Oud-piloten 'operatie manna' op bezoek 'Bolleboos 1990' Zoeterwoude - De oud-piloten van de voedselvluchten tijdens de Tweede Wereldoorlog waren 2 mei te gast bij Heineken in Zoeterwoude. Ze kregen een rondleiding door de brouwerij en een herinneringspul van Heineken als aandenken aan hun bezoek. Speciaal voor deze gelegenheid was een aantal pa rachutisten bij de Hooiberg ge land om aan twee begeleiders van de groep de pullen te over handigen. De oud-piloten, afkomstig uit Engeland, Australië, de Ver enigde Staten, Canada en Po len, waren van 28 april tot en met 6 mei in ons land om de oorlogsherdenkingen bij te wo nen. Zij hebben destijds mee gewerkt aan de grootste voed- seldroppingsoperatie die ons land gekend heeft: Operatie 'Manna' (brood), die aan het eind van de hongerwinter (1944-1945) werd gehouden. In deze winter stierven dagelijks zo'n duizend landgenoten we gens gebrek aan voedsel. De voedseldroppingen werden uit gevoerd met viermotorige Lan caster bommenwerpers en B-17's (Vliegende Forten). In totaal werden van 29 april tot en met 8 mei 1945 meer dan 5.500 vluchten gemaakt, waarmee elf miljoen kilo voedsel door de lucht werd aangevoerd. Onge twijfeld hebben deze vluchten de levens van duizenden Neder landers gered. Een plaat uit de oude doos: De renbaan Duindigt in Wassenaar ligt bezaaid met zakken voedsel. De oud-piloten, begeleiders en de rondleiders van Heineken voor de Hooiberg Bunnik - De ideeënbuscom missie van Vrumona heeft een speciale ideeënbus-actie voor de medewerkers van Vrumona. Alle ideeën die tussen 1 januari en 31 december 1990 worden beloond, komen in aanmerking voor deze actie. Wat houdt de actie in? De inzender ontvangt voor ieder beloond idee een of meerdere loten. Bij een belo ning tot 250,00 wordt één lot toegewezen, tot 500,00 twee loten en bij een beloning boven de 500,00 drie loten. De kwa liteit van het idee speelt bij deze actie dus wel een rol. Eind ja nuari 1991 vindt de grote verlo ting in Bunnik plaats. Degene die de hoofdprijs wint, wordt uitgeroepen tot 'Bolleboos' 1990. De hoofdprijs is een ge heel verzorgd weekend voor twee personen naar een Euro pese hoofdstad naar keuze. De tweede prijs is een CD-speler en de derde prijs een waarde bon van 250,00. "We hopen dat deze extra belo ning meer èn betere ideeën zal binnenbrengen. In het eerste kwartaal van 1990 zijn al twin tig ideeën geregistreerd in Bun nik. Gemiddeld komen er vijf tig ideeën per jaar binnen. De actie heeft dus nu al tot extra inzendingen geleid", vertelt de heer W.K. van Bezooyen van de Ideeënbuscommissie te Bun nik.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 6