Pensioen in zicht Straks gepensioneerd of in de Vut? En dan? Ziet u er tegenop dat u dan zo veel vrije tijd heeft en hoe u die moet invullen? In dat geval is de cursus 'Pensioen in zicht' iets voor u. Een cursus die onder werktijd gegeven wordt en waarin u voorbereid wordt op de toekomst. Vzo oudO 18 De deelnemers verblijven in tern met hun partner in vor mingscentra. De groepen zijn niet groter dan twintig perso nen. Vaak ontstaan er vriend schappen, die ook na de cursus blijven bestaan. Enthousiast Bij Heineken wordt veel ge bruik gemaakt van de cursus. Eén van de oud-deelnemers aan Pensioen in Zicht is Cas Zwaan (61), voormalig hoofd portier van de Heineken-vesti- ging in Zoeterwoude. "Vooraf was ik niet erg enthousiast over de cursus", vertelt hij hierover. "Mijn vrouw en ik gingen er heen, maar vonden het een beetje flauwekul. Ik had im mers genoeg hobby's. Maar nu vinden we het een heel belang rijk punt in ons leven. Vooral op het persoonlijke vlak hebben we veel geleerd. Bijvoorbeeld om op de eerste plaats aan je zelf te denken. En dan niet uit egoïsme, maar juist in sociaal opzicht. Als je zelf gelukkig bent, kun je automatisch ande ren gelukkig maken. Maar daar voor moet je wel voldoende tijd voor jezelf reserveren. We heb ben ook veel vrienden aan de cursus overgehouden, waar ik nog regelmatig contact mee heb. Wat dat betreft kan ik ie dere toekomstige Vutter of ge pensioneerde deze cursus aan raden." Voor meer informatie over deze cursus kunt u terecht bij de per soneelsdiensten van de vesti ging waar u werkt. Of het nu pensioen of Vut heet, het blijft op hetzelfde neerko men: er komt een einde aan een vaak lange periode van betaald werk. Dit betekent een grote verandering voor iedereen die hier mee te maken krijgt. Vut of pensioen is immers niet het be gin van een lange vakantie, maar wel het begin van een lan ge periode waarin er iets is weg gevallen. Dagelijkse contacten met (oud-jcollega's vallen weg. Daarvoor in de plaats kan na tuurlijkiets heel anders komen, dat deze nieuwe periode in uw leven erg aantrekkelijk maakt. Vormingscentrum In de cursus 'Pensioen in Zicht' worden toekomstige Vutters en gepensioneerden op de nieuwe periode in hun leven voorbe reid. Samen met andere men sen uit verschillende bedrijven die eenzelfde toekomst tege moet zien. De cursus wordt in een vormingscentrum ge houden in de regio waar de deelnemer woont. Bovendien krijgen de cursisten van hun werk vrijaf om 'Pensioen in Zicht' te volgen. De werkgever betaalt de kosten. Tijdens de cursus wordt gesproken over de nieuwe periode voor de gepen sioneerde in spé en zijn of haar eventuele partner. Wat laat je achter, welke plaats neem je straks in? Wat kun je gaan doen? Hoe is het om straks bij de nieu we generatie ouderen te beho ren en hoe ga je om met zaken als gezondheid, ontspanning, financiën? Behalve dat is er ook tijd voor excursies, films en an dere vormen van informeel sa menzijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 18