Integratie, ook qua cultuur, duurt langer dan één jaar We zullen meer aan klantenbegeleiding moeten doen Je moet als bedrijf niet dik doen, maar juist eenvoudig blijven Alle medewerkers zullen zich moeten aanpassen aan de normen van Bols Benelux doet wat je opgedragen wordt, maar dat er gevraagd wordt om mee te den ken. Aan de andere kant zal de hou ding van een medewerker, die altijd gewend was zeer vrijuit zijn mening te zeggen, wel eens ervaren worden als te kort schieten in respect. Het is en blijft natuurlijk een kwestie van oefe nen. Natuurlijk zijn er uiterlijke ver schillen. Iedereen heeft nu eenmaal z'n eigen stijl, maar die moet zo snel mogelijk passen bij de stijl van Bols Benelux. Maar als je elkaar probeert te verstaan, dezelfde taal wenst te spre ken, dan zal je zien dat er één cultuur ontstaat. Het is erg belangrijk dat in een bedrijf van hoog naar laag en vice versa wordt gecommuniceerd. Als het aan iedereen duidelijk is waarvoor we zo hard werken, dan geeft dat lol in je werk, geeft dat waardering voor el kaar." Hoe is de integratie verlopen! "De overgang is in het algemeen goed verlopen. Helaas zijn er wel enkele fouten gemaakt. Zo bestond er bij de mensen bijvoorbeeld enige onduide lijkheid over de voorwaarden; mensen zijn niet op tijd volledig ingelicht over zaken als arbeidsvoorwaarden. Ge lukkig is dat allemaal snel rechtge trokken. We hebben alle personeelsre gelingen geharmoniseerd waardoor er een synthese is ontstaan van Bols en Heineken regelingen. De 'pijn' zat niet zozeer in de primaire arbeidsvoor waarden, maar veel meer in de secun daire. Bols had de beste CAO in de ge distilleerd sector en de GWN viel onder de uitstekende bier-CAO. De emotionele pijn zat bij verschillende regelingen, zoals bijvoorbeeld bij de spaarregelingen en bij de verschillen in de autoregelingen. We hebben de pioniersfase, de aan loopproblemen, de periode van elkaar besnuffelen verrassend snel achter ons gelaten en zijn nu met de integra tiefase bezig. In het begin ben je blij als er één marketingorganisatie ontstaan is. Nu zijn we bezig met produktie en verkoop. Dat we sinds 1 januari 1990 op één vestiging zitten, is bij de inte gratie alleen maar een pluspunt. U zegt het belangrijk te vinden datie- dereen weet waarvoor hij werkt; dat iedereen weet wat het doel van Bols Benelux is. Kunt u kort zeggen wat het beleid is en welke visie u op de toekomst heeft! "In de komende 5 jaar is een sterke da ling in de gedistilleerd markt te ver- wachten. Dat is geen leuke boodschap maar wel een heel realistische. De markt daalt waardoor je als bedrijf minder volume kunt maken en je op minder flessen minimaal evenveel moet verdienen. Belangrijke vragen daarbij zijn: wat wil de consument, wat hebben we de klant extra te bieden? We zullen meer aan klanten begeleiding moeten gaan doen. Ver pakkingsontwikkeling is al heel be langrijk, maar zal dat in de toekomst nog in sterkere mate worden. We zul len meer aan rationalisatie van pro- dukten moeten gaan doen. We zullen wellicht prödukten moeten saneren. We moeten rekening houden met mi lieu-aspecten als glas tegenover pvc. Dat houdt in dat we een organisatie moeten zijn die in de allereerste plaats eenvoudig moet blijven en waarin de mensen hard zullen moeten werken. Je moet als bedrijf niet 'dik' doen, maar je moet juist eenvoudig blijven. Bols Benelux moet degelijkheid en sober heid uitstralen en tegelijkertijd zeer dynamisch overkomen. We moeten eenvoudigweg de meest succesvolle onderneming in de markt zijn. Van onze medewerkers wordt ge vraagd dat ze er hard tegenaan gaan, met veel enthousiasme. Bols Benelux medewerkers zijn vooral generalisten, moeten overal vanaf weten. Dat heeft te maken met het grote assortiment prödukten. We kunnen niet op elk produkt een product-manager zetten. We kunnen het ons niet veroorloven een zeer uitgebreide staf te hebben. We hebben trouwens veel zeer goed opgeleide en ervaren mensen van Hei neken kunnen aantrekken. Ik kan niet genoeg onderstrepen hoeveel Bols Benelux te danken heeft aan de positieve wijze waarop Heineken de ze mensen voor onze organisatie be schikbaar heeft willen stellen. Enthousiaste mensen, die Bols Bene lux als een uitdaging ervaren. U verlaat Bols Benelux op een mo ment dat er nog veel moet gebeuren. Vindt u dat niet jammer "Een echt gemakkelijke keus was dit zeker niet. Ik wilde beslist niet het ge voel opwekken dat ik de boel op een cruciaal moment in de steek zou la- ten. Maar juist omdat ik vertrouwen heb in Bols Benelux, in de organisatie en zeker in de medewerkers, kan ik met een min of meer gerust hart de onderneming in handen geven van mijn opvolger Jan la Grouw. Mijn be trokkenheid bij Bols Benelux zal ook als lid van de Raad van Bestuur van Koninklijke Distilleerderijen Erven Lucas Bols N.V. blijven bestaan."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 5