Arbeidsinspectie licht Heineken Zoeterwoude door Familie-excursie Zoeterwoude leiding over het terrein in de Heineken-dubbeldekker en aansluitend bezochten zij de brouwerij en de bottelarij. Bij terugkomst in 'De Hooiberg' konden de medewerkers zich bij de familie voegen. Daar kre gen zij een drankje en een koud buffet aangeboden. Zoeterwoude De Heineken- brouwerij in Zoeterwoude, wordt momenteel als eerste grote bedrijf in Zuid-Holland door de Arbeidsinspectie on derworpen aan een zogeheten 'Arbo-audit'. Het gaat hier om een onderzoek naar aanleiding van de Arbo-wet. Onderzocht wordt, of een bedrijf (in dit geval Heineken) in staat is een goed Arbo-beleid te maken en te voeren. Deze onderzoeken zijn nieuw en daarom wil de regionale Arbeidsinspectie er ervaring mee opdoen. "We moeten wennen aan het doen van Arbo-audits. Om ons niet meteen voor problemen ge plaatst te zien, hebben we ge kozen om bij Heineken te beginnen. We kennen het be drijf goed en we verwachten, dat Heineken een goed Arbo- zorgsysteem kan realiseren", al dus arbeidsinspecteur L. Last drager. Na Heineken komen nog diver se andere bedrijven met meer dan vijfhonderd werknemers aan de beurt. Aan de hand van interviews worden zowel theo rie als praktijk van het arbeids omstandighedenbeleid onder zocht. De bedrijven met goede onderzoeksresultaten, worden de eerste jaren niet meer door gelicht door de Arbeidsinspec tie. Normaal gesproken is de periode tussen twee audits kor ter. De inspecteurs houden op deze manier meer tijd over voor onderzoek in de kleinere ondernemingen in het Zuid hollandse. De Arbeidsinspectie is in maart gestart met haar onderzoek in Zoeterwoude. Eerst zijn ver tegenwoordigers van bijvoor beeld de bedrijfsleiding, de pro- duktieleiding en de medische dienst geïnterviewd. Het gaat hier met andere woorden om de makers van het Arbo-beleid. In april hebben arbeidsinspec teurs gesprekken gevoerd met een vijftigtal produktie-mede- werkers. Het onderzoek wordt naar verwachting medio juni af gerond. Dan brengt de Arbeids inspectie een onderzoeksrap port uit. Arbeidsinspecteur Lastdrager (midden) in gesprek met produktie-medewerkers. Het buffet bood voor ieder Zoeterwoude Vrijdag 29 maart en woensdag 3 april werden weer familie-excursies gehouden in Zoeterwoude. De familieleden van medewerkers van kantoor en produktie van de vestiging Zoeterwoude wer den ontvangen in het ont vangstcentrum 'De Hooiberg'. Daarna kregen ze een rond

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 7