we de organisatie op de hoogte van de toekomstige situatie. In september houden we een pre sentatie voor alle toekomstige gebruikers. Dan leggen we alle functies in detail uit. Boven dien krijgen alle betrokkenen nog een opleiding, zodat ieder een weet hoe om moet worden gegaan met OEF en het nieuwe AS-400 computersysteem." Het voor Heineken aangepaste OEF- computerprogramma wordt in gebracht in AS-400 computers, die onderling in verbinding staan en waaraan weer alle pc's van de betrokken medewerkers zijn gekoppeld. Sneller Per 1 november gaat het nieu we systeem 'schaduwdraaien'. De definitieve invoering volgt per 1 januari 1992. "We kunnen er vanuit gaan dat we die datum halen. We zitten op schema", al dus Richard Beukhof. Ondanks de gevolgen van OEF voor de betrokken medewerkers, is het volgens Emile van den Oord niet éénmalig. "Dit kan weer gebeuren. Het verkopen van bier en het financieel afwikke len van de transacties is een must. OEF 'zorgt' er straks voor, dat de afnemer krijgt geleverd en dat de betaling wordt gecon troleerd en verwerkt. En dat al les moet zo snel en efficiënt mogelijk, willen we de markt kunnen bijhouden. De uitlever tijden worden korter, electro- nisch bestellen moet mogelijk worden. De benodigde infor matie moet steeds sneller voor handen zijn. Dat kan be tekenen dat op een gegeven moment nieuwe eisen aan het systeem worden gesteld: Een informatiesysteem mag niet statisch zijn maar moet dyna misch zijn." mensen binnen de bierorgani satie direct beschikken over ge gevens die ze nodig hebben. Op termijn in alle Heineken-vesti- gingen in Nederland. Nu staat nog veel informatie op papier en kost het tijd voordat deze bij alle betreffende mensen op het bureau ligt. Straks worden alle gegevens ingevoerd in de com puter en kunnen deze weer worden opgeroepen via de eigen pc door alle medewerkers die zijn aangesloten op het sys teem. De medewerkers in de horeca-gebieden kunnen kun nen dan bijvoorbeeld meteen beschikken over informatie over de financiële positie van een debiteur. Nu heeft Com mercie niet direct toegang tot informatie over eventuele beta- hngs-achterstanden." Waarom OEF? Waarom eigenlijk de keuze voor OEF, en niet voor een an der pakket? Hoofd Goederen stroom-besturing Nico Rneep- kens van de afdeling PD: "Om in de veranderende marktsitua tie (meer (nieuwe) produkten, meer beleveringswijzen, meer acties, snellere reactietijden en een algemeen grotere informa tiebehoefte) te kunnen voldoen aan de vraag van de klant naar informatie zijn nieuwe syste men nodig. PD en EFI hebben de handen ineengeslagen. Ze De OEF-projectgroep in vergadering. Van links naar rechts: H. Tuyt, R. Meyer, E. van den Oord, P. van Br echt, H. van Zon, P. Rijnvis, L. van Doornik, R. Beukhof, F. Eusman. Afwezig waren: f. Haver- lag, B. Meijboom, J. Visse- ren, J. Zwech Gevolgen medewerkers OEF betekent voor de betrok ken afdelingen ingrijpende wij zigingen in werkzaamheden en grote veranderingen op de werkplek. Het huidige beeld van de Centrale Debiteuren Administratie in Zoeterwoude (zie foto), zal bijvoorbeeld sterk veranderen door de plaatsing van pc's. Alle administratieve gegevens die nu op papier worden vastgelegd, zullen in de computer worden opgeslagen. Gegevens worden dan niet meer vertaald en ingebracht in een ponssysteem. De af delingen Horeca en Thuisver- bruik voeren die namelijk rechtstreeks in in de computer. Zo'n verandering vergt nogal wat van de betrokken mensen, is de mening van Richard Beuk hof en Emile van den Oord. Het gaat om een flinke omschake ling. Toch is het geen kwestie van 'duik maar in het diepe en zie maar of je het hoofd boven water kunt houden'. "In dit sta dium van het project brengen hebben na een korte inventari satie van de mogelijkheden als eerste en meest voor de hand Eggende stap gekeken naar de mogelijkheid van de toepassing van het in 1988 door Vmmona gekochte en aangepaste OEF- systeem. Uit het onderzoek bleek dat OEF grotendeels ge schikt is voor toepassing bin nen Heineken, maar dat aan passingen noodzakelijk zijn. Heineken opereert bijvoor beeld niet vanuit één vestiging, kent vervoer tussen de verschil lende vestigingen, heeft andere goederenstromen zoals kelder bier, directe leverantie, thuistap en reclame-artikelen. OEF wordt de ruggegraat voor de in formatieoverdracht binnen de Heineken-organisatie." Richard Beukhof

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 23