Overlast van spreeuwen Sociaal Jaarverslag 1990 h - '4 -V v Zoeterwoude Deze onschul dig uitziende spreeuwen voe ren de afgelopen tijd een waar schrikbewind uit in de Zoeter- woudse vestiging. De vogels maken door hun grote aantal len bomen kapot aan de rivier De Weipoortsche Vliet, die over het brouwerij-terrein stroomt. Bovendien zorgen ze voor grote (stinkende) mestoverlast en dat komt niet altijd goed uit voor de overige 'bewoners' van de Zoe- terwoudse brouwerij. Door schade en schande wijs gewor den, probeert Teun Dikken (Onderhoud gebouwen en brouwerij-terrein) nu iets tegen de steeds groter wordende groep spreeuwen te doen. "Ei genlijk zou je ze door middel van een soort schrikeffect van het brouwerij-terrein moeten verjagen", aldus Teun Dikken. Tot nu toe zijn alle methoden hiertoe mislukt. Het schrikbe wind van de spreeuwen zal daarom nog wel even voort duren. Het Sociaal Jaarverslag 1990 van Heineken Nederlands Be heer B.V. is uit. Medewerkers van Heineken hebben het in kleurendruk gemaakte verslag vorige maand in de bus gekre gen. In het Sociaal Jaarverslag worden alle ontwikkelingen beschreven van en rond het werk bij Heineken en Vrumona in het afgelopen jaar. Zo wordt ingegaan op de wijzigingen bin nen het personeelsbestand. Ook komen zaken aan de orde als loopbaanontwikkeling en opleidingen. Bij het Sociaal Jaarverslag hoort de Sociale Wegwijzer 1990, die onlangs bij de salarisspecificaties is ver stuurd. In deze kleine folder staan de kerncijfers met betrek king tot het personeelsbestand. Wie het Sociaal Jaarverslag of de Sociale Wegwijzer nog niet ontvangen heeft, kan deze als nog bestellen bij de afdeling Pu blic Relations in Zoeterwoude. Telefoon: 071-456871. Hla SOCIAAL JAARVERSLAG 1990 Heineken Nederlands Beheer B.V.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 7