Muzikanten gezocht Overleden 27 geschenken en bloemen. Bovendien speciale dank voor de bijdragen aan 'het boek' en voor de deelnemers aan het schitterende koor! Het was fantastisch! Loes Blewanus Hierbij wil ik, mede namens mijn vrouw en kinderen, iedereen bedan ken voor de grote belangstelling tij dens mijn afscheidsreceptie, en ook voor de bloemenhulde en cadeaus. Ik vind het fijn om terug te kunnen kijken op een vruchtbaar arbeidsle ven bij Heineken met als slot een geweldig afscheid, dat tot in de pun tjes geregeld was door de heer De Birk. Nogmaals hartelijk dank. Het gaat u allen bijzonder goed. M.A. Reindeis Op 5 juli vierde ik mijn afscheid van de Heineken Brouwerij, na een dienstverband van 29 jaar. In die 29 jaar heb ik veel meegemaakt bij Hei neken. Fijne, maar natuurlijk ook wel eens minder fijne dingen. Ik kan dankbaar terugzien op een goede periode in mijn leven, zeker ook wat mijn werk betreft. Hoogtepunten in mijn herinnering aan Heineken blij ven echter vooral mijn laatste werk dag op 4 juni en mijn officiële af scheid op 5 juli. Door uw belangstelling en hartelijkheid wer den beide dagen voor mij en mijn gezin onvergetelijk. Bedankt daar voor! Tevens wil ik u danken voor uw collegialiteit en vriendschap zo vele jaren. Een nieuwe periode in mijn leven is begonnen. Ik hoop ve len van u toch nog vaak te ontmoe ten, zowel tijdens mijn bezoeken aan de brouwerij, als ook bij ons thuis. Bedankt, tot ziens en het ga u goed! Tijn Michels en familie Mede namens mijn partner wil ik ie dereen bedanken voor de grote be langstelling tijdens mijn afscheidsre ceptie en voor het enorme cadeau, dat ik van u heb mogen ontvangen. J.J. Fransen Hierbij wil ik u, ook namens mijn echtgenote, hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid tijdens mijn 37,5 jarig jubileum. Tevens wil ik allen nog bedanken voor de prachtige bloemen en cadeaus die ik van u mocht ontvangen. L.A. Bourier Kort geleden vierden wij ons 40-ja- rig huwelijksfeest. Mede namens mijn vrouw wil ik de directie van Heineken bedanken voor de mooie bak met bloeiende planten en het drankenpakket, die wij mochten ontvangen. H.P. Boudier Graag willen wij, vrouw en kinderen van Theo van Veen, al zijn collega's van de Heineken Brouwerij Den Bosch hartelijk danken voor de gro te steun die zij ons na het overlijden van mijn man en onze vader hebben gegeven. Een groot deel van zijn le ven heeft hij bij Heineken in Den Bosch doorgebracht. Hij ging dan ook altijd met plezier naar zijn werk. Als hij met anderen over 'zijn' bier sprak voelde je zijn trots. Zoals hij trots was op zijn vrouw en kin deren, zo was hij dat ook op Heine ken. Dankzij de prettige werksfeer, de fijne collega's en ook de goede sociale voorzieningen. Heel veel dank van Rudolf en Carla Petra en mevrouw van Veen-van Groenen- dael Op 5 juli is overleden de heer P. He- bink (76). De heer Hebink is op 21 augustus 1967 in dienst getreden bij de Amstel Brouwerij. Op 1 oktober 1973 is hij opgenomen in de Heine ken Invaliditeits Regeling gevolgd door zijn pensionering in 1979. De heer W.C.N. Thomas (78) is op 11 juli overleden. Op 16 oktober 1935 is hij in dienst getreden bij Coebergh. In 1978 is de heer Thomas met pensioen gegaan. Op 14 juli is overleden de heer A. van Herk (66). De heer Van Herk is op 26 september 1949 in dienst ge treden bij Heineken in Rotterdam. Per 1 juni 1986 heeft hij gebruik ge maakt van de VUT-regeling gevolgd door zijn pensionering in 1989. Op 16 juli is de heer A.J.B. Paulis overleden (83). Hij is op 1 juni 1928 in dienst getreden bij de Amstel Brouwerij. Op 1 december 1972 ging hij met pensioen. De redactie van Vers van 't Vat is op zoek naar Heineken-me- dewerkers die zingen (bijvoor beeld in een koor) of een mu ziekinstrument bespelen. Dit in verband met een mogelijk hobby-verhaal of groter artikel over muzikale medewerkers bij Heineken. Bent u in u vrije tijd muzikaal bezig of kent u een collega die zich op dit vlak be geeft, stuur dan een kaartje met naam, telefoonnummer, de be treffende vestiging en het in strument dat u of uw collega bespeelt naar redactie Vers van 't Vat, postbus 530,2380 BD in Zoeterwoude. U kunt het ook via de interne postverzending sturen naar kamer 2.339. Tele fonisch is de redactie bereik baar via de nummers 071- 457234/456034.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 27