Sociaal Plan van start Proef met separator De afgelopen maand is in Den Bosch en in Zoeterwoude een aantal bijeenkomsten gehou den voor medewerkers die in aanmerking komen voor de zo genoemde ouderen-regeling bij Heineken Nederland B.V. Zij werden uitgebreid geïnfor meerd over het Sociaal Plan, dat 1 juni van kracht werd. Het So ciaal Plan regelt de gevolgen van de reorganisatie voor me dewerkers van Heineken Ne derland B.V. en is drie jaar geldig. In het plan staan onder meer regelingen met betrek king tot interne- en externe herplaatsing en een ouderen- regeling voor 5 5-plus en 5 Tk- jarigen. Op dit moment worden indivi duele gesprekken gehouden tussen Personeelszaken en mo gelijke deelnemers aan deze regelingen. De bijeenkomst in Den Bosch Zoeterwoude In de brouwe rij in Zoeterwoude is een proef gestart met een separator (scheidingstechniek) die het bier uit de lagertanks gedeel telijk helder maakt voordat het gefiltreerd wordt. Het bier in de lagertanks bevat nog eiwitvlok- ken en gist. Normaal gaat dit troebele bier direct door een kiezelgoer-filter. Het gefilterde bier is dan helder en gaat naar de bottelarij. De separator die nu als proef wordt gebruikt werkt als een centrifuge die de zwaardere delen als eiwit en gist naar de buitenkant van de separator slingert. Deze zwaar dere delen blijven in de separa tor achter, worden afgevoerd en verwerkt tot veevoer. Het hel dere bier dat uit de separator komt gaat alsnog door een kie zelgoer-filter. Verwacht wordt dat door de separator éénderde minder kie- zelgoer nodig is. Dat betekent een grote kostenbesparing, om dat kiezelgoer niet alleen duur is, maar ook slechts één keer ge bruikt kan worden. Ook de ver werking van het restbier zal eenvoudiger worden, omdat door het gebruik van de separa tor de hoeveelheid te verwer ken restbier afneemt. De proef verloopt tot nu toe goed en aan het eind van het proefjaar wordt besloten of er nog vier of vijf separatoren (voor elke filter één) bijkomen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 6