J lip Bier belangrijkste produkt "Als we kijken naar de ver deling van de opbrengsten naar produktgroepen dan valt dui delijk op dat bier veruit het be langrijkste produkt is. Bier is in aandeel zelfs gestegen van 80 begin jaren tachtig tot 82 in 1990. De ondernemingsstrate gie is er voor de toekomst op ge richt dat bier nog meer een cen trale rol gaat spelen. De overige produkten worden voorname lijk gevoerd voor de ondersteu ning van de bierverkoop. Die produkten heb je op lokale markten soms nodig om als bieronderneming een rol te spelen. De absolute stijging in verkopen, vergeleken met 1981, is f 4,5 miljard, waarvan 4 mil jard aan bièrverkopen is toe te schrijven. Stijging vooral in Europa Als je vervolgens kijkt naar de verdeling van de omzetten naar 4. Verkopen van bier onder toezicht van Heineken gebrouwen in miljoenen hectoliters 60 55 F 50 F 45 F 40 - werelddelen, dan valt te consta teren dat Europa een bijzonder grote rol in de ontwikkeling van de onderneming speelt. De op brengst van de verkopen was f 3,5 miljard in 1981 en die stijgt naar bijna f 8 miljard in 1990. Een stijging die voornamelijk in Europa ligt en is ontstaan door onder meer acquisities in Span je, Italië en in Frankrijk en door in de andere markten hogere volumes te bereiken. De op brengsten van de verkopen was in 1981 in Europa nog 66 van het totaal. Dat is nu gestegen tot 76% Europa speelt dus als afzetgebied een steeds zwaar dere rol in de onderneming. Europa is bovendien de verst ontwikkelde markt en stelt daarom hoge eisen aan de ta lenten van de onderneming op het terrein van de marketing, naast uiteraard de Ameri kaanse markt," aldus Van Schaik. Opgaande lijn "Kijken we naar de netto winst ontwikkeling, dan zie je dat we tot 1987 een gestage groei heb ben gehad. Tot en met 1986 was dat een winstgroei van gemid deld 33 miljoen per jaar. De ja ren 87 en 88 vertonen een ge ringe groei terwijl 1989 een stijging laat zien van 34 miljoen en 1990 van 40 miljoen. We denken dan ook de opgaande lijn weer te pakken te hebben. Ook daarom is 1990 een goed jaar geweest", aldus de heer Van Schaik. Drie belangrijke ontwikke lingen hebben in 1990 plaats gevonden. Een van de belang rijkste is de overname van Van Munching, de importeur in de V.S. van Heineken-produkten. "We waren sterk geïnteresseerd in deze overname omdat de ex port een belangrijk onderdeel is van de resultatenrekening van Heineken N.V. De markt in de V.S is belangrijk voor onze wereldwijde merkenpositie. Een goede positie en een goed imago van het Heineken-merk in de V.S. is van vitaal belang voor de acceptatie van dat merk als premium-produkt in de rest van de wereld. Het overnemen van het distributiekanaal in de V.S brengt ons dichter bij de markt en bij de handel. Van groot belang is dat de klanten deze overname niet zien als een schok, maar als een natuurlijk proces. We verwachten dat deze overname een positieve invloed zal hebben op de resul taten van de onderneming. Wereldwijde ambitie Als tweede belangrijke ontwik keling noemde de heer Van Schaik de veranderingsproces sen die bij Heineken aan de gang zijn. Veranderingsproces sen die niet altijd positieve pu bliciteit hebben gekregen. De heer Van Schaik vatte die veran deringsprocessen als volgt sa men: "Wat zijn we eigenlijk aan het doen en waarom doen we het, dat is de belangrijkste vraag. We vinden dat we veel aandacht moeten hebben voor de versterking van de onder neming om op die manier de jaren 90 aan te kunnen. Er zijn grote samenwerkingsverbanden op de drankenmarkt actief, die proberen hun deel mee te pak ken. De concurrentie neemt toe en als wij onze wereldwijde ambitie waar willen maken, dan moeten we zeker twee din gen voor elkaar krijgen. Ten eerste dat het Heineken-merk zijn imago houdt en beter nog, versterkt. Want dat geeft het merk acceptatie in de markt en geeft het de mogelijkheid om een betere marge in die markt te verdienen. Het tweede stuk dat we moeten realiseren is dat we onze onderneming zo in richten dat we geen stuiver 8 - 6 - 5 Amstel 4,3 Buckler 1 0,9 cc oo co co 5. Verkopen Heineken, Amstel en Buckler in Europa in miljoenen hectoliters meer investeren dan nodig is om een perfect produkt naar de markt te brengen. Want als wij het niet zo regelen, dan doen onze concurrenten het wel. En dan worden we op een gegeven moment voorbij gestreefd doordat we de marges niet kun nen halen die nodig zijn om adequate marketing voor onze produkten wereldwijd op po ten te zetten. Kostleiderschap De Nederlandse onderneming, als grootste en bijna enige voor de export producerende werk maatschappij, heeft ook voor de exportmarkt in ieder geval nodig dat zij kostleider is. Al leen met kostleiderschap kan Heineken Nederland als bron van produktie voor de export op de lange termijn blijven be staan. Wij moeten op die ex-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 4