Afscheid P.J.C. Tops Gezamenlijk afscheid AJVI.van Alebeek en MD.van de Rijt kunnen passen. Werken in de afdeling Verpakken betekende in die tijd inzetbaar zijn op alle mogelijke plaatsen. Werkzaam heden als opgooier, stouwer, in- pakker of etiketteerder werden alle door Theo van Alebeek op zijn eigen serieuze en nauw keurige manier gedaan. Dat blijkt uit zijn uitspraak over krattenwassen: "Je kunt het mijnheer Heineken niet aan doen dat zijn naam besmeurd in de winkels komt." Na 29 jaar te hebben gewerkt in de af deling Verpakken, heeft hij het laatste jaar nog een kijkje geno men in de Brouwafdeling. In de Ziederij om precies te zijn. Zijn kalme, verantwoordelijke aard en zijn speciale gevoel voor humor maakte hem een zeer gewaardeerd collega. Het als afscheidscadeau aangeboden tuingereedschap zal goed van pas komen bij het uitoefenen van zijn grote hobby, het tui nieren. De heer Van de Rijt be gon zijn werkzaamheden bij Heineken in juni 1972 in de af deling Verpakken. Hij was met name werkzaam binnen de ver pakkingsstraten, de laatste ja ren bij de karton en plastic pers. Tinus stond bekend als een be scheiden man, die zich nooit op de voorgrond plaatste maar al tijd bereid was collega's behulp zaam te zijn. Beroemd was zijn 'tovertas', waaruit hij iedere dag weer de nodige versnaperingen wist te halen. Als dank voor twintig jaar inzet, kreeg hij van zijn collega's als aandenken een mini kartonpers aangeboden. Alhoewel de zomer 18 juli ver stek liet gaan, hopen zijn colle ga's dat Tinus van de Rijt nog van vele mooie zomers mag ge nieten. Den Bosch. De heer Van Ale beek sluit na dertig dienstjaren zijn actieve loopbaan bij Heine ken af, een gegeven om even bij stil te staan. Geboren op een boerderij en na werkzaam te zijn geweest in de groenvoor ziening was de overgang naar de afdeling Verpakken en de ploegendienst zeer zeker groot. Theo van Alebeek heeft zich desondanks bijzonder goed aan Zoeterwoude In gezelschap van zijn vrouw, kinderen en hun echtgenoten, nam de heer RJ.C. Tops 4 juli afscheid van Heineken. De heer Tops ver vulde de functie van Manager Specialisten Constructiebu reau bij Heineken Technisch Beheer (HTB). Na de ontvangst werd hij toegesproken door de heer C. Scheltema en de heer F.E Boer. De laatste had als hoofdthema voor zijn speech 'precisie' gekozen. Want dat was zo kenmerkend voor de heer Tops. Hij stond bekend als een Pietje Precies. Vervolgens werden namens de afdeling ca deaus overhandigd, zoals een organisatie-stamboom voor zien van foto's van het HTB- Managementteam en van zijn eigen dienst. Tevens ontving hij een fietsdrager, die zowel ge schikt is voor bevestiging op de auto als op de caravan. De heer Tops dankte de sprekers voor de ontvangen cadeaus en alle aanwezigen voor hun komst en vergat niet de afdelingen van zijn dienst nog even in het zon- netj e te zetten. Hierna maakten de vele aanwezige medewer kers, oud- medewerkers en ex terne relaties van de gelegen heid gebruik hem en zijn familie de hand te drukken ën hen veel geluk te wensen voor de toekomst. Den Bosch De heren A.M. van Alebeek en M.D. van de Rijt hebben donderdag 18 juli afscheid genomen in de Cam- brinuskelder van Heineken

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 24