Nieuwe televisiecommercial Hoppe HTB-project Nieuw-Zeeland DB»--: Auckland Dominion Brewe ries in Nieuw-Zeeland heeft Heineken Technisch Beheer (HTB) om technische assisten tie gevraagd bij een aantal pro jecten in dat land. Dit is het ge volg van de financiële relatie die Asian Pacific Brewery Ltd., waarin Heineken een belang van 42,5 procent heeft, eerder dit jaar met Dominion Brewe ries is aangegaan. Dominion Breweries heeft vier brouwerij en in de plaatsen Otahuhu, Ma- gatoinoka, Timaru en Grey- mouth met een gezamenlijk marktaandeel van ongeveer 46 procent. Ze voeren onder meer de merken Dominion Draught en Kiwi Lager en hebben een jaarproductie van 1,7 miljoen hectoliters. Zeventig procent van de distributie bestaat uit tank- of fustbier. Het eerste pro ject is inmiddels van start ge gaan. De Waitemata brouwerij in Otahuhu bij Auckland zal de komende vier jaar geheel worden verbouwd. Een investe ring van rond de zeventig mil joen gulden. Project manager Mart Derks is inmiddels in Ota huhu aanwezig voor een oriën tatie-bezoek. Later zal een pro ject-engineer van HTB in Nieuw-Zeeland gestationeerd worden voor technische assis tentie. Aad Burilt, Brewing Poli cy and Quality en Dick Leeu wenburg, Engineerings Policy and Quality-manager van HTB waren eerder dit jaar op werk bezoek bij Dominion Brewe ries. Dick Leeuwenburg hier over: "De brouwerijen daar zijn goed georganiseerd en hebben beschikking over een eigen technische service-dienst. Een soort klein HTB. Wij zullen die dienst de komende jaren on dersteunen. Behalve assistentie op het gebied van kwaliteitsbe heersing en renovatie-projec ten, zullen we ook onze kennis op het gebied van Physieke Dis tributie ter beschikking stellen. Ik denk dat we een vruchtbare samenwerking tegemoet kun nen zien." Zoetermeer Sinds eind vorige maand is de nieuwe televisie-com mercial voor Hoppe Jonge Jenever te zien. Een vrolijk geheel, waar in een aantal bij Hoppe kenmerkende elementen naar voren komt. Zoals bijvoorbeeld humor, openheid, sociaal zijn en gezelligheid. Ook deze commercial levert een bijdrage aan de verjonging van het jeneversegment, waar Bols Benelux vorig jaar mee van start is ge gaan. Het verhaal is als volgt: In een bruin café wordt op een piano een vrolijke jazz-melodie ingezet. Dit liedje wordt al snel door an deren overgenomen. Ze zingen, trommelen of fluiten met de pia nist mee. Zo imiteert het aanwezige gezelschap al snel een comple te swingende jazzband. De commercial eindigt met 'Hoppe, bar gezellig!' In september is de commercial op de volgende data en tij den op de Nederlandse televisie te zien: 3 september 4 september 6 september 7 september 13 september 20 september 21 september 24 september 27 september 27 september 28 september Nederland 1, Nederland 3, Nederland 3, Nederland 1, Nederland 3, Nederland 2, Nederland 1, Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3, Nederland 1, 22.03 uur 21.56 uur 20.20 uur 22.22 uur 21.56 uur 23.10 uur 23.00 uur 23.44 uur 22.00 uur 23.15 uur 22.22 uur Het grootste merk is Dominion Draught

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 14