Samenwerking tussen drie grote brouwerijen Wanneer gaat het om een Eureka-projectl Heineken werkt samen met Carlsberg en Kronenbourg in het project ABIN, Adaption of Barley for Industrial Needs. Samenwerking Een samenwerking tussen con currenten lijkt op het eerste gezicht vreemd maar op weten schappelijk gebied zijn Heine- ken en Carlsberg altijd al 'kameraden' geweest. De sa menwerking is vanaf 1988 wel intensiever geworden door ABIN. Sinds 1990 werken Heineken en Carlsberg samen met Kronenbourg aan het ABIN-project. Daarbij zijn on der meer ook de onderzoeks instituten TNO, Tepral, Seco- bra en Cebeco betrokken. De drie bierbrouwerijen hebben een belangrijke eigenschap ge meen: de kwaliteit staat voor op. Voor een goed bier heb je een goede kwaliteit brouwgerst nodig. Kwaliteit brouwgerst De naderende eenwording van Europa heeft tot gevolg dat de boeren minder aan gerst-teelt gaan doen. De gerst-teelt is door de lage opbrengst een pro bleemgebied want de boeren verbouwen in principe alleen die granen die veel opbrengen per hectare. Brouwgerst krijgt daardoor minder aandacht en dat komt niet ten goede aan de kwaliteit ervan. De drie grote brouwers werken nu door middel van het ABIN- project samen aan nieuwe se lectiecriteria voor de kwaliteit van het brouwgerst. Het moet duidelijk gaan worden welke componenten nodig zijn voor een goede brouwgerst. Voor beelden van die componenten zijn de lipiden (vetten) die de smaak van het bier beïnvloe den, de eiwitten die van in vloed zijn op het schuim, en de anthocyanen (natuurlijke kleurstoffen) die van invloed zijn op de helderheid. Je moet in een vroeg stadium aan de brouwgerstkorrel kunnen zien of de componenten aan de ver eiste kwaliteit voldoen. In labo ratoria worden daar onderzoe ken naar verricht en over een jaar kunnen de eerste resulta ten bekeken worden. Het moet gaan om een high-tech samenwerking, dat wil zeggen een project waar in geavanceerde technolo gieën worden toegepast of ontwikkeld; bedrijven en instellingen moeten samenwerken met minstens één bedrijf of in stelling uit één van de andere negentien deelnemende lan den; de projecten moeten een produkt, proces of dienst op leveren die direct voor de markt bestemd is. Zuiver we tenschappelijk onderzoek past niet binnen Eureka. Samenvattend: Eureka zorgt ervoor dat Europa in staat is om te werken aan technolo gieën die belangrijk zijn voor de Europese toekomst. ABIN is een Eureka-project. In 1985 is Eureka op initiatief van de Franse president Mitterand gestart. Eureka stimuleert een marktgerichte samenwerking tussen Europese bedrijven en onderzoeksinstituten op het gebied van hoogwaardige tech nologie. Heineken, Carlsberg en Kronenbourg proberen sa men de kwaliteitseisen voor het brouwgerst vast te stellen en duidelijk te maken.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1991 | | pagina 10