Het weer speelt bij een buiten evenement als het Heineken Open natuurlijk een grote rol. Vooral tijdens het finale-week end liet de zon zich dit jaar van zijn goede kant zien. Een beetje wind uit zee zorgde ervoor dat het goed was uit te houden. Prestatie Speciaal voor de bezoekers was op het terrein bij de golfbaan een modern tentenpark opge zet. Totale oppervlakte: 8000 vierkante meter. In dit zoge noemde 'Tented Village' waren drankjes en hapjes verkrijgbaar en het bood onderdak aan een gezellige wandelpromena de. Deze leidde langs allerlei verkoop- en promotiestands. Je kon er bijvoorbeeld zelf een bal letje slaan in een proefopstel ling van een 'homerange' (een buizenconstructie waarover een net is gespannen), waarmee je thuis in de tuin je swing kunt oefenen zonder dat de golfbal "Only Heineken can do this", zei een reporter van Screensport tijdens een hve- verslag over deze gigantische Heineken-export fles, die tijdens het Heineken Open boven de duinen zweefde evenement dergelijke ontwikkeling is voor het golf in Nederland heel posi tief en stimulerend," aldus Rolf Olland, president van de Ne derlandse Golf Federatie. Volgens kenners was het Hei neken Open bijzonder sterk be zet. Vandaar waarschijnlijk de belangstelling vanuit de hele wereld. De organisatie van het toernooi, al sinds jaren in han den van het bureau Reved, was erin geslaagd veel grote namen uit de golfsport naar Nederland te halen. Spelers als José Maria Olazabal, Bernhard Langer en Payne Stewart dongen mee naar een totaal aan prijzengeld van 500.000 Engelse ponden. Daarmee is het Heineken Open qua prijzengeld het vierde golf- evenement van Europa. Vol gens de voorzitter van de Raad van Bestuur van Heineken, G. van Schaik, wordt het Heineken Open niet gespon sord vanwege de naamsbe kendheid van Heineken: "Die is in Nederland nagenoeg hon derd procent. Ook internatio naal is de merkbekendheid van Heineken hoog. Met evene menten als het Heineken Open geef je invulling aan het imago van je merk. We hebben bewust gekozen voor de golfsport om dat het past bij het kwaliteitsi mago van het merk. We stop pen er veel geld in en dan wil je er natuurlijk ook iets voor terug krijgen. Bij het Heineken Open zit dat voor een heel groot deel in de televisie-exposure", aldus Van Schaik. Het Heineken Open was live te volgen in on dermeer Japan. En kort na het toernooi was ondermeer in zo'n 23 miljoen Noordameri- kaanse huiskamers een samen vatting van het Heineken Open te zien. Payne Stewart in actie Het scorebord bij het Tented Village-terras De heer Van Schaik Bezoekers Voor de mensen die het Hei neken Open bezochten, reden streekbussen een shuttle- dienst tussen het parkeerter rein (een groot weiland) en de golfbaan. Op het terrein aange komen moet vaak meteen al gevolg worden gegeven aan de aanwijzigingen van de mars- riete speler langs alle achttien holes en volgt zo de prestaties. Of je kiest een hole uit en laat gedurende de dag een aantal deelnemers de revue passeren. halls. Iedereen stopt even met lopen en praten. Wanneer de handborden met daarop de tek sten 'Quiet please' en 'Stilte a.u.b.' weer naar beneden zijn, kan iedereen weer verder. Op deze manier wordt de spelers gelegenheid geboden om zich goed te concentreren. Iedere bezoeker bepaalt zelf op welke manier de wedstrijd het best kan worden gevolgd. Je loopt bijvoorbeeld mee met een favo-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 9