Prins Bemhard volgde de strijd met behulp van een golfwagentje bij de buren in de tuin belandt. Vooral de jeugd maakte veel ge bruik van deze mogelijkheid. Heineken had in het Tented Village een eigen ontvangst ruimte ingericht. "Daar hebben we allerlei relaties ontvangen in de breedste zin van het woord. Het varieerde van klanten van onze brouwerij tot vertegen woordigers van de pers. Er zijn vele nieuwe contacten gelegd, zowel binnen als buiten de golf- wereld. Een aantal van die con tacten zal nieuwe klanten ople veren voor onze brouwerij", aldus de bij de organisatie be trokken Chris Woerts van de af deling Public Relations Neder land. Hij voegt er aan toe dat het Heineken Open veel posi tieve reacties heeft opgeleverd. Product-manager René Valk- hoff, die namens Marketing meewerkte aan het Heineken Open: "De tappers van de Re clame Service Dienst hadden hun handen vol. Een gevolg van het prachtige weer. Het is een De Australische topgolfspeler Wayne Grady was jarig tij dens het Heineken Open. Daarom kreeg hij een tray Heineken blikbier cadeau prestatie dat het ze is gelukt om alle dorstige kelen te voorzien van mooi getapte glazen Hei neken bier en Buckler." Prins Bernhard Vlakbij de tent stond een grote aanhangwagen waarop een sco rebord was gemonteerd. Daar kon de wedstrijd in cijfers worden gevolgd, desgewenst vanaf het nabijgelegen terras. De beschermheer van het Heineken Open, Zijne Konink lijke Hoogheid Prins Bemhard, volgde het verloop van het toer nooi op de voet. Hij wierp gere geld een blik op het scorebord en liet zich daarna met een golf wagentje rijden naar de holes met de meeste wedstrijdspan ning. Het Heineken Open begon op maandag 22 juli met een trai ningsdag voor de deelnemers. De resultaten daarvan werden een dag later getest tijdens de Canon Shoot Out-wedstrijd. Woensdag 24 juli een aantal van de profs een zogeheten 'Pro-Am toernooi' met een aantal amateurgolfers. Daaraan deed onder anderen de heer Van Schaik mee. Hij speelde met twee genodigden in een team met de professional Da vid Feherty. Zo had Heineken een aantal teams. De genodig den vertegenwoordigden grote klanten van Heineken. Winnaar Na de 'voorafjes' werd donder dag 25 juli de eerste ronde van het Heineken Open gespeeld, gevolgd door de tweede ronde op vrijdag. Van de in totaal 150 deelnemers (waarvan zes ama teurs) bleven er 65 over voor de derde en vierde ronde, die res pectievelijk volgden op zater dag en zondag. Uiteindelijk bleek Payne Stewart het beste opgewassen tegen de obstakels van de Noordwijkse golfbaan. Deze steevast kuitbroek dra gende Amerikaan had tijdens het Heineken Open in totaal 267 slagen nodig om de vier ronden door te komen. Dat le verde hem de eerste prijs van het Heineken Open op. Prins Bernhard overhandigde Payne veer 450 mensen ingeschakeld. Naast Heineken telde het toer nooi nog 41 sub-sponsors, waaronder Bols, TDK en Volvo. Hoofd Marketing Rene Hooft Graafland kijkt tevreden terug op het eerste Heineken Open: "Het was een fantastisch evene ment, dat Heineken veel posi tieve publiciteit heeft opgele verd. Het Heineken Open heeft nog eens goed bevestigd waar mee we met het Heineken- merk in Nederland bezig zijn." Product-manager René Valk- hoff: "We hebben tijdens de voorbereidingen zeer zorg vuldig uitgekiend waar de Heinelcen-borden het best kon den staan. Het terrein is op een Heineken manier 'aange- Payne Stewart triomfeerde tijdens het Heineken Open Stewart (bijnaam: 'Sultan of Swing') de kampioensbeker en een cheque ter waarde van 275.000 gulden. De Zweed Per- Ulrik Johansson en de Duitser Bernhard Langer eindigden op een gedeelde tweede plaats met elk 276 slagen. De derde plaats werd gedeeld door Peter Fowler uit Austrahë en Peter Mitchell uit Engeland met 278 slagen. De Heineken Beker voor de beste amateur van het toernooi werd gewonnen door Stephane Lovey van de Hattemse Golf club. Hij eindigde met 287 sla gen op een veertigste plaats. Het Heineken Open 1991 trok 35.000 toeschouwers. Om het toernooi te organiseren en soe pel te laten verlopen zijn onge kleed' door de Reclame Service Dienst, die ook hier goed werk heeft geleverd. We hebben veel goede reacties op de aankle ding gekregen. We zijn daar naast apetrots op het feit dat we in het land waar de thuisbasis van onze brouwerij is gevestigd een dergehjk groot evenement hebben. Het Heineken Open is een toernooi dat een uitstraling heeft die reikt tot ver buiten on ze landsgrenzen. Het was voor ons de eerste keer, dat we aan een dergelijk groot sportevene ment hebben gewerkt. Met die ervaring op zak zijn we nu al be zig met de organisatie van een nog beter Heineken Open 1992." Volgend jaar wordt het Heineken Open wederom ge houden in Noordwijk.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 10