Anders denken door video 'Think or Sink' 112 In opdracht van Heineken is de Engelstalige videofilm 'Think or Sink' gemaakt, gebaseerd op het boek 'The professional Decision Thinker' van de Amerikaan Ben Heirs. De video, met in de hoofdrol John Cleese, wordt ondermeer gebruikt in cursussen voor het midden- en hoger kader van Heineken in Europa. In september start een workshop over hetzelfde onderwerp. De eerste deelnemers zijn de leden van de Raad van Bestuur. Heineken wil, zoals eerder ge zegd, een andere, open bedrijfs cultuur. Of, zoals de heer Van Schaik het in zijn presenta ties formuleerde: "Onbetwist leider, beste speler, waarlijk internationaal. Het zijn ambi tieuze doelstellingen, die pas waargemaakt kunnen worden als de medewerkers zich een andere aanpak van het werk meester maken. Het gaat hier bij om flexibiliteit en duidelijke verantwoordelijkheden. Die ver antwoordelijkheid houdt niet op bij het krijgen van taken en doelstellingen. De resultaten zullen veel sterker dan nu worden beoordeeld. Je zult werkelijk aangesproken wor den op het resulaat van je werk." Want, aldus de heer Van Schaik: "Een continu proces van open, duidelijke communi catie, dwars door alle lagen van de organisatie heen, is een ver eiste voor succes." Met de video en de door de afdeling Profes sional Development opgezette trainingsprogramma's, zal een stap worden gedaan in de rich ting van een andere bedrijfscul tuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur gaf in februari di verse presentaties over dit on derwerp. Daarbij ging hij in op de noodzaak van de verande ringen, de consequenties van een andere organisatievorm, de nieuwe strategie en de actie punten. Ook wees de heer Van Schaik op de noodzaak van samenwerken. "Een onderne ming kan alleen maar succes vol zijn als we met elkaar de dingen doen, die we moeten doen", aldus Van Schaik tijdens de presentatie. "We moeten le ren op professionele wijze sa men te gaan werken." Shiona Kamermans-Brown werp zo interessant dat hij graag aan de video wilde meewerken. Shiona Kamer- mans-Brown, hoofd van de afdeling Management Oplei dingen Internationaal: "De videofilm en het boek van Ben Heirs behandelen een aantal re gels die helpen om tot profes sionele beslissingen te komen, gebaseerd op feiten. Daarbij worden vier stappen behan deld. De eerste stap is 'de vraag'. Je moet als team een vraag for muleren, die toegespitst is op het probleem. Als tweede stap moet het team gestimuleerd worden om creatieve, alterna tieve oplossingen aan te dragen. De derde stap is dat het team de positieve en negatieve kanten van de aangedragen ideeën be licht. In de vierde en laatste stap komt het team gezamenlijk met een besluit. Het hele team moet dus overal actief mee kunnen doen en de oplossin gen moeten door iedereen worden aangedragen. De be doeling is om deze ideeën de komende drie jaar 'top-down' in de organisatie in te voeren", aldus Shiona. De beoogde cul tuurverandering begint met an dere woorden bij de Raad van Bestuur en is bereikt wanneer ook de rest van de organisatie op de nieuwe manier denkt en doet. Uitgangspunten In het begin van de dertig minu ten durende videofilm herhaalt de heer Van Schaik in een inter view met de Engelse televisie presentator Mike Debens nog eens de uitgangspunten van het nieuwe beleid. "We hebben mensen nodig die hun beroep kennen en die goed kunnen sa menwerken, door alle vakge bieden en nationaliteiten heen. Medewerkers die het bedrijf kunnen opbouwen. Iedereen moet ervan doordrongen zijn waar wij als bedrijf naartoe wil len 'een internationale onder- fohn Cleese speek de hoofdrol in de videofilm Professioneel werken Al deze punten komen temg in de videofilm met in de hoofdrol de Britse acteur John Cleese (bekend van Monty Python en de speelfilm A fish called Wan da). Deze videofilm is in op dracht van Heineken gemaakt door Video Arts, het voormali ge bedrijf van John Cleese. John, die volgens een contract nog twee films per jaar voor dit bedrijf doet, vond het onder-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 12