CAVO afgesloten "Golden bottler of the year" i 1 omhoog gaan. Per 1 januari 1991 worden de salarissen met één procent verhoogd. Deze verhoging wordt doorgevoerd in de schalen. Per 1 september van dit jaar wordt een een malige uitkering van één pro cent van het jaarsalaris betaal baar gesteld. Hetzelfde gebeurt per 1 april 1991. tigde leeftijd worden verlaagd van 62 naar 60 jaar. Het Sociaal Plan voor de reorga nisatie van Heineken Neder land B.V. zal onderdeel uitma ken van de CAVO. De regeling voor de afbouw van ploegen- toeslag wordt aangepast con form de CAO. Op 17 april werd een akkoord bereikt over de CAVO 1990- 1991 met vertegenwoordigers van de vakbond V.M.H.P. (ver eniging voor middelbaar en ho ger personeel bij Heineken). De CAVO heeft een looptijd van 1 januari 1990 tot en met 30 ju ni 1991. In het akkoord is afgesproken dat de salarissen met ingang van 1 januari 1990 drie procent De 38-urige werkweek blijft ge handhaafd. De vijf procent compensatie wegens niet toe gekende ATV blijft eveneens van kracht. In de periode 1 juli 1990 tot 1 juli 1993 zal de VUT-gerech- Aan opleiding van vrouwen zal extra aandacht worden be steed. De doorstroom van vrou wen naar hogere functies zal worden bevorderd. Heineken zal bij werving en selectie bij ge bleken gelijke geschiktheid aan vrouwen de voorkeur geven. Los Angeles - PepsiCo Inter national heeft Vrumona uitge roepen tot "Golden bottler of the year 1989". De onderschei ding werd uitgereikt aan de heer G. van Schaik, Voorzitter van de Raad van Bestuur, en de heer R. Overgaauw, directeur Vrumona, tijdens de Pepsi-Cola International Convention. Bij deze bijeenkomst, die van 28 maart tot 1 april 1990 werd ge houden, waren de 220 inter nationale Pepsi-Cola bottelaars aanwezig. Vrumona kreeg deze onderscheiding omdat zij van alle Pepsi bottelaars ter wereld de beste resultaten heeft ge boekt in 1989. PepsiCo beoordeelt de botte laars op verschillende punten. "We hebben deze onderschei ding gekregen dankzij een aan tal belangrijke ontwikkelingen De heer Sinclair (links op de foto), president van PepsiCo International, reikt de 'Golden Award' uit aan de heer Overgaauw bij Vrumona. Op verpakkings- gebied hebben we een belang rijke innovatie meegemaakt: de PET-retourfles. Deze milieu vriendelijke fles heeft een be langrijke bijdrage geleverd aan de sterke groei van Pepsi-Cola en 7Up. Vrumona heeft verder het aantal verkoopautomaten weten uit te breiden. Ook de introductie van de caffeïnevrije Pepsi-Cola en de 33 cl blikjes Pepsi Light hebben hun invloed doen gelden. Tot slot noem ik het zware investeringspro gramma ten behoeve van uit breiding van de produktie- en opslagcapaciteit en de aanzien lijke verhoging van reclame-in spanningen", vertelt de heer Overgaauw. Het was de eerste keer dat Vmmona de "golden award" in ontvangst nam. In 1985 kreeg Vmmona al een bronzen on derscheiding. De heer Over gaauw: "Eigenlijk mag iedereen in Bunnik bijzonder trots zijn op deze benoeming, tenslotte is dit het resultaat van gezamen lijke inspanningen."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1990 | | pagina 3