Nieuwe manier water behandeling Vervanging gist- doseerpompen Zoeterwoude Gewoon drinkwater is voor onze brou werij niet genoeg. Daarom heeft Zoeterwoude zijn eigen waterbehandelingsinstaUatie. Die installatie werkt sinds kort gedeeltelijk met nieuwe mem branen, waardoor op jaarbasis 200.000 gulden bespaard kan worden door vooral energiebe sparing. De nieuwe membra nen kunnen ondanks een veel lagere druk dan voorheen zeer zuiver brouwwater opleveren en andere verbindingen van el kaar scheiden. Éénderde van de installatie werkt al via deze nieuwe techniek. Naar ver wacht wordt zullen tegen de zo mer ook de andere delen zijn omgebouwd. Het water dat in Zoeterwoude wordt gebruikt is drinkwater dat aan de geldende normen voor drinkwater voldoet. Dit is nog niet goed genoeg om er bier van te maken. Het water wordt behandeld in een hyperfiltratie- installatie en voldoet daarna aan de scherpe kwaliteitseisen die door de brouwerij aan brouwwater worden gesteld. De hyperfiltratie-installatie be staat uit een aantal buizen van kunststof, waarin zich (op een binnenpijp) opgerolde membra nen bevinden. Een membraan is in dit geval een vlies dat uit sluitend water doorlaat en an dere verbindingen tegenhoudt. Het is dus een zeer fijn filter gaas. Het filtratieproces ver loopt als volgt: het te behande len water wordt onder druk in de kunststof buizen gepompt. In het water opgeloste verbin dingen (met name de hardheid uit het water) worden tegenge houden door het membraan. Het behandelde water verlaat de installatie via de binnenpij- pen. De natuurkundige achter grond van dit proces is de om gekeerde osmose. Bij het oude type membranen waren hoge drukken nodig om het water door het membraan te persen. Bij het nieuwe mem braantype gebeurt dit bij een De twee nieuwe gistdoseeipompen De binnenpijp met de opge rolde membranen veel lagere druk, waardoor een vermindering van energiever bruik ontstaat. Dit levert een energiekostenbesparing op van 200.000 gulden per jaar. Zoeterwoude In de brouwe rij in Zoeterwoude zijn eind maart de zes gistdoseerpompen in het Dienstgebouw ver vangen door twee nieuwe, een voudiger slangenpompen. Ook zijn de leidingen aangepast en is een matrix gebouwd, waardoor gist gedoseerd kan worden. Hierdoor kunnen do seer- en wortleidingen apart van elkaar gereinigd worden. Verder is een kleinere, aparte pomp geplaatst om het overtol lige gist af te voeren naar de gistverwerking. Door de uit voering van dit project is het aantal slangen in het Dienstge bouw fors verminderd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 14