sarphati de opdracht gegeven, te bekijken hoe de onderzoeksresultaten in de or ganisatie geïmplementeerd kunnen worden. Voor het ma nagement bij Heineken worden de komende periode presen taties gehouden door het BOSNO-team. In het februarinummer van Vers van 't Vat werd het huidige BOSNO-team ge- introduceerd: Dini Hofs (Hoofd Bedrijfstechnologi- sche dienst Zoeterwoude); Henk Breederveld (Senior brewing consultant HTB); Henk Rollingswier (Senior product manager Amstel); Colc Seltenrijch (Informa tiemanager Produktie Bier Nederland) en Chiel Vee nendaal (Hoofd Perso neelszaken Vmmona). Wiebe Buising (medewer ker Centrale Training en Vorming) begeleidt het team. 'BOSNO' staat voor Bedrijfsgeïntegreerde Op leiding op basis van Sa menwerking Nederlandse Ondernemingen. Aan deze opleiding wordt al sinds enige jaren deelgenomen door Heineken-managers. Dit keer samen met Gasu- onderneming'. HTB-direc- teur C. Scheltema formu leerde een werkopdracht voor het team. nie, Aegon en AMRO. De cursus had als thema 'In terne mobiliteit binnen de

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 17