AMSTÉl '/led Stiipei Rectificatie Plaisir raffiné. Plaisir partage. portmarkten namelijk concur reren met het Australische Fosters, met Becks uit Duits land en het Franse Kronen- bourg. Heineken Nederland is een goed bedrijf, maar het kan eenvoudigweg nog beter. Het doel van de reorganisatieplan nen is en blijft dat de slagvaar digheid en de efficiency ver beterd wordt en dat de kosten omlaag gaan. Dat is van essen tieel belang, niet alleen voor de 6. Personeel onderverdeeld naar regio in aantallen Westelijk Halfrond 889 Azië/Australië/Oceanië 4.655 Nederland 6.421 en Heineken is gestegen, maar de positie van het hoofdmerk, Aguila, laat te wensen over. Van Schaik daarover:We heb ben grote investeringen gedaan in onder meer nieuwe produk- tiefaciliteiten. Er is, vanwege de herstructurering, veel geld ge gaan naar afvloeiingsregelin gen. Het merk is op dit moment niet sterk genoeg om al die kos ten die voortvloeien uit de her structurering te kunnen dra gen. Er zullen absoluut verdere herstructureringen en reorgani saties nodig zijn. Daarnaaast zullen we de marketinginspan ningen in Spanje verhogen." Als derde belangrijke punt noemde de heer Van Schaik het belang dat via joint ventures in 1991 is genomen in de Domi nion Breweries in Nieuw Zee land. "Een belangrijke stap om dat het ons een aantal nieuwe mogelijkheden biedt. Een ver dere ontwikkeling van het export maar ook voor de positie op de thuismarkt. Andere landen Ook in andere landen zijn ver anderingsprocessen bezig. Bij voorbeeld bij El Aguila in Span je. Spanje heeft een moeilijk jaar gehad en het resultaat al daar is negatief. Dat is veroor zaakt door lagere marges en kosten van de reorganisatie. Het marktaandeel van Buckler West-Duitsland Spanje Frankrijk Afrika 6.567 Heineken-merk in Nieuw Zee land en in Australië is een van de kansen. Tezijnertijd zou je lokale produktie van Heineken kunnen overwegen, maar dat is afhankelijk van de ontwikke ling ter plaatse. Distributie via de drankenhandelsketen in Australië is nu mogelijk." Beste resultaat Tot slot gaf de heer Van Schaik aan dat de onderneming zich de komende jaren vooral gaat con centreren op het beste resul taat. Dat betekent niet dat het nu niet goed gaat, maar dat ie dereen bij Heineken zich moet afvragen of het wellicht beter kan. Dat moet het leidende ge dragspatroon van de onderne ming worden." Ook zal de onderneming zich zoals gebruikelijk moeten blijven richten op het produ ceren van kwaliteitsbier. Van Schaik "De norm voor de toe komst is, of het nu gaat om 7. Bierconsumptie 1989 per hoofd in Europa in liters massa of premiumbier, dat kwaliteit voorop moet staan." En als laatste punt noemde Van Schaik het daadwerkelijk internationaal worden van de Heineken-onderneming: "We ziten nu in veel landen een beetj e, maar we moeten over de gehele wereld een goede positie zien te krijgen. We zijn niet vol doende in evenwicht. Daar moet verandering in komen." In het staatje bij het artikel over de jaarcijfers op pagina 3 in Vers van 't Vat 3/91 staat een fout. Achter het Aandeel van Der den 1989' moet —12,3 staan (i.p.v. 12,3).

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 5