Afscheid C. Pels Rijcken 25 jaar J. Knijnenburg 25 jaar M.Venrooy 25 jaar R.L.F. Beltjens Amsterdam In de Kuiperij werd 28 maart afscheid geno men van de heer C. Pels Rij cken. Hij begon in 1959 bij Amstel als medewerker econo mische zaken. Vanaf begin 1982 werd hij Hoofd Perso neelsdienst Internationaal bij Heineken en een paar maan den later kwam daar Hoofd Personeelsdienst Amsterdam bij. In deze functie heeft hij de afscheidsrecepties begeleid van medewerkers die afscheid na men en nu was hij zelf aan de beurt. De heer Pels Rijcken werd tijdens de receptie toege sproken door de heren Weeda en Sarphati en de dames Smit en De Leeuw. Drie in het oog springende interesses van de heer Pels Rijcken werden ge noemd: de sport, de sigaren en lekker en veel eten. Hij gaf in zijn eigen speech aan er trots op te zijn bij Heineken gewerkt te hebben. Hiermee werd het offi ciële gedeelte afgesloten en volgde een gezellig samenzijn waar veel oude bekenden el kaar troffen. Den Haag De heer J. Knij nenburg vierde 7 maart zijn 25- jarig jubileum in de Panorama- bar van de Houtrusthallen in Den Haag. Onder de aanwezi gen bevonden zich talloze commerciële relaties. De heer Knijnenburg begon zijn loop baan als vertegenwoordiger bij Drankenhandel Holland West, die in 1976' opging in de Heineken-concern dranken handel Van den Akker/Haring. In 1980 werd de heer Knijnen burg vertegenwoordiger van Heineken, wat hij tot op de dag van vandaag met veel plezier doet. Tijdens de receptie wer den de jubilaris en zijn echt genote door diverse collega's toegesproken. Daarna werden zij verrast met een lied, voor zien van een toepasselijke tekst en ontvingen zij gelukwensen en cadeaus van de aanwezigen. Den Bosch De heer M. Ven- rooy vierde 7 maart in de Cam- brinuskelder zijn 25-jarig jubi leum. De heer Venrooy is sinds 1966 bij Heineken werkzaam bij de smeertechnische dienst van de Mechanische Werk plaats. Binnen een jaar werd hij daar draaier-freezer, een functie die hij nog altijd vervult. Zijn collega's hebben hard gewerkt om aan zijn wens te kunnen voldoen. De heer Venrooy kreeg namelijk een her om zijn boot uit het water te kunnen halen. De heer en mevrouw Venrooy werden tijdens de re ceptie toegesproken door de heer Böhmermann. Hij ken merkte de jubilaris als een har de werker, die veel voor zijn col lega's over heeft. Kortom een man waar je van op aan kunt. Den Bosch De heer R.L.F. Beltjens vierde 8 maart zijn 25- jarig jubileum. De heer Beltjens trad op 1 maart 1966 in dienst van Heineken als vertegen woordiger bij Thuisverbruik in Brabant/Limburg. Sinds 1980 is hij werkzaam als brouwerij-ver tegenwoordiger in Oostelijk Brabant. De jubilaris werd tij dens de receptie toegesproken door de heer Matthijssen, die de heer Beltjens kenmerkte als een altijd goed gehumeurde collega en een man die met gro te inzet en veel enthousiasme in zijn rayon werkt. Namens de collega's werd vervolgens een kleurentelevisie overhandigd, waarna een gezellige receptie volgde.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 25