PR-bestuurslid van secretaresse vereniging In haar dagelijks werk is ze afdelingssecretaresse van het Bedrijfsbureau in Den Bosch. In haar vrije tijd het PR- bestuurslid van het Secretaresse Platform. De hobby van Hennie van de Westelaken-van Rossum. Het secretaressewerk heeft ze vooral in de praktijk geleerd. "Ik heb van alles gedaan", vertelt Hennie van de Westelaken-van Rossum. Een blik op haar loop baan leert al snel dat de banen varieerden van medewerkster Computerafdeling tot en met directie-secretaresse. Overi gens niet bij Heineken. Daar werkt ze sinds augustus 1986 als secretaresse van het Be drijfsbureau en sinds februari 1990 voor de heer W. Brink, hoofd Bedrijfsbureau. "Hij is erg geïnteresseerd in het werk dat ik voor het Secretaresse Plat form verricht", vertelt Hennie enthousiast. Dat enthousiasme straalt ook van haar af als ze over het Secre taresse Platform vertelt, waar ze in 1989 lid van werd. Waarom? Omdat lid zijn de mo gelijkheid geeft om je vak met anderen te delen. Ik ben boven dien ontzettend leergierig. Ik hoor graag hoe anderen iets aanpakken, wissel vaak erva ringen uit", vertelt Hennie. "Al snel was ik op bijna elke bijeen komst te vinden en zo kwam het er uiteindelijk van dat ik op de vacature voor een pr-be- stuurslid solliciteerde. Niet omdat dat de enige vacature was. Ik heb heel duidelijk voor die post gekozen. Ik vind het leuk om met mensen om te gaan, met hen te praten en van hen te leren." Ontplooiing Wat doet de vereniging? Hen nie: "Het is een vereniging van en voor secretaressen en ande ren die zich met dit vak ver want voelen. Het doel is de functie en de positie van de secretaresse te verduidelijken. We streven naar een situatie waarin de secretaresse tot ont plooiing kan komen. Dit moet bereikt worden via uitwisseling van ervaring, informatievoor ziening, het stimuleren van secretaressen om zich te ont wikkelen in het vak, het organi seren van bijeenkomsten, semi nar en cursussen", aldus Hennie. Zo houdt de vereni ging bijvoorbeeld thema avonden over onderwerpen die in het verlengde van het vak gebied liggen van de secretares se. Eén van die onderwerpen is taal-etiquette, waarin om gangsvormen in het buitenland worden behandeld. "Soms is het voor de secretaresse handig om dat te weten, zodat zij haar baas op die omgangsvormen kan wijzen. Een bekend voor beeld is dat in het Midden Oosten alcohol taboe is. Min der bekend is waarschijnlijk dat Amerikanen nooit titels op vi sitekaartjes vermelden, dat een zakenman zonder visitekaartje in Japan beter meteen rechts omkeert kan maken en dat in Engeland nooit relatiegeschen ken worden geven, behalve met Kerstmis", aldus Hennie. Derde Plaats De vereniging heeft momen teel 175 leden. In november 1991 het eerste lustrum. Daar zal, als het aan Hennie ligt, te gen die tijd de pers de nodige aandacht aan schenken. Daar naast staat in de diverse vakbla den voor secretaressen al regel matig nieuws over het Secretaresse Platform. Het is overigens niet de enige secreta resse-vereniging. "Het gaat bij onze vereniging om secretares sen uit de profit-bedrijven in de provincies Zeeland, Brabant en Limburg, maar we hebben ook leden uit andere provin cies. Verder hebben we leden Wie meer wil weten over de vereniging of lid wil worden, kan contact opnemen met Hennie van de Westelaken-van Rossum in Den Bosch, tele foonnummer 073-209605 van universiteiten, scholenge meenschappen en stichtingen, kortom uit de non-profit sector. Daarnaast wisselen we veel uit met andere verenigingen via het Landelijk Overleg Secreta ressen Vereniging (LOSV). In totaal zijn er denk ik tien grote secretaresse-verenigingen in Nederland. Onze vereniging is qua grootte goed voor een der de a vierde plaats." Geen type-geit Het Secretaresse Platform wil vooral het imago van het secre taresse-vak verbeteren. "Veel mensen weten vaak niet pre cies wat een secretaresse doet. Zien de secretaresse als een soort type-geit. Een landelijke secretaresse-dag verbetert dat imago niet. Dat vind ik nu ty pisch een voorbeeld van hoe het niet moet. Het gewaardeerd worden hangt niet af van een bloemetje op een daarvoor aan gewezen dag. Hoe dan wel? Door de secretaresse de kans te geven zich in haar vakgebied te ontwikkelen, haar de gelegen heid te geven vakbladen te le zen, lid te zijn van een vak-ver eniging en samen met haar te werken. Kortom, door taken aan haar te delegeren. Zodat haar omgeving merkt dat ze weet waar ze het over heeft en weet dat ze op gelijk niveau kan praten."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 15