elftal nomen door Vrumona, waar ik vertegenwoordiger op de af deling Verkoop Thuisverbruik ben geworden." Max werkt in het gebied Den Haag, Rotter dam en een stukje van het Westland. "We werken via een bepaalde maand/weekplan ning, waarbij we de grote klan ten één keer in de maand, de kleinere acht keer en de nog kleinere vier keer in het jaar bezoeken. Per dag bezoeken we veertien klanten. Ik ga 's mor gens om ongeveer 8.00 uur de deur uit en kom tegen 18.30 uur weer thuis", vertelt Max. "Het is onze taak ervoor te zor gen dat de klant alle Vrumona- produkten in zijn winkel kan verkopen. Daarbij bepalen de product-managers in overleg met Charles Corver welke acties voor de produkten ge houden worden. Charles Cor ver kijkt naar de haalbaarheid van de actie en geeft ons de taak die acties te begeleiden. Wij zorgen onder meer voor de bouw van de displays. Die gaan we overigens niet allemaal zelf bouwen, anders zouden we niet eens tot onze veertien bezoe ken per dag komen. Wij geven de klant adviezen en helpen hier en daar een handje met de bouw van de displays en de schappresentaties." Afwisselend Sjoerd Bekema werkt eveneens als winkelvertegenwoordiger op de afdeling Verkoop Thuis verbruik. Ook hij is, zoals hij het zelf noemt, 'een oude rot in het vak'. "Ik ben, net als Max, destijds bij het bedrijf Seven Up begonnen en ben later bij Vrumona als vertegenwoordi ger gekomen. Het leukste aan mijn huidige functie vind ik dat je zo zelfstandig bezig kunt zijn. Ook het afwisselende en het omgaan met verschillende mensen vind ik erg leuk. Contacten met collega's buiten de commercie zijn er niet zo veel, omdat je zelfstandig in de markt opereert. Niettemin geeft Charles Corver ons echt het gevoel dat wij als team ope reren. Hij houdt ook niet van mensen die alleen maar zelf willen scoren. We werken wel als eenling, maar het is uitein delijk het gehele team dat scoort." Sjoerd opereert in het gebied rond de steden Haarlem, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. "De vertegenwoordiger is ver antwoordelijk voor het uitbrei den van de spreiding van de Vrumona-produkten en het in troduceren van nieuwe pro dukten en verpakkingen. Daar naast geven we schapadviezen en begeleiden we account afspraken. We maken zelf folderafspraken bij afnemers met een eigen folder en verza melen markinformatie voor onze Marketingafdeling. Verder bezoeken wij een gedeelte van groothandel. Wij streven ernaar om tachtig procent van onze tijd te besteden aan directe ver koop en twintig procent aan overige werkzaamheden, zoals beurzen, vergaderingen, cursus en trainingen van Charles Cor ver", beschrijft Sjoerd Bekema zijn functie. Max de Graaff voegt daar een karakterschets van de ver tegenwoordiger aan toe. "Hij moet eerlijk zijn, van mensen houden en vooral ook zowel het belang van de zaak als de detaillist in de gaten houden. "Het is ook een kwestie van eer gevoel als je het voor elkaar krijgt dat een detaillist, die in eerste instantie 'nee' tegen je produkt heeft gezegd, uiteinde lijk toch overstag gaat en jouw produkt opneemt." Max de Graaff houdt veel van zijn werk. "Anders zat ik niet zo lang in de ploeg", meent hij"We hebben een heel goed team. Onze baas Charles Corver is streng. Veertien zaken op één dag bezoeken, liegt er niet om. Aan de andere kant is hij ook heel eerlijk. We doen ons werk, we doen het goed. En als iemand aan 'zijn jongens' komt, zit hij er als aanvoerder meteen bovenop." Markt-oriëntatie Charles Corver is in oktober van dit jaar 37 jaar in dienst. Hij begon destijds bij de Pepsi-ver- kooporganisatie in Den Haag. Later kwam hij bij Vmmona te recht als rayonleider. In zijn huidige functie als Sales Oper ations Manager houdt hij zich onder andere bezig met markt- W KZ/i ■v> m oriëntatie. "Dat wil zeggen dat ik twee dagen per week op de winkelvloer ben. Ik ga dan langs bij één van de groothan dels of winkels waar de ver tegenwoordigers langskomen. Soms ga ik met de vertegen woordiger op pad. Daarnaast houd ik mij twee tot tweeën halve dag bezig met allerlei ac tiviteiten op de zaak, zoals de administratie, het opstellen en beoordelen van actieplannen en het afhandelen van klach ten. Wat dat laatste betreft voel ik mij soms een halve jurist. Tot nu toe gingen de meeste klach ten over schade door glasbreuk, maar sinds de PET-retourfles op de markt is, zijn die klachten aanzienlijk verminderd", aldus Corver. Acties In zijn vrije tijd is Charles Cor ver een 'computerfreak'. "Ik heb voor Vrumona een bestandbe- heer gemaakt, waar de hele af deling Thuisverbruik nu mee werkt. Daardoor kun je in één minuut alle gegevens van onze klanten zien. Dat bestand wordt nu bijgehouden door Harry Meyer." Charles Corver coördineert de acties. "Iedere maand hebben we wel een 'pak ker'. Zoals bijvoorbeeld de con certkaartenactie voor het Glo ria Estefan-concert met Pepsi Cola, of een 'geld terug'-actie bij aankoop van bijvoorbeeld Royal Club. Soms worden ac ties voorgesteld die echt niet kunnen. Een bekend voorbeeld is dat van een product-manager Sjoerd. Bekema met onderne mers van C1000 Ten Brink in de Ridderhof in Alphen aan den Rijn die bij aankoop van één van on ze produkten een abonnement op vrouwenbladen cadeau wil de doen. Een detaillist is met zo'n actie niet blij, omdat hij vaak zelf die bladen verkoopt." Charles Corver heeft ook repre sentatieve taken, zoals prijsuit reikingen. "Ik maak zelf de pers berichten voor de winkeliers die een actie rond één van onze produkten hebben gehouden. Daarbij maak ik vaak gebruik van mijn bekendheid als internationaal voetbalscheids rechter. De lokale pers vindt dat best leuk en neemt de pers berichten op. Free publicity waar Vrumona gebaat bij is", al dus Charles Corver. Tot slot zegt hij: "Ik denk dat binnen Heineken Vmmona de platste organisatie is. Dat be tekent dat we snel kunnen rea geren op de marktontwikkeling en in actie kunnen komen te gen concurrenten. Dat hebben we ook bewezen. Denk al leen maar aan de introduktie van de zeer goed verkopende Pet-retourfles, waardoor onze produkten nu ook bij Albert Heijn in de winkels staan. En zo zijn wel meer voorbeelden te noemen. Juist dat krachtdadig reageren maakt dat het zo goed gaat met Vrumona. En dat wil len we zo houden."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 23