Gezinnen moesten op een snel le manier uit de hoofdstad Kinshasa worden geëvacueerd. Iedereen, van het hoofd van de afdeling tot en met de admini stratie, legde daarbij de dage lijkse bezigheden aan de kant om zich in te zetten voor deze taak. Uiteindelijk konden de te ruggekeerde expatriates en hun gezinnen van het vliegveld in Frankfurt worden afgehaald. Op dit moment vinden met de teruggekeerde expatriates ge sprekken plaats om de toe komst te bespreken. Keren de medewerkers terug naar Zaïre, of moeten ze hier een andere baan krijgen? "Daarbij bekijken we ook of we iets kunnen doen voor de kinderen, die door de ontstane situatie noodgedwong en een deel van het schooljaar missen en nu in Nederland Het Reisbureau met Coby Kroon (links) en Annemarie Ammerlaan naar een school moeten", ver telt Gerrit Kuhlman. Communicatie Rudy Dikken is sinds kort als beleidsmedewerker aan de af deling PDI toegevoegd. Zij houdt zich bezig met regel geving op het gebied van uit- zendvoorwaarden. Een belang rijk onderdeel binnen het werk van de afdeling PDI. Degenen die het meeste con tact hebben met de expatriates zelf, zijn de personeelsfunctio narissen Stefan Boskamp en Hugo de Haas van Dorsser. Ste fan werkt sinds september 1989 als personeelsfunctiona ris voor de gebieden het Mid den Oosten en Afrika. Later kreeg hij daar Europa bij. Op dit moment werken er geen Heine- lcen-expatriates in het Midden Oosten. In de verschillende Europese en Afrikaanse landen wonen en werken verschillen de expatriates. Collega perso neelsfunctionaris Hugo de Haas van Dorsser is belast met de ge bieden Westelijk halfrond (on dermeer Amerika) en Azië. Stefan en Hugo onderhouden de contacten met de expatri ates en begeleiden nieuwe ex patriates die wachten op een uitzending. "Elke expatriate en zijn gezin worden uitgebreid op de reis voorbereid", vertelt Ste fan hierover. "We geven daarbij informatie over het land waar hij gaat werken, zorgen voor een eventuele stoomcursus Engels of Frans en laten de ex patriate en zijn gezin medisch keuren." De twee worden bij dit alles ondersteund door het se cretariaat dat uit Karin Baak, Carolien Sevenster en Carla Boele bestaat. Reisdocumenten Het aanvragen van de benodig de reisdocumenten voor de ver schillende expatriates en overi ge zakenreizen gebeurt bij het Reisbureau van de afdeling PDI. Hier werken Coby Kroon en Annemarie Ammerlaan. "Wij zijn eigenlijk de interme diair tussen het bedrijf en het externe reisbureau", vertelt Annemarie hierover. „Wij be spreken de vlucht, zorgen voor de nodige visa, tickets en garan- tiebrieven. En als hier in Neder land een medewerker uit het buitenland een onderkomen moet hebben, reserveren wij een hotel voor hem of haar." Dat er op die manier heel wat reizen worden geboekt, blijkt wel uit de recente cijfers van het 'interne reisbureau'. Coby Kroon hierover: "Tot 1 juli heb ben wij duizend boekingen ver richt. En tot en met augustus is er ruim 1 miljoen gulden bij het Reisbureau omgezet." Betalingen Piet van Baarle en Jan van der Veen van de Personeels Dienst Internationaal zijn verantwoor delijk voor de betalingen. De bepaling van het salaris van de expatriate is een verhaal apart. Enkele jaren geleden voerde de PDI voor de expatriates een salarisberekeningssysteem in. A Hugo de Haas van Dorsser en Stefan Boskamp Dit systeem zorgt er onder meer voor dat de expatriate een zelfde uitgavenpatroon in het buitenland kan hebben, als in Nederland. Daarnaast krijgt el ke expatriate van Heineken een soort van inconveniënten-toe- slag. Gerrit Kuhlman hierover: "Die ligt uiteraard voor iemand die naar België wordt uitgezon den lager, dan iemand die naar Angola gaat. Werken en leven in de tropen betekent een extra belasting. Denk daarbij alleen maar aan het klimaat. Verder krijgt de expatriate een aantal compensaties voor bijvoor beeld het opgeven of aanhou den van zijn woning in Neder land. Tenslotte "emigreert" een heel gezin en dat is niet zomaar iets. Dit alles betekent veel werk voor onze afdeling, maar tegelijkertijd maakt het onze functie erg uitdagend en inte ressant." Jan van der Veen (links) en Piet van Baarle van de Renumeratie (betalingsafdeling PDI)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 13