Uit een ander vaatje getapt Uit een ander vaatje getapt is een rubriek met korte berichten uit binnen- en buitenland over de ontwikkelingen in de bier-, gedistilleerd- en frisdrankenmarkt. Van de telex gescheurd, uit de kranten en tijdschriften geknipt en op deze pagina bijeengebracht. Flessenpresentatie winstgevender Meerderheid in Belle-Vue Detaillist krijgt hulp Coca Cola ziet winst stijgen Brouwersgilde opgericht Reinheitsgebot gekortwiekt Echt uit met Buckler (De inhoud van de artikelen in deze rubriek valt buiten de verantwoording van de redactie) Frisdranken los op schap gepre senteerd leveren een beduidend hogere winstbijdrage dan een buikpresentatie. Deze uitkomst van een onderzoek van Prodis (in opdracht van Coca Cola) staat haaks op de nog veel voor komende gedachte dat de effi ciëntie van buikpresentatie meer winst oplevert dan flessen presentatie. Enkele conclusies uit het onderzoek, dat zich uit strekte over het totale frisdran kenassortiment: de drie testwinkels realiseer den na de ombouw van krat ten- naar flessenpresenta tie omzetstijgingen van circa 15%; verschuiving naar hoger ge prijsde merken. (Uit Levensmiddelenkrant van 6 juli) Interbrew heeft een meerder heid verworven in het aandelen pakket van de brouwerij Belle- Vue. In het segment speciaal bieren is Belle-Vue met een marktaandeel van 75 procent marktleider in België. De brou werij maakt bieren als Gueuze, Kriek en Framboise. Haar jaar lijkse produktie bedraagt 311.000 hectoliter. Belle-Vue verwacht een uitbreiding van de export van haar bieren naar Frankrijk en Nederland. (Uit International Brewery Monitor van 12 juli) Scottish Newcastle Breweries heeft een speciale divisie in het leven geroepen, die zelfstandige detaillisten moet gaan helpen bij het optimaliseren van hun bier verkopen. De brouwer heeft spe ciaal hiervoor een programma ontwikkeld waarin ondermeer verkooptechnieken, displays en winkelruimte-management aan de orde komen. Het programma is een aanvulling op hetgeen groothandels en cash and carry's al geven aan verkoop-ad viezen. (Uit International Brewery Monitor van 12 juli) De Amerikaans frisdrankengi gant Coca-Cola heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een winst behaald van 482,4 mil joen, 18 procent meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. De halfjaarwinst steeg van 693,4 miljoen naar 803,3 miljoen. Deskundigen noemen het resultaat van Coca-Cola uit stekend en hebben het concern aanbevolen als een 'grote groei- onderneming' voor lange ter mijnbeleggers. De omzet nam in het eerste kwartaal toe van 2,74 miljard tot 3,04 miljard en in het eerste halfjaar van 4,89 miljard tot 5,52 miljard. Per aandeel ging de kwartaal winst van 61 naar 74 dollarcent en de halfjaarwinst van van 1,02 tot 1,22. De grootste concurrent van Coca-Cola, Pep siCo, heeft de strijd gewonnen om een belang van veertig pro cent in Wedel, de grootste cho colade-producent van Polen. De Poolse minister voor privatise ring, Janusz Lewandowski, heeft gisteren laten weten voor Pepsi Co te hebben gekozen, omdat dat concern een extra inves tering van 56 miljoen heefttoe- gezegd. Het belang kost Pepsi Co 25 miljoen. Het is de grootste buitenlandse investe ring in Polen tot nu toe. (Uit de Telegraaf van 18 juli) Zeven kleine brouwerijen in Bel gië en Nederland hebben on langs het Nederlands-Belgische Brouwersgilde opgericht. Doel is kennisoverdracht en collectieve vertegenwoordiging en belan genbehartiging. De Belgische deelnemers zijn: brouwerij d'Achouffe uit de gelijknamige plaats in Wallonië, De Gouden Boom uit Brugge en De Rijck uit Herzele. Van Nederlandse zijde zijn toegetreden St. Christoffel uit Roermond, Raaf uit Heumen, De Friese uit Sneek en de Arcen- se brouwerij uit Arcen. Samen zijn de zeven goed vooreen jaar- produktie van 55.000 hectoliter en 38 soorten bier. Volgens de oprichters zouden al zes andere brouwerijen zich voor het lid maatschap hebben aangemeld. Voorwaarde daartoe is dat de brouwer zelfstandig opereert en jaarlijks minstens 1.000 hecto liter speciale bieren produceert. Ook moeten kandidaat- leden qua aard, omvang en dynamiek bij de aangesloten leden passen. (Uit Foodpress van 19 juli) De Duitse biermarkt gaat defini tief open. Het 'Reinheitsgebot' voor het brouwen van bier is maandag 22 juli door de EG-mi- nisterraad gekortwiekt tot een traditionele, maar niet exclusie ve produktiemethode voor Duitsland. De EG- raad voor de interne markt bereikte een poli tiek akkoord over een richtlijn voor de toevoeging van zoetstof fen aan voedingsmiddelen, dat als paard van Troje kan uitpak ken voor Heineken en alle ande re Europese brouwerijen die in Duitsland aan de slag willen. Het vijfhonderd jaar oude Duitse brouwersvoorschrift, dat bier al leen mag zijn samengesteld uit water, hop en gerst, wankelde al door een uitspraak van het EG- Hof dat het in strijd was met de EG-regel dat een produkt in één lidstaat mag worden verkocht, ook in alle andere lidstaten mag worden verkocht. Maar de Euro pese Commissie respecteerde dat Duitsland vasthield aan zijn traditionele produktievoorschrift voor het lokaal gebrouwen bier. Nu heeft de ministerraad uitge sproken dat lidstaten alleen nog voor 'traditioneel bier' of 'traditio nele produktieprocessen voor bier' een verbod mogen handha ven op het toevoegen van zoet stoffen Daarmee ligt volgens de voorzitter van de EG-minister- raad voor de interne markt, staatssecretaris Dankert, de weg open voor andere brouwe rijen om hun eigen bier in Duits land te maken mits het geen 'traditioneel Duits bier' wordt ge noemd. (Uit het Financieele dagblad van 23 juli) Brouwer Heineken heeft bij het ontspanningscentrum De Boó in Schoonebeek een tap aangeslo ten voor alcoholvrij Buckler bier. Daarmee was de primeur voor Max Waller een feitMax Wal ler over zijn nieuwe aanwinst: "Naast het feit dat het een be langrijk aandeel zal leveren aan het alcohol- ontmoedigingsbe leid, heeft alcoholvrij bier uit de tap ook een psychologisch ef fect. Samen met het nieuwe glas is het gevoel van 'echt uit zijn' be ter gewaarborgd." (Uit Nammogram (personeels blad NAM) van juli)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 11