Biljart Vereniging Den Bosch Cricketspelers gezocht Vereniging in het zonnetje: Jm bi%ititïii t Ilslk! I I - 5 T"\ De Biljart Vereniging Den Bosch is 28 jaar geleden opge richt door het brouwerij-perso neel van Heineken. Hun onder komen is het Heineken Ont- spannings Centmm (H. O. C.) op het terrein van Heineken aan de Docterskampstraat 7 in Den Bosch. In 1982 brandde de biljartzaal van Biljart Vereniging Den Bosch af waardoor de vereni ging moest omzien naar een an dere lokatie. De personeelsver enigingen van Heineken Den Bosch kregen toen de beschik king over een leegstaand ge bouw op het industrie-terrein. Een voorwaarde voor het ge bruik van het gebouw was, dat met eigen kosten en met eigen mensen de ruimte opgeknapt moest worden. Dat lukte in een half jaar tijd. Veel leden van de verenigingen zijn in hun vrije tijd avond aan avond bezig geweest met schoonmaken, schilderen en timmeren. Het resultaat was het Heineken Ontspannings Centrum, on derkomen van elf personeels verenigingen: biljart, bowling, vissen, computer, voetbal, ten- Van links naai rechts boven ste lij: Kaïel Goevemeui, Piet Kauwenberg, Toon Roza, Edwin Driehuizen, Piet van Gogh, Lamber Verbeek. Van Hnks naar rechts onderste rij: Toon Raas, Leo de Poorter, Tini Valkenburg, Chris van Wijngaarde, Leo Timmer mans, Tini Litsenburg, Gerard Weber nis, tafeltennis, bridgen, wan delen, fotograferen en wielren nen. Activiteiten Biljart Vereniging Den Bosch heeft vier biljart-tafels en vijftig leden.' Drie leden vormen het dagelijks bestuur. Omdat er maximaal vijftig mensen lid kunnen zijn worden er geen nieuwe leden aangenomen. Iedereen steekt veel energie en tijd in de vereniging. Ze spelen namelijk meerdere avonden in de week in het H.O.C. Op elke clubavond zijn, ondanks de ploegendienst, 35 tot 40 man aanwezig. Zij nemen er zelfs snipperdagen of ATV-dagen voor op. De leden houden on derling een competitie met libre (het gewone biljarten), bandstoten en af en toe drie banden. Daarbij is er elke vrij dagavond een onderling toer nooi om de 'Bok'-trofee. Iedere veertien dagen speelt Bil jart Vereniging Den Bosch een vriendschappelijke wedstrijd te gen een club uit het land. Ook vindt elk jaar in maart een toer nooi plaats tussen Bossche bil jart-verenigingen van buiten de brouwerij. Dit heet het Gerrit van Doremalen-toernooi. De an dere negen clubs proberen Heineken Den Bosch te ver slaan. Degene die hierin slaagt krijgt een wisselbeker en een aandenken. Heineken toernooi Een jaarlijks terugkerend eve nement is de Heineken biljart sportdag. Hieraan doen de vestigingen van Zoeterwoude, Amsterdam, Bunnik en uiter aard Den Bosch mee. Deze bil jart-sportdag wordt altijd in het H.O.C. gehouden omdat daar de meeste biljarttafels staan. Op de sportdag wordt uitge maakt wie de sterkste biljart vereniging van Heineken is. In oktober gebeurt dit voor de zevende keer. Dan strijden vijf biljarters van elke vestiging om de door de directie ter beschik king gestelde grote wisselbeker. Tot nu toe hebben alle vestigin gen de beker al eens gewonnen. Maar de thuisspelende club Den Bosch heeft de beker meer dan eens mee mogen nemen. Zoeterwoude Kortgeleden is sterking: oud-cricketers, cricke- wedstrijden worden voorname- woude (telefoonnummer 7285) er een Heineken-cricketteam ters en beginners zijn welkom. lijk gespeeld in de Randstad op of naar Hugo de Haas van Dors- opgericht dat gaat deelnemen maandagavond. Voor meer in- ser, Zoeterwoude (telefoon- aan de bedrijfscompetitie cric- Het gaat om zeven wedstrijden formatie kunt u bellen naar nummer 7178). ket. Het team zoekt nog ver- in juni, juli en augustus. De Clara Wagtendonk, Zoeter-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 19