Uit een ander vaatje getapt Uit een ander vaatje getapt is een rubriek met korte berichten uit binnen- en buitenland over de ontwikkelingen in de bier-, gedistilleerd- en frisdrankenmarkt. Van de telex gescheurd, uit de kranten en tijdschriften geknipt en op deze pagina bijeengebracht. Nieuwe bliklijn VBBR Andere aanpak Budweiser Engeland Molson brouwt Kirin Light Verbod alcohol verkoop benzine stations Winststijging Kirin Coors in Korea Bit in blik Bols steunt drink waterproject Amstel favoriet bij Mann (De inhoud van de artikelen in deze rubriek valt buiten de verantwoording van de redactie) Na concentratie van de activitei ten van de Verenigde Bierbrou werijen Breda-Rotterdam BV (VBBR) in de Bredase vestiging, werd voor f 150 miljoen geïnves teerd in gebouwen en apparatuur. Het voorlopig sluitstuk van het in vesteringsprogramma vormt de nieuwe bliklijn, die onlangs offi cieel in gebruik is genomen. De lijn heeft een maximale uurcapa citeit van 60.000 blikjes. Belang rijkste kenmerk van de lijn is de grote flexibiliteit. Verschillende blikjes, zowel qua grootte (in houd) als materiaal, kunnen worden afgevuld. Bovendien zijn er verschillende verpakkingsmo gelijkheden: wrap-around dozen, trays en kartonnen multi-packs. (Uit Voedingsmiddelen Techno logie, nummer 19) Voor het eerst heeft Anheuser Busch International in de Britse markt de marketing en distribu tie van Budweiser naar zich toe getrokken. Het is het gevolg van een nieuwe overeenkomst met Courage Ltd. Deze gaat in per 29 december aanstaande en ver vangt de overeenkomst met Grand Metropolitan Brewing Ltd. Courage gaat Budweiser brou wen voor Groot-Brittannië. (Uit The Brewers Bulletin van 27 augustus) De Canadese Molson Breweries zijn gestart met de produktie van Kirin Light voor de Amerikaanse markt. Molson brouwt sinds 1987 Kirin bier in licentie. Kirin heeft de afgelopen jaren meer dan 35 miljoen US dollars geïnvesteerd in de produktiefaciliteiten van Molson. Dit om ervan te zijn ver zekerd dat alle in Canada ge maakte Kirin bieren hetzelfde zijn als die gemaakt in Japan. Het bier wordt in Amerika gedistri bueerd door Molson Breweries USA. (Uit International Drinks Bulletin nummer 16) Het kabinet wil de verkoop van alcoholhoudende dranken in benzinestations verbieden. Dat verbod komt te staan in een nieuwe alcoholwet, waaraan het kabinet nu werkt. Volgens staatssecretaris Simons (PvdA) van welzijn, volksgezondheid en cultuur is bij de verkoop van al cohol in bezinestations sprake van een onwenselijke associatie met autoverkeer. En ook vindt hij het uit een oogpunt van concur rentievervalsing nodig de ver koop van alcohol daar te verbie den. (Uit Trouw van 13 september) De winst voor belastingen van Kirin Brewery over het eerste halfjaar 1991 is 6(2 %procent ho ger dan in 1990. Dat heeft de Ja panse brouwerij bekendge maakt. In Japan werd 6,6 procent meer Kirin-bier verkocht. De to tale verkopen daalden echter 2,7%, een gevolg van de afsplit sing van de frisdranken-divisie van het bedrijf in januari van dit jaar. Het aandeel van Kirin op de Japanse biermarkt steeg in de eerste zes maanden van 1991 van 48,6 naar 49,2 procent. (Uit International Brewery Moni tor, nummer 11 Coors Brewing Company en het in Seoul gevestigde Jinro Limi ted hebben gezamenlijke plan nen bekendgemaakt voor de bouw van een brouwerij in Korea. De ondernemingen hebben hiervoor een joint venture opge richt, met de naam Jinro-Coors Brewing Company. Het hoofd kantoor daarvan zal in Korea worden gevestigd. De gezamen lijke onderneming zal Coors en andere, nieuwe merken bier gaan brouwen, distribueren en marketen. De Koreaanse bier markt kenmerkt zich door een snelle groei. (Uit: The Brewers Bulletin van 20 september) Om de export-verkopen verder op te voeren, heeft de Bitburger groep besloten haar Bitburger pils ook in 33 en 50 centiliter blik te gaan verkopen. Vorig jaar nam de export van 'Bit' met 20 procent toe. Het is verkrijgbaar in 30 lan den. Bitburger heeft eigen ver koopkantoren in Hong Kong, Spanje, Italië en de USA. (Uit International Brewery Moni tor nummer 12) De Raad van Bestuur van Bols heeft een bedrag van 10.000 Amerikaanse dollars beschik baar gesteld voor een drinkwa terproject in Burkina Faso. Het project is een initiatief van Stich ting Foster Parents Plan Neder land. De symbolische overhandi ging van het bedrag vond 11 september jongstleden plaats op het hoofdkantoor van Foster Parents Plan in Amsterdam door Raad van Bestuurslid, de heer Verhelst. (Uit Klarewijn (personeelsblad Bols) van september) De onlangs in Libanon vrijge laten gijzelaar Jack Mann be wees onderweg in het vliegtuig naar Engeland, dat hij nog steeds weet wat hij lekker vindt. In plaats van de champagne die hij kreeg aangeboden van de vluchtbemanning, koos hij voor zijn favoriete Amstel bier. (Uit Daily Mail van 26 september)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 15