Vrumona introduceert: Cherry 7Up! Folder over Shires Bunnik - Vrumona introdu ceert een nieuw geheel nieuw produkt: Cherry 7Up. Cherry 7Up is een verfrissend drankje met een verassende kersen- smaak. Het nieuwe produkt is vanaf half mei in de winkels verkrijgbaar. 7Up richt zich met deze nieuwe smaak met name op de jeugdige frisdrankdrin kers. Uit consumententesten blijkt dat maar liefst 82% van de jeugdigen zegt Cherry 7Up lek ker tot zeer lekker te vinden. 78% van de deelnemers zegt het produkt te zullen kopen zo dra het verkrijgbaar is. Fido Dido, het populaire stripfi guurtje van 7Up, duikt binnen kort weer overal op om het nieuwe produkt Cherry 7Up bij de consument bekend te ma ken. Op tv, abri's, billboards, bussen, trams, maar ook in de dag- en jeugdbladen wordt u binnenkort geconfronteerd met het stripfiguurtje. De intro ductie van Cherry 7Up begint met een sterke prijskorting voor de consument. Bovendien is op alle literflessen gedurende de introductieperiode een fles- senhanger met gratis sticker van Fido Dido aangebracht. Er zijn drie verschillende stickers die de consument kan sparen. "1989 stond al in het teken van het verjongen en vernieuwen van 7Up. We gaan in 1990 op dezelfde voet verder en intro duceren daarom nu Cherry 7Up. In Engeland, waar het pro dukt nu een jaar op de markt is, is het een groot succes. We ver wachten dat het ook in Neder land zal aanslaan. Er zijn nu al positieve reacties vanuit de handel binnengekomen", ver telt Arian van der Linden, management trainee, die de in troductie van Cherry 7Up be geleidt. Amsterdam - Over de paarden van de brouwerij is een folder gemaakt. De Shires, een impo nerend ras van zware Engelse trekpaarden, zijn in 1984 'in dienst' gekomen van de Heineken Brouwerij in Amster dam. Vandaag de dag hebben de Shires nog steeds een belangrij ke functie. Tijdens de dagelijk se tochten door Amsterdam, maar ook bij allerlei (hippische) evenementen zijn ze een visite kaartje voor de biermerken Heineken en Amstel. De vouwfolder geeft onder meer informatie over de bezig heden van de Shires, over de stallen, de hoefsmid, de voe ding, de tuigkamer en hun vakantie naar de polders van Zoeterwoude. De folder is be doeld voor bezoekers van de brouwerijen en hippische eve nementen, waar de Shires bij betrokken zijn. Ook voor geïn teresseerde consumenten is de folder beschikbaar.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 9